Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Nordisk: Litterær analyse og teori med bacheloroppgåve

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeNOLI250-L
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk og ev. dansk og svensk. 
  • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor 

Undervisningssemester

Vår.

6. semester av MAHF-LÆFR.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

 Emnet skal auke studentane sitt medvit om ulike tilnærmingsmåtar

til litterære tekstar. Pensumet inneheld ei rekkje sentrale

litteraturteoretiske og litterære tekstar, som vert presenterte og

diskuterte.

Læringsutbyte

 Etter å ha studert emnet kan studentane

- kjenne att og ta stilling til tolkingsmønster i sentrale fagtekstar

- produsere metodemedvitne lesingar av litterære tekstar

- bruke eit relevant omgrepsapparat i tekstanalysar

Krav til forkunnskapar

-

Tilrådde forkunnskapar

NOLI102, NOLI103-L

Studiepoengsreduksjon

Emnet har full studiepoengreduksjon med NOLI210-L.

Emnet tilsvarar 2/3 av NOLI250 og NORMAU642. Ein kan ikkje

oppnå meir enn 15 studiepoeng samla for desse emna.

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett ved integrert

lektorutdanning med master i framandspråk.

Arbeids- og undervisningsformer

 Studentane bør følgje undervisninga på NOLI250 om det er

praktisk mogleg.

Undervisninga er elles nettbasert. Læraren formulerer

drøftingsspørsmål til primær- og sekundærtekstane, og det er

forventa at studenten arbeider med desse i løpet av semesteret.

Det blir gitt skriftleg rettleiing i skriving av bacheloppgåva.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 Det er obligatorisk å velje problemstilling for bacheloroppgåva

innan fastsett frist. Det vert informert om framgangsmåten for

dette på Mitt UiB.

Det er obligatorisk å sende tre oppgavesvar i tråd med dei fristane læraren sett.

Det er obligatorisk å levere to utkast til bacheloroppgåva innan

fastsette fristar.

Obligatoriske aktivitetar gjeld berre i det semesteret då dei vert gjennomførte.

Vurderingsformer

Ei bacheloppgåve skriven under rettleiing. Oppgåva er eit

sjølvstendig forskingsarbeid og skal ha eit omfang på inntil 5000

ord, litteraturliste og vedlegg ikkje medrekna.

Oppgåva må vise ein jamt god prestasjon der kandidaten viser god

vurderingsevne og godt sjølvstende på dei viktigaste områda.

Målforma på bacheloroppgåva vert fastsett ved loddtrekking etter

fristen for melding til eksamen. I samsvar med nasjonale

retningslinjer vert det lagt vekt på korrekt og god språkbruk.

Karakterskala

Greidd/Ikkje greidd

Litteraturliste

-

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem.  

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

E-post: studierettleiar@lle.uib.no