Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Naturfag 2: Fysikk

Beskrivelse

NAT623 er det første av to emne som inngår i vidareutdanningstilbodet NATURFAG 2, 8.-13. trinn

Mål og innhold

Fagleg og didaktiske emne som er relevante for undervisning på trinn 8-11 i skuleverket.

Tema for samlingar på kurset:

 • Biologi
 • Molekylærbiologi
 • Bærekraftig utvikling

Det fagdidaktiske innhaldet i kurset legg stor vekt på å engasjere eleven i eiga læring. Gjennom utforskande arbeidsmåtar, læringsdialog og andre metodar blir elevens eigne idear og forklaringar lagt til grunn for dybdeforståing og tilpassa opplæring. Undervisninga får grunnfeste i elevens eigne førestillingar og forklaringar, i direkte samband med eigne opplevingar og erfaringar. I studiet vil det bli lagt vekt på at studentane arbeider med vurdering for læring, knytt til eigen praksis.

Det er fire hovudelement i pensum:

 • Foredrag, artiklar og fagtekstar knytt til temaet på kvar samling
 • Fagdidaktisk litteratur og forskningsartiklar frå naturfagdidaktiske tidsskrift
 • Eigenproduserte artiklar, tekstane som blir produsert av gruppene i løpet av kurset.
 • Læreplan, rettleiingar og føringsdokument frå Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet.

Læringsutbyte

Ved fullført kurs skal deltakaren kunne:

 • Vise korleis emna frå kurset kan undervisast i skulen, på relevant klassesteg og knytt til læreplanen
 • Gjere aktiv bruk av IKT både integrert i undervisning og til utviklings- og delingsføremål
 • Presentere eigne arbeid med didaktisk og fagleg tilrettelegging av emna det blir undervist i på kurset
 • Kombinere fagspesifikke tema med moderne læringsteori
 • Drøfte fagfeltas relevans og plass i skulen
 • Delta aktivt i ein delings- og utviklingskultur i skulen
 • Ta i bruk utforskande arbeidsmåtar og vurdering for læring, som vesentlege element for tilpassa opplæring og for dybdeforståing i faget
 • Meistre dei fagspesifikke tema som er underviste, på nivå med læreplan og lærebøker for trinn 8.-11.

Undervisning

Undervisninga blir gitt på samlingar, vanlegvis over to dagar.

Institutta har ansvar for kvar sine tema. Ei samling vil typisk vere sett saman med 50-60% forelesingar, 30% øvingar, labarorasjonar eller feltarbeid. Kurset har òg med drøfting, erfaringsdeling og start på gruppearbeid. Eigne arbeid mellom samlingane er integrert i kurset, og blir tema både på samlingane og til eksamen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studiet skal vere knytt til eigen praksis og undervisning i skulen.

Det blir gitt tre oppgåver kvart semester. To av oppgåvene er direkte kopla til undervisning på eigen skule. Den tredje oppgåva er òg praksisretta, men har større omfang, og kan vere dominert av didaktikk og læringsteori knytt til fagtema. Studentane arbeider i grupper med å utvikle god og grunngjeven undervisningspraksis. Dette arbeidet skal vere knytt til eigen skule og bidra til utvikling av naturfagundervisninga. Studentane skal vere aktive med å dele og drøfte arbeide sine, på kursets bloggside og med intern publisering av artiklane dei skriv. Studentane sine arbeid blir vurderte etter målsettingane for læringsutbytte.

Vurdering / eksamen

Munnleg eksamen i grupper med individuell karakter. Skriftelege arbeid gjennom semesteret blir vurdert med godkjend/ikkje godkjend. Deltakarane må vere representerte med tre godkjende arbeid før eksamen. Godkjenning og tilbakemelding med rettleiing blir gitt skriftleg. Gruppene har innsyn i, og kan kommentere andre sitt arbeid.

Karakterskala: Bestått/ikkje bestått

Opptaks- og forkunnskapskrav

Godkjend pedagogisk utdanning.

Anbefalte forkunnskaper

Undervisningserfaring frå grunnskule eller vidaregåande skule.

Kontakt

Kontakt

UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

Skolelaboratoriet i realfag
55 58 22 27
post@skolelab.uib.no

Eksamensinformasjon

Tilgjengelege kurs

Haust 020
Pris: Ikkje studieavgift
Søknadsfrist: Frist utløpt