Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Nordisk: Den eldre litteraturen (Fjernord)

  • Studiepoeng15
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeNOLI103-F
  • Talet på semester1
  • Språk

    Norsk. Dansk og svensk kan og verte brukte i nokon grad.

  • Ressursar

Beskrivelse

Emnet Nordisk: Den eldre litteraturen gir kjennskap til sentrale nordiske, særleg norske tekstar og forfattarskap frå norrøn tid og fram til 1900. Emnet byggjer vidare på emnet Nordisk: Litteratur etter 1900 og kan takast for å styrkje kompetansen i eldre litteratur eller inngå som eitt av fire emne i det toårige deltidsstudiet i nordisk språk og litteratur - Fjernord.

Nordisk: Den eldre litteraturen skal gi studentane innsikt i eldre nordisk litteratur og kulturutvikling. Emnet skal gi ei solid litteraturhistorisk innføring som knyter skjønnlitteraturen til sosiale, kulturelle, idéhistoriske og biografiske tilhøve som er relevante for meiningsproduksjonen i den enkelte teksten. Emnet skal også bidra til refleksjon omkring litteraturhistoriografien, slik at ein ser litteraturhistoria si framstilling av periodar, kontinuitet og brot som uttrykk for pedagogiske grep og ideologiske strategiar. For meir informasjon, sjå emnebeskrivelsen.

Målgruppe

Emnet skal saman med Nordisk: Litteratur etter 1900 gi studentane eit felles utgangspunkt som dannar grunnstammen i det litterære nordiskstudiet, og som er nødvendig for norsklærarar, språk- og litteraturkonsulentar og andre med yrke der språklege og litterære kvalifikasjonar er eit krav. Viss du tek alle fire emna i Fjernord, får du kompetanse til å undervise i norsk i skulen.

Undervisning

Nordisk: Den eldre litteraturen er eit deltidsstudium med 50 % studieprogresjon som går over eitt semester. Det meste av undervisinga er nettbasert, supplert med ei studiesamling/helgesamling i Bergen.

Vurdering / eksamen

Sju dagars heimeksamen på om lag 4000 ord, som skal skrivast på nynorsk.

Du skal dessutan levere inn to obligatoriske skriftlege arbeid som må vere godkjende før du kan gå opp til endeleg eksamen. Eit av arbeida skal skrivast på nynorsk og det andre på bokmål.

Opptaks- og forkunnskapskrav

Søkjarar over 25 år vert tekne opp på grunnlag av realkompetanse eller generell studiekompetanse, som ein ikkje treng dokumentere. Søkjarar under 25 år må dokumentere generell studiekompetanse.

Du lastar opp eventuell naudsynt dokumentasjon undervegs i søknadsprosessen.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset bygger på kunnskapar om moderne litteratur og vi tilrår derfor sterkt at du har teke kurset NOLI102-F Nordisk: Litteratur etter 1900 før du tek til på dette kurset.

Kontakt

Kontakt

For spørsmål om søknad og opptak:

UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

Spørsmål om fagleg innhald:

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium
fjernord@uib.no

Tilgjengelege kurs

Ingen tilgjengelege kurs