Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Perspektiv i nanovitskap og -teknologi

Undervisningssemester

Vår.

Undervisningsstad

Bergen.

Mål og innhald

Hovudmålet for emnet er å få fram nanovitskapen og -teknologien sin eigenart gjennom eksempel henta frå aktuelle forskingsprosjekt ved og utanfor Universitetet i Bergen, eksempel på nanoteknologi i aktuelle produkt, og problemstillingar av etisk og samfunnsmessig karakter knytt til teknologi. Eit delmål er at studentane skal få innsikt i kva forsking er og korleis naturvitskapleg forsking og forskingsformidling føregår. Arbeidsforma består av ei førelesningsrekke om ulike aktuelle nanovitskaplege og -teknologiske tema med lokale og eksterne foredragshaldarar. Kvar førelesning vert førebudd i eit obligatorisk diskusjonskollokvium. Alle studentane deltar på orientering hjå nanovitskapleg-relevante forskingsgrupper for å bli kjent med nanovitskapleg problemstillingar og tilknytte arbeidsmetodar. I tillegg blir kvar student assosiert til ei forskingsgruppe i 1-2 dagar og deltar i arbeidet/eksperiment i gruppa. I denne samanhengen blir det definert eit individuelt skriftleg pensum som gir bakgrunn for metodar og problemstillingar i gruppa, og journalføringa skal reflektere at det skriftlege pensumet er forstått. I slutten av semesteret lagar og presenterer studentane plakat over den nanovitskaplege eller -teknologiske problemstillinga frå orienteringa og "si" forskingsgruppe.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Studenten

 • kan konkretisere omgrepa nanovitskap og nanoteknologi og greie ut om kva som særmerker dette fagfeltet
 • kan gjere greie for viktige instrumentelle metodar for oppklaring av nanostruktur av material
 • kan gjere greie for viktige klassar av nanostrukturerte material og korleis desse

Ferdigheiter

Studenten

 • kan diskutere korleis teknologi og samfunn påverkar kvarandre
 • kan greie ut kom kva naturvitskapleg forsking er og gi døme på korleis denne aktiviteten kan føregå

Generell kompetanse

Studenten

 • kan fortelje om ulike typar nanovitskapleg forsking ved UiB
 • kan presentere ei problemstilling gjennom skriftleg rapport, plakat og munnleg framstilling

Krav til forkunnskapar

Det er eit krav for å kunne melde seg til undervisning og vurdering i emnet at studenten i semesteret før planlagt undervisningssemester, deltek aktivt i prosessen som studieadministrasjonen gjennomfører for kurset. Nærare informasjon etter førespurnad til studierettleiar@nano.uib.no.

Tilrådde forkunnskapar

KJEM 110, kan lesast parallelt.

Krav til studierett

Emnet er berre ope for studentar som er tatt opp til Bachelorstudiet i nanoteknologi ved Universitetet i Bergen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på minst 10 av dei 12 førelesingane. Deltaking på minst 10 av dei 12 første kollokvia.

Deltaking på orientering hjå dei ulike forskingsgruppene, og i eit arbeid i ei forskingsgruppe, inkl. føring av journal (Orientering og Prosjektoppgåve). I tillegg skal kvar student lage ein poster som presenterer det faglege innhaldet i arbeidet i si forskingsgruppe samt førebu ein munnleg presentasjon av det faglege innhaldet i posteren.

Vurderingsformer

Emnet nyttar mappeevaluering med fire element:

 • fleirvalstest, vert gjennomført digitalt heime som følgje av koronavirus situasjonen
 • orientering og prosjektoppgåve
 • poster
 • munnleg presentasjon

For å få levere mappeelement må studenten ha godkjent deltaking i obligatoriske aktivitetar, inkludert godkjent oppmøte på kollokvia og førelesningar, godkjent deltaking på orienteringa hjå forskingsgruppene og godkjent deltaking på arbeid i forskargruppa. Mappa blir vurdert som Bestått/Ikkje bestått. Bestått vurdering føreset at alle mappeelementa (fleirvalstest, orientering og prosjektoppgåve, poster, og munnleg presentasjon) kvar for seg blir vurdert til å vere på nivå tilsvarande Bestått.

Mappeelement er gyldige i 2 påfølgjande semester etter semesteret dei vart gjennomført i.

I semester utan undervisning og for studentar som har gyldige mappeelment for prosjektoppgåve, poster og munnleg presentasjon, vert det gjennomført skriftleg skuleeksamen (2 t). Dei tre nemnde mappeelementa inngår i grunnlaget for karaktersetting.

Grunna tiltaka mot spreiing av SARS-CoV-2 er UiB stengd for undervising og gjennomføring av campus-eksamen. Våren 2020 er det følgande endringar i vurdering i emnet:

 • Skriftleg eksamen heime i staden for skriftleg skuleeksamen

Karakterskala

Bestått/Ikkje bestått.

Vurderingssemester

Sjå informasjon om vurderingsformer.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Oversikt over tidlegare emneevalueringar:
https://kvalitetsbasen.app.uib.no/?faknr=12&instnr=31

Kontakt

Kontaktinformasjon

Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.

studieveileder@nano.uib.no, studierettleiar@nano.uib.no eller telefon: 555 83446.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  22.09.2020, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Trekkfrist
  01.11.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Fleirvalstest

   Dato
   21.09.2020, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen