Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Perspektiv i nanovitskap og -teknologi

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår.

Undervisningsstad

Bergen.

Mål og innhald

Hovudmålet for emnet er å få fram nanovitskapen og -teknologien sin eigenart gjennom eksempel henta frå aktuelle forskingsprosjekt ved og utanfor Universitetet i Bergen, eksempel på nanoteknologi i aktuelle produkt, og problemstillingar av etisk og samfunnsmessig karakter knytt til teknologi. Eit delmål er at studentane skal få innsikt i kva forsking er og korleis naturvitskapleg forsking og forskingsformidling føregår. Arbeidsforma består av ei førelesningsrekke om ulike aktuelle nanovitskaplege og -teknologiske tema med lokale og eksterne foredragshaldarar. Kvar førelesning vert førebudd i eit obligatorisk diskusjonskollokvium. Alle studentane deltar på orientering hjå nanovitskapleg-relevante forskingsgrupper for å bli kjent med nanovitskapleg problemstillingar og tilknytte arbeidsmetodar. I tillegg blir kvar student assosiert til ei forskingsgruppe i 1-2 dagar og deltar i arbeidet/eksperiment i gruppa. I denne samanhengen blir det definert eit individuelt skriftleg pensum som gir bakgrunn for metodar og problemstillingar i gruppa, og journalføringa skal reflektere at det skriftlege pensumet er forstått. I slutten av semesteret lagar og presenterer studentane plakat over den nanovitskaplege eller -teknologiske problemstillinga frå orienteringa og "si" forskingsgruppe.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Studenten

 • kan konkretisere omgrepa nanovitskap og nanoteknologi og greie ut om kva som særmerker dette fagfeltet
 • kan gjere greie for viktige instrumentelle metodar for oppklaring av nanostruktur av material
 • kan gjere greie for viktige klassar av nanostrukturerte material og korleis desse

Ferdigheiter

Studenten

 • kan diskutere korleis teknologi og samfunn påverkar kvarandre
 • kan greie ut kom kva naturvitskapleg forsking er og gi døme på korleis denne aktiviteten kan føregå

Generell kompetanse

Studenten

 • kan fortelje om ulike typar nanovitskapleg forsking ved UiB
 • kan presentere ei problemstilling gjennom skriftleg rapport, plakat og munnleg framstilling

Krav til forkunnskapar

Det er eit krav for å kunne melde seg til undervisning og vurdering i emnet at studenten i semesteret før planlagt undervisningssemester, deltek aktivt i prosessen som studieadministrasjonen gjennomfører for kurset. Nærare informasjon etter førespurnad til studierettleiar@nano.uib.no.

Tilrådde forkunnskapar

KJEM 110, kan lesast parallelt.

Krav til studierett

Emnet er berre ope for studentar som er tatt opp til Bachelorstudiet i nanoteknologi ved Universitetet i Bergen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på minst 10 av dei 12 førelesingane. Deltaking på minst 10 av dei 12 første kollokvia.

Deltaking på orientering hjå dei ulike forskingsgruppene, og i eit arbeid i ei forskingsgruppe, inkl. føring av journal (Orientering og Prosjektoppgåve). I tillegg skal kvar student lage ein poster som presenterer det faglege innhaldet i arbeidet i si forskingsgruppe samt førebu ein munnleg presentasjon av det faglege innhaldet i posteren.

Vurderingsformer

Emnet nyttar mappeevaluering med fire element:

 • fleirvalstest
 • orientering og prosjektoppgåve
 • poster
 • munnleg presentasjon

For å få levere mappeelement må studenten ha godkjent deltaking i obligatoriske aktivitetar, inkludert godkjent oppmøte på kollokvia og førelesningar, godkjent deltaking på orienteringa hjå forskingsgruppene og godkjent deltaking på arbeid i forskargruppa. Mappa blir vurdert som Bestått/Ikkje bestått. Bestått vurdering føreset at alle mappeelementa (fleirvalstest, orientering og prosjektoppgåve, poster, og munnleg presentasjon) kvar for seg blir vurdert til å vere på nivå tilsvarande Bestått.

Mappeelement er gyldige i 2 påfølgjande semester etter semesteret dei vart gjennomført i.

I semester utan undervisning og for studentar som har gyldige mappeelment for prosjektoppgåve, poster og munnleg presentasjon, vert det gjennomført skriftleg skuleeksamen (2 t). Dei tre nemnde mappeelementa inngår i grunnlaget for karaktersetting.

Hjelpemiddel til eksamen

Hjelpemiddel til eksamen

Enkel kalkulator tillat, i samsvar med modellar angitt i fakultetets reglar

Karakterskala

Bestått/Ikkje bestått.

Vurderingssemester

Sjå informasjon om vurderingsformer.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Oversikt over tidlegare emneevalueringar:
https://kvalitetsbasen.app.uib.no/?faknr=12&instnr=31

Kontakt

Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.

studieveileder@nano.uib.no, studierettleiar@nano.uib.no eller telefon: 555 83446.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Mappeevaluering

  Trekkfrist
  01.05.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Fleirvalstest

   Dato
   04.05.2023, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted