Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Griegstudier

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeMVK104
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk og engelsk.
 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor.

Undervisningssemester

 Haust.

Undervisningsstad

Bergen.

Mål og innhald

Emnet er en introduksjon til studier av Edvard Griegs musikk utfra et lytter- og utøverperspektiv. Utvalg av Griegs verk danner utgangspunkt for videre studier omkring Griegs musikalske betydning og aktualitet. Kurset presenterer ulike tilnærminger, fra verkenes historisk-kulturelle kontekst og tilblivelseshistorie til datidens framføringspraksis og verkenes resepsjons- og virkningshistorie fram til i dag. Materialet som studeres vil bestå av historiske tekst- og lydkilder oppbevart ved Griegsamlingen (konsertprogrammer, anmeldelser, brev, dagbøker og innspillinger). Kurset skal gi en dypere forståelse av Griegs musikk og stil, hans posisjon i datidens nasjonale og internasjonale musikkliv og forhold til sjanger- og framføringstradisjoner. Samtidig vil kurset gi en innføring i mangfoldet av metodar som nyttes i moderne musikkhistorisk forskning med utøverperspektivet i sentrum.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten..

- Kan plassere Edvard Grieg i musikalsk, kulturell og historisk kontekst.

Ferdigheiter

Studenten..

- utførar sjølvstendige analysar og vurderingar med utgangspunkt i historiske tekst- og lydkjelder.

Generell kompetanse

Studenten..

- brukar historisk, tekstkritisk og analytisk kunnskap om Griegs verk og stil i eigen og andre si fortolkande praksis og kunstnarlege refleksjon.

Krav til forkunnskapar

 Greidd førstesemesterstudier.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen.

Studiepoengsreduksjon

Ingen.

Krav til studierett

 Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Oppstart av emnet er avhengig av tilstrekkelige ressurser.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

 Førelesingar; obligatorisk rettleiing i samband med oppgåveskriving; oppgåveseminar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 - Oppmøte på førelesingar.

- Obligatorisk rettleiing i samband med oppgåveskriving.

- Delta på oppgåveseminar. Studentane skal munnleg presentera dei skriftlege arbeida.

All undervisning er obligatorisk. Fråvær på meir enn 20 % fører normalt til tap av eksamensrett. Det er ein føresetnad at alle obligatoriske arbeidskrav er gjennomført og godkjent før eksamen.

Vurderingsformer

Mappevurdering: Studentane skriv 2 oppgåver som til saman utgjer ca. 15 sider. Oppgåvene vektas likt. Alle arbeida må vere bestått i same semester.

Intern sensur.

Karakterskala

 Bokstavkarakterar frå A til F.

Fagleg overlapp

Ingen.

Litteraturliste

 Det vert lagt opp eit lesepensum på ca. 1000 sider.

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk, design v/ Griegakademiet - Institutt for musikk har det administrative ansvaret for studieprogrammet.

Institutt

 Griegakademiet - Institutt for musikk og Senter for Griegforskning.

Kontakt

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Mappevurdering

  • Eksamensdel: Mappeoppgåve 1

  • Eksamensdel: Mappeoppgåve 2