Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Naturfag 1: Biologi

Beskrivelse

NAT621 er det første av to emne som inngår i vidareutdanningstilbodet NATURFAG 1, 8.-13. trinn

Mål og innhold

Faglege og didaktiske emne som er relevante for undervisning på trinn 8-11 i skuleverket. Det blir tatt omsyn til læreplan for ungdomsskule og Vg1.

Tema for samlingar på kurset:

1 Biologi.

2 Teknologi.

3 Organisk kjemi.

Det fagdidaktiske innhaldet i kurset legg stor vekt på å engasjere eleven i eiga læring. Gjennom utforskande arbeidsmåtar, læringsdialog og andre metodar blir elevens eigne idear og forklaringar lagt til grunn for dybdeforståing og tilpassa opplæring. Undervisninga får grunnfeste i elevens eigne førestillingar og forklaringar, i direkte samband med eigne opplevingar og erfaringar. I studiet vil det bli lagt vekt på at studentane arbeider med vurdering for læring, knytt til eigen praksis.

Hovudelement i pensum:

 • Boka "Naturfag som allmenndannelse", Svein Sjøberg
 • Eigenproduserte artiklar, tekstane som blir produserte av gruppene i løpet av kurset
 • Foredrag og artiklar som blir lagt fram på kursdagane
 • Læreplanar og føringsdokument for skuleverket

Læringsutbyte

Ved fullført kurs skal deltakaren kunne:

 • Vise korleis emna frå kurset kan undervisast i skulen, på relevant klassesteg og knytt til læreplanen
 • Gjere aktiv bruk av IKT både integrert i undervisning og til utviklings- og delingsføremål
 • Presentere eigne arbeid med didaktisk og fagleg tilrettelegging av emna det blir undervist i på kurset
 • Kombinere fagspesifikke tema med moderne læringsteori
 • Drøfte fagfeltas relevans og plass i skulen
 • Delta aktivt i ein delings- og utviklingskultur i skulen
 • Ta i bruk utforskande arbeidsmåtar og vurdering for læring, som vesentlege element for tilpassa opplæring og for dybdeforståing i faget

Undervisning

Studiet har tre samlingar, kvar på to dagar. Kvar samling inneheld forelesingar, øvingar eller feltarbeid, drøfting og erfaringsdeling. Eigne arbeid mellom samlingane er integrert i kurset. Kvar studentgruppe legg fram sitt arbeid for dei andre kursdeltakarane. Arbeid gjennomført mellom samlingane er også tema på eksamen.

25. - 27. august: Evolusjon og biologisk mangfald
30. sept. - 1. okt: Molekylærbiologi og bioteknologi
28. - 29. oktober: Bærekraftig utvikling

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studiet skal vere knytt til eigen praksis og undervisning i skulen.

Det blir gitt tre oppgåver kvart semester. To av oppgåvene er direkte kopla til undervisning på skulen. Den tredje oppgåva har større omfang, og kan vere dominert av didaktikk og læringsteori knytt til fagtema. Studentane arbeider i grupper med å utvikle god og grunngjeven undervisningspraksis. Dette arbeidet skal vere knytt til eigen skule og bidra til utvikling av naturfagundervisninga. Studentane skal vere aktive med å dele og drøfte arbeide sine, på kursets bloggside og med intern publisering av artiklane dei skriv.

Studentane sine arbeid blir vurderte etter målsettingane for læringsutbytte.

Vurdering / eksamen

Munnleg eksamen i grupper med individuell karakter. Skriftelege arbeid gjennom semesteret blir vurdert med godkjend/ikkje godkjend. Deltakarane må vere representerte med tre godkjende arbeid før eksamen. Godkjenning og tilbakemelding med rettleiing blir gitt skriftleg. Gruppene har innsyn i og kan kommentere andre sitt arbeid.

Karakterskala: Bestått/ikkje bestått.

Opptaks- og forkunnskapskrav

Godkjend pedagogisk utdanning.

Anbefalte forkunnskaper

Undervisningserfaring frå grunnskule eller vidaregåande skule.

Kontakt

Kontakt

UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

Skolelaboratoriet i realfag
55 58 22 27
post@skolelab.uib.no

Eksamensinformasjon

Tilgjengelege kurs

Haust 020
Pris: Ikkje studieavgift
Søknadsfrist: Frist utløpt