Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Griegstudier

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeMVK104
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk og engelsk
 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Fulltid

Mål og innhald

Emnet er en introduksjon til studier av Edvard Griegs musikk utfra et lytter- og utøverperspektiv. Utvalg av Griegs verk danner utgangspunkt for videre studier omkring Griegs musikalske betydning og aktualitet. Kurset presenterer ulike tilnærminger, fra verkenes historisk-kulturelle kontekst og tilblivelseshistorie til datidens framføringspraksis og verkenes resepsjons- og virkningshistorie fram til i dag. Materialet som studeres vil bestå av historiske tekst- og lydkilder oppbevart ved Griegsamlingen (konsertprogrammer, anmeldelser, brev, dagbøker og innspillinger). Kurset skal gi en dypere forståelse av Griegs musikk og stil, hans posisjon i datidens nasjonale og internasjonale musikkliv og forhold til sjanger- og framføringstradisjoner. Samtidig vil kurset gi en innføring i mangfoldet av metodar som nyttes i moderne musikkhistorisk forskning med utøverperspektivet i sentrum.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten..

 • kan plassere Edvard Grieg i musikalsk, kulturell og historisk kontekst.

Ferdigheiter

Studenten..

 • utførar sjølvstendige analysar og vurderingar med utgangspunkt i historiske tekst- og lydkjelder.

Generell kompetanse

Studenten..

 • brukar historisk, tekstkritisk og analytisk kunnskap om Griegs verk og stil i eigen og andre si fortolkande praksis og kunstnarlege refleksjon.

Krav til forkunnskapar

Greidd førstesemesterstudier.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar; obligatorisk rettleiing i samband med oppgåveskriving; oppgåveseminar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Oppmøte på førelesingar.
 • Obligatorisk rettleiing i samband med oppgåveskriving.
 • Delta på oppgåveseminar. Studentane skal munnleg presentera dei skriftlege arbeida.

All undervisning er obligatorisk. Fråvær på meir enn 20 % fører normalt til tap av eksamensrett. Det er ein føresetnad at alle obligatoriske arbeidskrav er gjennomført og godkjent før eksamen.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

 • Mappevurdering: studentane skriv 2 oppgåver som til saman utgjer ca. 15 sider.

Oppgåvene vektas likt. Alle arbeida må vere bestått i same semester. Intern sensur.

Karakterskala

Bokstavkarakterar frå A til F.

Litteraturliste

Det vert lagt opp eit lesepensum på ca. 1000 sider.

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk, design v/ Griegakademiet - Institutt for musikk har det administrative ansvaret for studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her: studieveileder@kmd.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Mappevurdering

  Trekkfrist
  28.02.2019
  • Eksamensdel: Mappeoppgåve 1

   Innleveringsfrist
   14.03.2019, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Mappeoppgåve 2

   Innleveringsfrist
   14.03.2019, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen