Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Innføring i norsk folkemusikk

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeMVK105
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk og engelsk
 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Emnet gjer ein introduksjon i vitskaplege studiar av norsk folkemusikk. Norsk folkemusikk vil settas inn i historiske, sosiale, kulturelle, geografiske og musikkstilistiske kontekstar. I emnet vil studentane få innsyn i dei historiske kjelder (til dømes lyd opptak, transkripsjonar, skriftlig dokumentasjon og anna arkivmateriale) og metodane som nyttas i forskinga kring norsk folkemusikk.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte:

Kunnskap

Studenten..

 • Kan nytte kjeldemateriale frå norsk folkemusikk i eigne analysar.

Ferdigheiter

Studenten..

 • Kan nytte kjeldemateriale frå norsk folkemusikk i eigne analysar.

Generell kompetanse

Studenten..

 • Kan plassera norsk folkemusikk i historiske, sosiale, kulturelle, geografiske og musikkstilistiske kontekstar.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar; obligatorisk rettleiing i samband med oppgåveskriving; oppgåveseminar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Oppmøte på førelesingar.
 • Obligatorisk rettleiing i samband med oppgåveskriving.
 • Delta på oppgåveseminar. Studentane skal munnleg presentera dei skriftlege arbeida.

All undervisning er obligatorisk. Fråvær på meir enn 20 % fører normalt til tap av eksamensrett. Det er ein føresetnad at alle obligatoriske arbeidskrav er gjennomført og godkjent før eksamen.

Vurderingsformer

På grunn av situasjonen med Covid-19 har Fakultet for kunst, musikk og design endret undervisnings-, eksamensform og sluttvurderingens uttrykksform for vårsemesteret 2020. De nye vurderingsordningene forholder seg til læringsutbyttebeskrivelsene, og sikrer at studenter kan følge normert studieprogresjon.

Programstyrene, instituttråd og dekan har kommet frem til en løsning, som er spesifisert her:

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsform:

 • Mappevurdering med 1 oppgave. Oppgave nummer 2 utgår. Intern sensur med nytt vurderingsuttrykk : Bestått / ikke bestått.

Ordinær eksamen ville foregått på denne måten:

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

 • Mappevurdering: Studentane skriv 2 arbeid som til saman utgjer ca. 15 sider.

Oppgåvene vektas likt. Alle arbeida må vere bestått i same semester. Intern sensur.

Karakterskala

Nytt vurderingsuttrykk: Bestått / Ikke bestått

Litteraturliste

Det vert lagt opp eit lesepensum på ca. 1000 sider.

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk, design v/ Griegakademiet - Institutt for musikk har det administrative ansvaret for studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

studieveileder@kmd.uib.no

Eksamensinformasjon