Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Innføring i nanoteknologi og -instrumentering

Undervisningssemester

Vår. Emnet har begrenset kapasitet og inngår i undervisningsopptaket.

Undervisningsstad

Bergen.

Mål og innhald

Emnet omhandlar fysiske og kjemiske føresetnader for nanoteknologi, med vekt på samanhengar mellom atomære vekselverknader og strukturen til ulike typar nanoaggregat. Ulike karakteriseringsmetodar blir gjennomgått: Grunnleggjande røntgendiffraksjon, bølgjebasert mikroskopi (optisk og elektron), sveipmikroskopi (sveiptunnell- og atomkraftmikroskopi), og spektroskopi. Topp-ned metodar for framstilling av nanostrukturar blir gjennomgått. Emnet gir også perspektiv på den framtidige utviklinga av feltet.

I tillegg til førelesningar og rekneøvingar inngår det 4 eksperimentelle øvingar med tilhøyrande laboratorierapporter. Kurset består av førelesningar, eksperimentelle øvingar og rekneøvingar. Dei eksperimentelle øvingane blir utført i grupper, men rapportane skal utformast og blir vurdert individuelt.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentane kunne:

 • Diskutere det vitskaplige grunnlaget for nanoteknologi.
 • Relaterte eit materiale sin struktur på nm-nivå til eigenskapane som det har.
 • Skildre topp-ned metodar for framstilling av nanostrukturar.
 • Identifisere og skildre dei fysiske prinsippa bak og praktiske sider ved utvalte teknikkar for karakterisering av nanostrukturerte material.
 • Føreslå val av karakteriseringsteknikk ut fra eigenskapane til materialet samt krav til oppløysing, forstørring og kjemisk spesiering.

Krav til forkunnskapar

PHYS101/PHYS111.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle studentar med ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk oppmøte på laboratorieøvingar samt godkjente laboratorierapportar for kvar laboratoriedel (3 av 3).

Laboratorierapporter skal være godkjent minst 2 veker før eksamen.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i (1) påfølgande semester etter godkjenninga.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsform: Skriftleg eksamen (4 timar), utgjør 100% av karakteren.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

3 STP overlapp med NANO200; 7 STP overlapp med NANO160.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Oversikt over tidlegare emneevalueringar:
https://kvalitetsbasen.app.uib.no/?faknr=12&instnr=31

Kontakt

Kontaktinformasjon

Administrativ koordinator for nanoteknologi.
E-post: studierettleiar@nano.uib.no

Telefon: 55 58 34 46.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  24.09.2019, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  10.09.2019
  Sted