Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Å skriva om musikk

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeMVK102
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk og engelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5 stp

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet skal gje studentane viktige teoretiske og praktiske reiskapar til seinare bruk, både i studier og i yrkesliv. Studentane vil få erfaring gjennom å arbeide med ulike sjangrar i jounalistisk formidling om musikk.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte:

Kunnskap

Studenten...

 • Kan skilja mellom ulike sjangrar innanfor journalistisk formidling om musikk som til dømes nyheitssak og portrettintervju.

Ferdigheiter

Studenten...

 • Kan gjere greie for problem knyta til å formidle om musikk og ha ulike strategiar for å løysa desse problema i ulike kontekstar.

Generell kompetanse

Studenten...

 • Kan skriva innanfor ulike sjangrar om musikk.
 • kan anvende prinsipper for kjeldekritikk ved evaluering av skriftlege tekstar som handlar om musikk.

Krav til forkunnskapar

Har avlagt 60 studiepoeng

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er eit tilbod til studentar med studierett på bachelorprogram i musikkvitskap som har avlagt 60 studiepoeng.

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar, oppgåveseminar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Delta på førelesingar, og seminar for presentasjon og diskusjon av studentane sine skriftlige arbeide.

All undervisning er obligatorisk. Fråvær på meir enn 20 % fører normalt til tap av eksamensrett. Det er ein føresetnad at alle obligatoriske arbeidskrav er gjennomførte og godkjende før eksamen.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

 • Mappevurdering: Eksamen vert gjennomført som ei mappe med 3 ulike oppgåver som dekker ulike områder musikkjounalistisk. Alle oppgåvene må vere godkjende i same semester.

Oppgåvene vektas likt. Intern sensur med minst to sensorar.

Karakterskala

«Bestått» / «Ikkje bestått»

Vurderingssemester

Haust

Litteraturliste

Det vert lagt opp eit lesepensum på ca. 200 sider.

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk, design v/ Griegakademiet - Institutt for musikk har det administrative ansvaret for studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her: studieveileder.kmd@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Mappevurdering

  • Eksamensdel: Mappeoppgåve 1

  • Eksamensdel: Mappeoppgåve 2

  • Eksamensdel: Mappeoppgåve 3