Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Nordisk: Litteratur etter 1900 (Fjernord)

Beskrivelse

Emnet Nordisk: Litteratur etter 1900 skal gi god kjennskap til sentrale norske og nordiske tekstar og forfattarskap på 1900-talet.

Du kan ta emnet for å styrkje kompetansen din i moderne nordisk litteratur, eller som eitt av fire emne i det toårige deltidsstudiet i nordisk språk og litteratur - Fjernord.

Nordisk: Litteratur etter 1900 er basert på eit breitt utval nordiske, særleg norske, litterære tekstar frå 1900 og fram til i dag. Ein les tekstane ved hjelp av både eit litteraturhistorisk og eit sjangerteoretisk pensum. Det skjønnlitterære pensumet utgjer omtrent halve emnet og er fordelt mellom dei tre skjønnlitterære hovudsjangrane lyrikk, epikk og dramatikk. I tillegg les studentane eit utval sakprosa.

For meir informasjon, sjå emnebeskrivelsen.

Målgruppe

Viss du tek alle fire emna i Fjernord, får du kompetanse til å undervise i norsk i skulen. Kunnskapar om nordisk språk og litteratur er også aktuelt for deg som arbeider med språk og litteratur i andre yrke.

Undervisning

Nordisk: Litteratur etter 1900 er eit deltidsstudium (50 % studieprogresjon) som går over eitt semester. Hovudtyngda av undervisninga er nettbasert, supplert med ei studiesamling på ca. 15 timar.

Vurdering / eksamen

Sju dagars heimeeksamen på om lag 4000 ord, som skal skrivast på bokmål.

Sjå emnebeskrivelsen for meir informasjon om krav til obligatoriske innleveringar som må vere godkjende før du kan gå opp til endeleg eksamen.

Opptaks- og forkunnskapskrav

Søkjarar over 25 år blir tekne opp på grunnlag av realkompetanse eller generell studiekompetanse, som ein ikkje treng dokumentere. Søkjarar under 25 år må dokumentere generell studiekompetanse

Du lastar opp eventuell naudsynt dokumentasjon undervegs i søknadsprosessen.

Kontakt

Kontakt

For spørsmål om søknad og opptak:

UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

Spørsmål om fagleg innhald:

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium
fjernord@uib.no

Eksamensinformasjon

Tilgjengelege kurs

Ingen tilgjengelege kurs