Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Naturfag 2: Fysikk

Main content

Fulltid/deltid

Deltidsstudium 50 %

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Målsettinga med emnet er å gi fagleg bakgrunn for undervisning om grunnleggande fysikk, energi og klima, og det tverrfaglege temaet "Demokrati og medborgarskap". Vidare skal emnet gi innsikt i didaktisk forsking om naturfagundervisning generelt og innan dei omhandla tema spesielt. Emnet legg til rette for utprøving av undervisningsmetodar innan fysikk og vêr og klima, og evaluering av denne utprøvinga.

Emnet startar med ein innføring i grunnleggande tema innan fysikk, som til dømes stråling, bølgeteori og elektrisitetslære. Deretter vil emnet ta for seg dei fysiske drivkreftene bak dei globale vêrsystema, årsakene til og dei samfunnsmessige utfordringane knytt endringar i klima. Naturfaglege kunnskap om energi og klimaendringar blir grunnlag for temaet "demokrati og medborgerskap"

Kurset skal gi fagkunnskap, didaktisk innsikt og erfaring retta inn mot undervisning på klassesteg 8-11 i skoleverket. Gjennom heile kurset blir fagtema knytt til den didaktiske læringsteorien og metodisk utvikling.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i dugleikar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kan

 • arbeide med ulike sider av energiomgrepet
 • anvende fysiske måleiningar og forklaringsmodellar
 • forklare enkle klimamodellar og dei fysiske drivkreftene i hav og atmosfære

Ferdigheiter

Studenten kan

 • utføre og instruere i øvingar og modellering for relevante klassesteg i skolen, innafor tema det er undervist i på kurset
 • ta i bruk tilrettelagte interaktive klimamodellar
 • legge til rette for at elevar kan bruke naturfagleg argumentasjon knytt til samfunnsdebatt

Generell kompetanse

Studenten kan

 • planlegge og gjennomføre undervisning om emna som er tatt opp i kurset, tilpassa ulike elevgrupper
 • ta i bruk naturfagdidaktisk forsking, læringsteori, læreplan og fagkunnskap i oppbygginga av naturfagundervisning
 • ta i bruk varierte metodar for normativ og formativ evaluering
 • bruke fagspesifikke digitale hjelpemiddel i tilrettelegging og undervisning
 • rettleie i kritisk tenking og argumentasjon i arbeidet med naturfaglege tema
 • delta i utvikling av naturfagundervisning på eigen skole
 • bruke relevante ressursar for fagleg og didaktisk oppdatering

Krav til forkunnskapar

Godkjent lærarutdanning. Det er òg ein føresetnad at deltakaren har tilgang til ein skoleklasse med høve til å prøve ut naturfagundervisning.

Tilrådde forkunnskapar

Undervisningserfaring frå grunnskule og/eller vidaregåande skule. Kjennskap til naturfaget.

Krav til studierett

Emnet er ope både for studentar som er tatt inn gjennom det statlege tilbodet "Kompetanse for kvalitet", og for søkarar som fyller krava og søker direkte opptak gjennom UiB Videre.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga er lagt opp med tre samlingar, oppgåver, og faglege diskusjonar på Mitt UiB.

Oppgåvene skal vere knytt til tema frå samlingane, til eigen praksis og til litteraturen. Oppgåvene blir løyst i gruppe, og oppgåvesvaret er ein artikkel som blir levert på Mitt UiB. Ei av oppgåvene blir fagfellevurdert.

Diskusjonane har didaktiske tema som førebur, fyller ut eller gir perspektiv på tema for samlingane. Svar til desse kan vere gruppevis eller individuelle. Eksamen er basert på pensum, stoff som blir lagt fram på samlingane, eigne oppgåver og deltaking i diskusjonane.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

80 % deltaking på samlingane.

3 oppgåvesvar skal være godkjent før eksamen.

Vurderingsformer

Vurderingsform på kurset er munnleg eksamen i gruppe med individuell karakter. Eksamenssamtalen varer ein klokketime.

Hjelpemiddel til eksamen

Alle hjelpemiddel er tillatne under eksamen, men det vil virke forstyrrande på samtalen om gruppene bruker tid på å gå gjennom bøker, materiell eller liknande i for stort omfang.

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått.

Vurderingssemester

Haust

Litteraturliste

Litteraturliste vil vere klar innan 1. juni.

Emneevaluering

Utdanningsdirektoratet evaluerer videreutdanningskursa årleg, med spørreskjema til studentene.

Programansvarleg

Skolelaboratoriet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på emnet.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt naturfag@skolelab.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ Skolelaboratoriet i realfag.

Kontakt

Kontaktadresse for rettleiing og spørsmål: naturfag@skolelab.uib.no

Eksamensinformasjon