Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Nordisk: Litterær analyse og teori

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor.

Undervisningssemester

Haust og vår.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet skal auke studentane sitt medvit om ulike tilnærmingsmåtar til litterære tekstar. Pensum inneheld ei rekkje sentrale litteraturteoretiske tekstar i tillegg til nordisk samtidslitteratur. Teoritekstane vert presenterte og diskuterte, kvar for seg og i høve til kvarandre

Læringsutbyte

Kunnskap

 • identifisere og problematisere grunnleggjande litteraturteoretiske problem
 • ha oversyn over sentrale litteraturteoretiske fagtekster
 • kjenne til ulike metodiske tilnærmingar til arbeid med litterære tekstar

Ferdigheiter

 • kjenne att og ta stilling til tolkingsmønster i sentrale fagtekstar.
 • vere i stand til å produsere metodemedvitne lesingar av litterære tekstar
 • kunne utvikle eigne problemstillingar knytt til arbeidet med skjønnlitteratur
 • nytte eit relevant teoretisk omgrepsapparat

Generell kompetanse

 • drøfte ulike teoretiske problem knytt til litterære analyser
 • skrive metodemedvitne fagtekstar

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

NOLI102 og NOLI103 eller tilsvarande.

Studiepoengsreduksjon

NOLI250-L (10 stp), NOLI210-L (10 stp), NORMAU642 (15 stp) og NOLI216 (15 stp)

Krav til studierett

 Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningsmengde: om lag 24 timar førelesingar og seminar.

Seminara legg opp til høg grad av studentaktivitet.

Rettleiing på semesteroppgåve.

Det blir ikkje gitt særskild undervisning i individuelt opplagt pensum (jf. Litteraturliste).

I haustsemesteret vil emnet ha felles undervisning med emnet NORMAU642, som er samlingsbasert. Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttets retningslinjer for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verte aktuelt, vil studentane få informasjon om det ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er obligatorisk å delta med minst eitt førebudd munnleg innlegg i ein seminartime.

Det er obligatorisk å levere utkast til semesteroppgåva og motta rettleiing på ho.

Obligatoriske aktivitetar gjeld berre i det semesteret då dei vert gjennomførte.

Vurderingsformer

Semesteroppgåve og munnleg prøve.

Semesteroppgåva skal ha eit omfang på inntil 5000 ord, litteraturliste og vedlegg ikkje medrekna.

Det vert sett separate karakterar på semesteroppgåva og den munnlege prøva. Studenten må stå på begge delane i same semester for å stå i emnet. Ved utrekning av samla karakter tel semesteroppgåva 60 % og den munnlege prøva 40 %.

Målforma på semesteroppgåva vert fastsett ved loddtrekking etter fristen for melding til eksamen. I samsvar med nasjonale retningslinjer vert det lagt vekt på korrekt og god språkbruk.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen hjelpemiddel på den munnlege prøva.

Karakterskala

Karakterskala A-F.

Vurderingssemester

Haust og vår

Litteraturliste

Pensumet er på ca. 1000 sider av normal vanskegrad.

Litteraturlistene vil vere klare innan 1. juni for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Den emneansvarlege fastset pensumet. Dersom dette overlappar i vesentleg grad med pensum som studenten har hatt før, må det leggast opp eit individuelt pensum som den emneansvarlege godkjenner.

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for nordisk

Emneansvarleg

Fagmiljøet i nordisk litteratur

Administrativt ansvarleg

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Semesteroppgåve og munnleg eksamen

  Trekkfrist
  16.05.2022
  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   30.05.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen