Hjem
Studentsider
PhD-kurs

The nature of disease and suffering and the goals of precision medicine

Hovedinnhold

Kursomtale

Undervisingsspråk

Engelsk

Kursinnhald

Presisjonsmedisin (PM) har tredd frem som et fremtredende paradigme som forventes å transformere medisinsk forskning og klinisk praksis. Gjennom et bredt spekter av litteratur, seminarer og kasuistikker hentet fra deltakernes egne forskningsprosjekter, er målet med dette kurset å legge til rette for refleksjon og diskusjon om sentrale filosofiske og normative problemstillinger knyttet til den sosiale organiseringen av PM og praksiser relatert til PM. Sentrale begreper vil bli brukt for å åpne opp PMparadigmet for filosofisk kritikk og refleksjon, og dermed bidra til en kunnskapskultur for PM der sentrale filosofiske, samfunnsmessige og etiske problemstillinger, dilemmaer, tvetydigheter og kontroverser kan tas opp. Kursdeltakernes egen bakgrunn og forskningsspørsmål vil aktivt bli brukt som utgangspunkt for diskusjon og refleksjon.

Læringsutbyte

Etter at kurset er gjennomført skal kandidaten ha følgande læringsutbytte definert i form av kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

 • Kunnskap om og forståelse for sentrale funksjoner og konsepter knyttet til PM.
 • Kunnskap om og forståelse for ulike forestillinger om lidelse, sykdom og helse i ulike forskningstradisjoner, inkludert formålet med og omfanget av disse konseptualiseringene.
 • Kunnskap om og forståelse for sentrale begreper innen ansvarlig forskning og innovasjon (RRI), inkludert RRIs mål, historiske kontekst og samfunnsrolle.
 • Kunnskap om kvalitative (sykdomsspesifikke) forskningsbidrag knyttet til sitt forskningsfelt i PM.

Ferdigheter:

 • Bruke ulike begreper for lidelse, sykdom og helse for å åpne opp PM for tverrfaglig diskusjon og refleksjon.
 • Sammenligne og reflektere kritisk om PM som en ny måte å organisere medisinsk forskning og klinisk praksis på.
 • Identifisere, artikulere og vurdere normative implikasjoner av PM for forskning og klinisk praksis, sosiologiske kategorier og roller (forsker, lege, pasient, brukerrepresentanter), personer som lever med disse sykdommene, omsorgspersoner og samfunnet.
 • Reflektere kritisk over uartikulerte antakelser og premisser knyttet til egne fagfelt og forskningsprosjekter: design, implementering og effekt.
 • Finne og anvende relevant kvalitativ litteratur for å bedre refleksjon over eget forskningsprosjekt og forskningsfelt som deler av en bredere kunnskapskultur.

Generell kompetanse:

 • Evne til å reflektere kritisk over komplekse og tvetydige problemstillinger.
 • Evne til å analysere og syntetisere innsikter fra ulike perspektiver i et ikke-teknisk språk.
 • Evne til å kommunisere og samarbeide i tverrfaglig sammenheng.
 • Økt bevissthet om PM gjennom engasjement med teoretiske bidrag og egne erfaringer.

Undervisningsperiode

20.04.2023

21.04.2023

05.05.2023

*Gjennomføring av kurset tar forbehold om minimum syv kandidater registrert for deltagelse.

Studiepoeng

2

Formelle krav

Krav til forkunnskapar

Anbefalte forkunnskaper inkluderer vitenskapsteori og etikk tilsvarende examen philosophicum. Kursinnholdet forutsetter medisinsk eller helserelatert utdanningsbakgrunn eller doktorgradsprosjekt knyttet til medisinsk/helserelatert forskning.

Inngår i opplæringsdel

Anbefales som del av opplæringsdelen for kandidater tilknyttet Neuro-SysMed Forskerskole i translasjonell nevrovitenskap, og ved forskerskolene ved UiB forøvrig.

Vurderingsform

Bestått/Ikke bestått

For å bestå emnet må kandidaten:


1. Lese et utvalg av litteraturlisten som forberedelse til kurset (10 timer)


2. Forberede og gjennomføre en kort muntlig presentasjon av eget prosjekt (2 timer)


3. Forberede og gjennomføre en muntlig presentasjon som omfatter en kritisk analyse av eget prosjekt (20 timer)


4. Skrive et 2-4 sider langt refleksjonsnotat (8 timer)


5. Delta på minimum 80 % av workshopen (16/21 timer)

Fagleg overlapp

Ph.d.-kurset «Cancer Research - Ethical, Economic and Social Aspects» (CCBIO903) har vært et veletablert ECTS-meritterende kurs siden 2015. Fokuset til CCBIO903 inkluderer etiske og sosiale aspekter ved kreftforskning primært knyttet til prioriteringer.

Kurset i presisjonsmedisinens vitenskapsteori er i likhet med CCBIO903 opptatt av etiske og sosiale aspekter ved medisinsk forskning, men vårt kurs fokuserer på presisjonsmedisin generelt og er primært opptatt av ontologiske, epistemiske og etiske problemstillinger knyttet til sykdoms- og lidelsesforståelser. Kurset i

presisjonsmedisinens vitenskapsteori er komplementær,ikke overlappende til CCBIO903.

Kurset vil være fokusert på refleksjoner rundt hva deltakerne kommer med til kurset.

Kven kan delta

Kurset er åpent for Ph.d.-kandidater, forskerlinjestudenter, postdoktorer og forskere. Kurset er begrenset til 15 deltakere. Ph.d.-kandidater tilknyttet Neuro-SysMed eller Center for Cancer Biomarkers (CCBIO) vil bli prioritert.
Kurset vil være åpent nasjonalt og internasjonalt.

Utfyllande informasjon

Program

Kurset er et tre-dagers interaktiv workshop som består av en kombinasjon av tekstlesing, forelesninger, drøftelser, presentasjoner og tekstskriving.

Fagleg ansvar

Caroline Engen
caroline.engen@uib.no

Jan Reinert Karlsen
jan.karlsen@uib.no

Nina Agnethe Grytten Torkildsen

nina.agnethe.grytten.torkildsen@helse-bergen.no

Innleiarar

Jan Reinert Karlsen

Caroline Engen

Inviterte foredragsholdere TBA

Undervisningsstad

Campus UiB / Haukeland universitetssjukehus

Kontakt

Eksamensinformasjon

Undervisningsperiode

20.04.2023

21.04.2023

05.05.2023

*Gjennomføring av kurset tar forbehold om minimum syv kandidater registrert for deltagelse.