Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Naturfag 2: Naturfagets arbeidsmåtar

Hovedinnhold

Fulltid/deltid

Deltid 50 %

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Målsettinga med emnet er å gi fagleg bakgrunn og erfaring med undervisning der elevane brukar vitskaplege arbeidsmåtar. Det er særleg fokus på naturfaget som eit praktisk og utforskande fag, og i emnet blir det arbeidd med aktuelle tema og data frå biologi, kjemi og fysikk. I emnet inngår arbeid med:

 • Observasjonar, data og forklaringar
 • Naturvitskaplege teoriar
 • Kople naturfagkunnskap til samfunns- og yrkesliv
 • Bruk av modellar og modellering i naturfaget
 • Programmering og analyse av data
 • Kritisk tenking og argumentasjon

Emnet legg til rette for utprøving av undervisningsmetodar, og evaluering av denne utprøvinga.

Læringsutbyte

Etter kurset skal deltakaren ha slike kunnskapar, dugleikar og kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kan

 • bygge naturvitskaplege forklaringar basert på observasjonar og data
 • forklare grunnleggande trekk i vitskapleg tenkemåte og praksis
 • tolke, analysere og vurdere argument
 • identifisere kjenneteikn på kritisk tenking hos elevar
 • knytte fagtema til arbeid med naturvitskaplege arbeidsmåtar

Ferdigheiter

Studenten kan

 • bruke øvingar og modellar for å demonstrere naturfaglege fenomen
 • rettleie elevar i arbeid med forsøk
 • bruke enkel programmering for å analysere naturfaglege data
 • rettleie elevar i den vitskaplege praksisen frå forskingsspørsmål til publisering og kritikk
 • Sjå samanheng mellom vitskapen, skulefaget og faget i bruk

Generell kompetanse

Studenten kan

 • planlegge og gjennomføre undervisning om emna som er tatt opp i kurset, tilpassa ulike elevgrupper
 • anvende naturfagdidaktisk forsking, læringsteori, læreplan og fagkunnskap i oppbygginga av naturfagundervisning
 • nytte varierte metodar for normativ og formativ evaluering
 • bruke fagspesifikke digitale hjelpemiddel i tilrettelegging og undervisning
 • rettleie i kritisk tenking og argumentasjon i arbeidet med naturfaglege tema
 • delta i utvikling av naturfagundervisning på eigen skole
 • bruke relevante ressursar for fagleg og didaktisk oppdatering

Krav til forkunnskapar

Godkjent lærarutdanning. Det er òg ein føresetnad at deltakaren har tilgang til ein skoleklasse med høve til å prøve ut naturfagundervisning.

Tilrådde forkunnskapar

Undervisningserfaring frå grunnskule og/eller vidaregåande skule.Kjennskap til naturfaget.

Krav til studierett

Emnet er ope både for studentar som er tatt inn gjennom det statlege tilbodet ¿Kompetanse for kvalitet¿¿, og for søkarar som fyller krava og søker direkte opptak gjennom UiB Videre.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga er lagt opp med tre samlingar, oppgåver, og faglege diskusjonar på Mitt UiB.

Oppgåvene skal vere knytt til tema frå samlingane, til eigen praksis og til litteraturen. Oppgåvene blir løyst i gruppe, og oppgåvesvaret er ein artikkel som blir levert på Mitt UiB. Ei av oppgåvene blir fagfellevurdert.

Diskusjonane har didaktiske tema som førebur, fyller ut eller gir perspektiv på tema for samlingane. Svar til desse kan vere gruppevis eller individuelle. Eksamen er basert på pensum, stoff som blir lagt fram på samlingane, eigne oppgåver og deltaking i diskusjonane.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

80% deltaking på samlingane.

3 oppgåvesvar skal vere godkjende før eksamen.

Vurderingsformer

Vurderingsform på kurset er munnleg eksamen i gruppe med individuell karakter. Eksamenssamtalen varer ein klokketime.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturliste vil vere klar innan 1. desember

Emneevaluering

Utdanningsdirektoratet evaluerer videreutdanningskursa årleg, med spørreskjema til studentene.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt naturfag@skolelab.uib.no

Kontakt

Kontaktadresse for rettleiing og spørsmål: naturfag@skolelab.uib.no

Eksamensinformasjon