Hjem
Utdanning
Årsstudium

Naturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeNATDID212-P
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet tek for seg kriterium for kvalitet i undervisninga og korleis de kan brukast til å leggje til rette for læring i naturfaga. Emnet tek opp ulike undervisningsformar i naturfag og korleis dei påverkar elevanes aktivitetar i klasserommet. Her leggjast det særlig vekt på korleis kombinasjonar av metodane støttar opp mot læring. Emnet tek vidare opp rammekår for undervisninga som til dømes læreplanar, lærebøkar og andre resursar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • har brei kunnskap om kvalitetskriterium for ulike undervisningsformar og deira forankring i forskinga
 • har omfattande innsikt i vurderingsmåtar som kan brukast for undervegs- og sluttvurdering
 • kan gi døme på korleis undervisnings- og arbeidsformar kan utformast etter kvalitetskriteria

Ferdigheiter

Studenten

 • identifisere passande undervisningsformar for å oppnå ønska læringsresultat
 • velje vurderingsmåtar som visar kva elevar har oppnådd
 • byggje aktivitetssekvensar som støttar bestemte læringsmål

Generell kompetanse

Studenten

 • finne frem informasjon til utvalde naturfaglege emne og vurdere relevansen
 • bruke forsking og egne erfaringar til å forbetre undervisningssekvensar i samspell med med-studentar

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

NATDID210-P

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om studierett på PPU heltid.

Arbeids- og undervisningsformer

22 timar (forelesing og seminar).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Tre obligatoriske oppgåver (skriftlege og munnlege) knytt til skulepraksis eller forelesingstema

(Gyldig i fire semester; inneverande og tre påfølgjande)

For å kunne ta eksamen i NATDID212-P må normalt emnet PPUPRA102 være bestått.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

Munnleg eksamen, 30 minutt

Vurderingssemester

Der er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Institutt

Det matematisk naturvitskapelege fakultet v/ Kjemisk institutt har det administrative ansvaret for emnet

Kontakt

Kontaktinformasjon

Spørsmål knyttet til obligatorikk og vurdering kan rettes til studieveileder@kj.uib.no. For øvrige spørsmål, kontakt studieveileder.laerer@mnfa.uib.no.