Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Norrøn mytologi

  • Studiepoeng5
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeNOFI106
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk. Dansk, svensk og engelsk kan òg bli brukte i nokon grad.
  • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vårsemesteret

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Målet med dette emnet er at studentane skal få grunnleggjande kjennskap til gammalnordisk mytologi og til dels kult, med utgangspunkt i dei viktigaste norrøne tekstane.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Ein kandidat som har teke eksamen i NOFI106

- har grunnleggjande kunnskap om eldre nordisk mytologi og kult

- har grunnleggjande kunnskap om mytologien i Snorre-Edda

- har god kunnskap om det mytologiske innhaldet i eit utval av eddadikta

Ferdigheiter

Kandidaten

- kan kommentere og analysere eit utval eddadikt i omsetjing og like eins Snorre-Edda i omsetjing

- kan setje desse tekstane inn i eit religionshistorisk perspektiv

Generell kompetanse

Kandidaten

- kan setje seg inn i mytologiske strukturar allment

- har grunnleggjande kunnskapar om religionsvitskaplege metodar og arbeidsfelt

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen. Grunntekstane blir lesne i omsetjing.

Studiepoengsreduksjon

NOFI106 overlappar fullstendig med delar av det tidlegare emnet NOFI105, slik at ein kombinasjon av NOFI106 og NOFI105 ikkje kan gje meir enn totalt 15 stp (av dette 5 stp for NOFI106 og 10 stp for NOFI105).

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar: om lag 4 timar i veka i om lag 3 veker.

I alt om lag 12 timar undervisning.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttets retningslinjer for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan bli aktuelt vil studentane få informasjon om det ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

1) Obligatorisk oppmøte på minst 75 % av undervisninga.

2) Dersom studenten i samråd med faglærar legg opp eit anna pensum enn standardpensumet i emnet, må han levere og få godkjent pensumlista innan kunngjord frist.

Dei obligatoriske arbeidskrava er gyldige i undervisningssemesteret og det påfølgjande semesteret.

Vurderingsformer

Munnleg eksamen, utan bruk av hjelpemiddel.

Under den munnlege eksamenen kan kandidaten bruke norsk, dansk, svensk eller engelsk. Det blir teke omsyn til at utanlandske studentar kan trenge ekstra tid til å formulere seg. Ingen hjelpemiddel er tillatne ved den munnlege eksamenen.

Karakterskala

Bokstavkarakterar frå A til F.

Litteraturliste

Pensum:

A. Primærlitteratur

1. Ti eddadikt i omsetjing.

2. Frå Den yngre Edda (Snorre-Edda): Gylvaginning og Skaldskaparmål.

B. Sekundærlitteratur

1. Ei brei framstilling av norrøn religion, t.d. Gro Steinsland, Norrøn religion. Myter, riter, samfunn, Oslo: Pax (2005) s. 11-392.

2. Eit utval på om lag 100 sider av artiklar eller bokkapittel som gjev eit utfyllande bilete eller kastar lys over grunntekstane i pensumet.

Instituttet gjev framlegg til fullt spesifisert pensumliste. Det er høve til å skifte ut delar av pensumlitteraturen i samråd med faglærar. I så tilfelle må kandidaten ta kontakt med faglærar så snart som råd og levere og få godkjend pensumlista innan oppgjeven frist.

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

E-post: studierettleiar@lle.uib.no

Eksamensinformasjon