Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Innføring i norsk folkemusikk

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeMVK105
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk og engelsk
 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Emnet gjer ein introduksjon i vitskaplege studiar av norsk folkemusikk. Norsk folkemusikk vil settas inn i historiske, sosiale, kulturelle, geografiske og musikkstilistiske kontekstar. I emnet vil studentane få innsyn i dei historiske kjelder (til dømes lyd opptak, transkripsjonar, skriftlig dokumentasjon og anna arkivmateriale) og metodane som nyttas i forskinga kring norsk folkemusikk.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte:

Kunnskap

Studenten..

 • Kan nytte kjeldemateriale frå norsk folkemusikk i eigne analysar.

Ferdigheiter

Studenten..

 • Kan nytte kjeldemateriale frå norsk folkemusikk i eigne analysar.

Generell kompetanse

Studenten..

 • Kan plassera norsk folkemusikk i historiske, sosiale, kulturelle, geografiske og musikkstilistiske kontekstar.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar; obligatorisk rettleiing i samband med oppgåveskriving; oppgåveseminar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Oppmøte på førelesingar.
 • Obligatorisk rettleiing i samband med oppgåveskriving.
 • Delta på oppgåveseminar. Studentane skal munnleg presentera dei skriftlege arbeida.

All undervisning er obligatorisk. Fråvær på meir enn 20 % fører normalt til tap av eksamensrett. Det er ein føresetnad at alle obligatoriske arbeidskrav er gjennomført og godkjent før eksamen.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

 • Mappevurdering: Studentane skriv 2 arbeid som til saman utgjer ca. 15 sider.

Oppgåvene vektas likt. Alle arbeida må vere bestått i same semester. Intern sensur.

Karakterskala

Bokstavkarakterar frå A til F.

Litteraturliste

Det vert lagt opp eit lesepensum på ca. 1000 sider.

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk, design v/ Griegakademiet - Institutt for musikk har det administrative ansvaret for studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

studieveileder@kmd.uib.no

Eksamensinformasjon