Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Kvalitet i naturfagsundervisninga

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet tek for seg kriterier for kvalitet i undervisninga og korleis dei kan brukast til å leggje til rette for læring i naturfaga. Emnet tek opp ulike undervisningsformar i naturfag og korleis dei påverkar elevane sine aktivitetar i klasserommet. Det vert lagt særleg vekt på korleis kombinasjonar av metodane støttar opp mot læring. Emnet tek vidare opp rammekår for undervisninga som til dømes læreplanar, lærebøkar og andre ressursar.

Læringsutbyte

Studentane skal kunne

Kunnskapar

  • greie ut om kvalitetskriterier for ulike undervisningsformar og deira forankring i forskinga
  • gjere reie for vurderingsmåtar som kan brukast for undervegs- og sluttvurdering
  • gi døme på korleis undervisnings- og arbeidsformar kan utformast etter kvalitetskriteria

Ferdigheitar

  • identifisere passande undervisningsformar for å oppnå ønska læringsresultat
  • velje vurderingsmåtar som visar kva elevar har oppnådd
  • byggje aktivitetssekvensar som støttar bestemte læringsmål

Generell kompetanse

  • greie ut om utfordringar knytt til mangfald i klasserom
  • finne frem informasjon til utvalde naturfaglege emne og vurdere relevansen
  • bruke forsking og egne erfaringar til å forbetre undervisningssekvensar i samspel med sine med-studentar

Krav til forkunnskapar

Ingen. Emnet må normalt takast parallelt med KOPRA103 og PEDA122

Tilrådde forkunnskapar

PEDA120, PEDA121, NATDID210 og minimum 50 sp i naturfaglege emne

Krav til studierett

Studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet sitt lektorprogram.

Arbeids- og undervisningsformer

22 timar (forelesning og seminar)

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Tre obligatoriske oppgåver (skriftlege og munnlege) knytt til skulepraksis eller forelesingstema

(Gyldig i fire semester; inneverande og tre påfølgjande)

For å kunne ta eksamen i NATDID211 må normalt KOPRA103 være bestått.

Vurderingsformer

Prosjektoppgåve

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneansvarleg

Kjemisk institutt

Institutt

Kjemisk institutt

Kontakt

Kontaktinformasjon

Spørsmål knyttet til obligatorikk og vurdering kan rettes til studieveileder@kj.uib.no. For øvrige spørsmål, kontakt studieveileder.laerer@mnfa.uib.no.

Eksamensinformasjon