Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Nordisk: Litterær analyse og teori

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

-

Undervisningssemester

Haust og vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet skal auke studentane sitt medvit om ulike tilnærmingsmåtar til litterære tekstar. Pensum inneheld ei rekkje sentrale litteraturteoretiske tekstar i tillegg til nordisk samtidslitteratur. Teoritekstane vert presenterte og diskuterte, kvar for seg og i høve til kvarandre.

Læringsutbyte

Etter å ha studert dette emnet skal studentane

- identifisere og problematisere grunnleggjande litteraturteoretiske problem

- ha oversyn over sentrale litteraturteoretiske fagtekster

- kjenne til ulike metodiske tilnærmingar til arbeid med litterære tekstar

Studentane skal kunne

- kjenne att og ta stilling til tolkingsmønster i sentrale fagtekstar.

- vere i stand til å produsere metodemedvitne lesingar av litterære tekstar

- kunne utvikle eigne problemstillingar knytt til arbeidet med skjønnlitteratur

- nytte eit relevant teoretisk omgrepsapparat

Studentane skal òg kunne

- drøfte ulike teoretiske problem knytt til litterære analyser

- skrive metodemedvitne fagtekstar

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

NOLI102 og NOLI103 eller tilsvarande

Studiepoengsreduksjon

NOLI250-L (10 stp), NOLI210-L (10 stp), NORMAU642 (15 stp) og NOLI250 (15 stp)

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningsmengde: om lag 24 timar førelesingar og seminar.

Seminara legg opp til høg grad av studentaktivitet.

Det blir ikkje gitt særskild undervisning i individuelt opplagt pensum (jf. Litteraturliste).

I haustsemesteret vil emnet ha felles undervisning med emnet NORMAU642, som er samlingsbasert.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttets retningslinjer for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verte aktuelt, vil studentane få informasjon om det ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er obligatorisk å delta med minst eitt førebudd munnleg innlegg i ein seminartime.

Vurderingsformer

Sju dagars heimeeksamen (om lag 4500 ord).

Målforma på prøva vert fastsett ved loddtrekking seinast 14 dagar før eksamensdagen. I samsvar med nasjonale retningslinjer vert det lagt vekt på korrekt og god språkbruk.

Hjelpemiddel til eksamen

Ikkje relevant.

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Haust og vår. Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny, tidleg eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Litteraturliste

Pensumet er på ca. 1000 sider av normal vanskegrad.

Litteraturlistene vil vere klare innan 1. juni for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Den emneansvarlege fastset pensumet. Dersom dette overlappar i vesentleg grad med pensum som studenten har hatt før, må det leggast opp eit individuelt pensum som den emneansvarlege godkjenner.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for nordisk

Emneansvarleg

Fagmiljøet i nordisk litteratur

Administrativt ansvarleg

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Institutt

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Kontaktinformasjon

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  24.11.2023, 13:00
  Innleveringsfrist
  01.12.2023, 13:00
  Trekkfrist
  10.11.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
  • Digital innlevering, Inspera