Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Naturfag 2: Fysikk

Beskrivelse

NAT623 er det første av to emne som inngår i vidareutdanningstilbodet NATURFAG 2, 8.-13. trinn

Mål og innhold

Fagleg og didaktiske emne som er relevante for undervisning på trinn 8-11 i skuleverket.

Tema for samlingar på kurset:

 • Biologi
 • Molekylærbiologi
 • Bærekraftig utvikling

Det fagdidaktiske innhaldet i kurset legg stor vekt på å engasjere eleven i eiga læring. Gjennom utforskande arbeidsmåtar, læringsdialog og andre metodar blir elevens eigne idear og forklaringar lagt til grunn for dybdeforståing og tilpassa opplæring. Undervisninga får grunnfeste i elevens eigne førestillingar og forklaringar, i direkte samband med eigne opplevingar og erfaringar. I studiet vil det bli lagt vekt på at studentane arbeider med vurdering for læring, knytt til eigen praksis.

Det er fire hovudelement i pensum:

 • Foredrag, artiklar og fagtekstar knytt til temaet på kvar samling
 • Fagdidaktisk litteratur og forskningsartiklar frå naturfagdidaktiske tidsskrift
 • Eigenproduserte artiklar, tekstane som blir produsert av gruppene i løpet av kurset.
 • Læreplan, rettleiingar og føringsdokument frå Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet.

Læringsutbyte

Ved fullført kurs skal deltakaren kunne:

 • Vise korleis emna frå kurset kan undervisast i skulen, på relevant klassesteg og knytt til læreplanen
 • Gjere aktiv bruk av IKT både integrert i undervisning og til utviklings- og delingsføremål
 • Presentere eigne arbeid med didaktisk og fagleg tilrettelegging av emna det blir undervist i på kurset
 • Kombinere fagspesifikke tema med moderne læringsteori
 • Drøfte fagfeltas relevans og plass i skulen
 • Delta aktivt i ein delings- og utviklingskultur i skulen
 • Ta i bruk utforskande arbeidsmåtar og vurdering for læring, som vesentlege element for tilpassa opplæring og for dybdeforståing i faget
 • Meistre dei fagspesifikke tema som er underviste, på nivå med læreplan og lærebøker for trinn 8.-11.

Undervisning

Undervisninga blir gitt på samlingar, vanlegvis over to dagar.

Institutta har ansvar for kvar sine tema. Ei samling vil typisk vere sett saman med 50-60% forelesingar, 30% øvingar, labarorasjonar eller feltarbeid. Kurset har òg med drøfting, erfaringsdeling og start på gruppearbeid. Eigne arbeid mellom samlingane er integrert i kurset, og blir tema både på samlingane og til eksamen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studiet skal vere knytt til eigen praksis og undervisning i skulen.

Det blir gitt tre oppgåver kvart semester. To av oppgåvene er direkte kopla til undervisning på eigen skule. Den tredje oppgåva er òg praksisretta, men har større omfang, og kan vere dominert av didaktikk og læringsteori knytt til fagtema. Studentane arbeider i grupper med å utvikle god og grunngjeven undervisningspraksis. Dette arbeidet skal vere knytt til eigen skule og bidra til utvikling av naturfagundervisninga. Studentane skal vere aktive med å dele og drøfte arbeide sine, på kursets bloggside og med intern publisering av artiklane dei skriv. Studentane sine arbeid blir vurderte etter målsettingane for læringsutbytte.

Vurdering / eksamen

Munnleg eksamen i grupper med individuell karakter. Skriftelege arbeid gjennom semesteret blir vurdert med godkjend/ikkje godkjend. Deltakarane må vere representerte med tre godkjende arbeid før eksamen. Godkjenning og tilbakemelding med rettleiing blir gitt skriftleg. Gruppene har innsyn i, og kan kommentere andre sitt arbeid.

Karakterskala: Bestått/ikkje bestått

Opptaks- og forkunnskapskrav

Godkjend pedagogisk utdanning.

Anbefalte forkunnskaper

Undervisningserfaring frå grunnskule eller vidaregåande skule.

Fulltid/deltid

Deltidsstudium 50 %

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Målsettinga med emnet er å gi fagleg bakgrunn for undervisning om grunnleggande fysikk, energi og klima, og det tverrfaglege temaet "Demokrati og medborgarskap". Vidare skal emnet gi innsikt i didaktisk forsking om naturfagundervisning generelt og innan dei omhandla tema spesielt. Emnet legg til rette for utprøving av undervisningsmetodar innan fysikk og vêr og klima, og evaluering av denne utprøvinga.

Emnet startar med ein innføring i grunnleggande tema innan fysikk, som til dømes stråling, bølgeteori og elektrisitetslære. Deretter vil emnet ta for seg dei fysiske drivkreftene bak dei globale vêrsystema, årsakene til og dei samfunnsmessige utfordringane knytt endringar i klima. Naturfaglege kunnskap om energi og klimaendringar blir grunnlag for temaet "demokrati og medborgerskap"

Kurset skal gi fagkunnskap, didaktisk innsikt og erfaring retta inn mot undervisning på klassesteg 8-11 i skoleverket. Gjennom heile kurset blir fagtema knytt til den didaktiske læringsteorien og metodisk utvikling.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i dugleikar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kan

 • arbeide med ulike sider av energiomgrepet
 • anvende fysiske måleiningar og forklaringsmodellar
 • forklare enkle klimamodellar og dei fysiske drivkreftene i hav og atmosfære

Ferdigheiter

Studenten kan

 • utføre og instruere i øvingar og modellering for relevante klassesteg i skolen, innafor tema det er undervist i på kurset
 • ta i bruk tilrettelagte interaktive klimamodellar
 • legge til rette for at elevar kan bruke naturfagleg argumentasjon knytt til samfunnsdebatt

Generell kompetanse

Studenten kan

 • planlegge og gjennomføre undervisning om emna som er tatt opp i kurset, tilpassa ulike elevgrupper
 • ta i bruk naturfagdidaktisk forsking, læringsteori, læreplan og fagkunnskap i oppbygginga av naturfagundervisning
 • ta i bruk varierte metodar for normativ og formativ evaluering
 • bruke fagspesifikke digitale hjelpemiddel i tilrettelegging og undervisning
 • rettleie i kritisk tenking og argumentasjon i arbeidet med naturfaglege tema
 • delta i utvikling av naturfagundervisning på eigen skole
 • bruke relevante ressursar for fagleg og didaktisk oppdatering

Krav til forkunnskapar

Godkjent lærarutdanning. Det er òg ein føresetnad at deltakaren har tilgang til ein skoleklasse med høve til å prøve ut naturfagundervisning.

Tilrådde forkunnskapar

Undervisningserfaring frå grunnskule og/eller vidaregåande skule. Kjennskap til naturfaget.

Krav til studierett

Emnet er ope både for studentar som er tatt inn gjennom det statlege tilbodet "Kompetanse for kvalitet", og for søkarar som fyller krava og søker direkte opptak gjennom UiB Videre.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga er lagt opp med tre samlingar, oppgåver, og faglege diskusjonar på Mitt UiB.

Oppgåvene skal vere knytt til tema frå samlingane, til eigen praksis og til litteraturen. Oppgåvene blir løyst i gruppe, og oppgåvesvaret er ein artikkel som blir levert på Mitt UiB. Ei av oppgåvene blir fagfellevurdert.

Diskusjonane har didaktiske tema som førebur, fyller ut eller gir perspektiv på tema for samlingane. Svar til desse kan vere gruppevis eller individuelle. Eksamen er basert på pensum, stoff som blir lagt fram på samlingane, eigne oppgåver og deltaking i diskusjonane.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

80 % deltaking på samlingane.

3 oppgåvesvar skal være godkjent før eksamen.

Vurderingsformer

Vurderingsform på kurset er munnleg eksamen i gruppe med individuell karakter. Eksamenssamtalen varer ein klokketime.

Hjelpemiddel til eksamen

Alle hjelpemiddel er tillatne under eksamen, men det vil virke forstyrrande på samtalen om gruppene bruker tid på å gå gjennom bøker, materiell eller liknande i for stort omfang.

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått.

Vurderingssemester

Haust

Litteraturliste

Litteraturliste vil vere klar innan 1. juni.

Emneevaluering

Utdanningsdirektoratet evaluerer videreutdanningskursa årleg, med spørreskjema til studentene.

Programansvarleg

Skolelaboratoriet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på emnet.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt naturfag@skolelab.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ Skolelaboratoriet i realfag.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Kontaktadresse for rettleiing og spørsmål: naturfag@skolelab.uib.no

Eksamensinformasjon