Hjem
Studentsider
Masteremne

Nordisk: Litterært masteremne C

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet skal gje ei grundig innføring i eit avgrensa temaområde innafor nordisk litteraturforsking. Det skal gje kunnskapar og dugleikar som går ut over det studentane har tileigna seg på bachelornivå.

Emnet er ein valfri del av mastergraden i nordisk språk og litteratur, der studentane spesialiserer seg i eit nærare definert område av faget.

Kva fagområde emnet dekkjer, ligg ikkje fast. Det kan variere frå gong til gong emnet blir tilbode, men vil vere knytt til aktuell forsking i nordisk litteratur. Emnet kan gje tilbod om fordjuping i t.d. retorikk, ein sjanger, ein forfattarskap, ein litterær tradisjon eller epoke, spesifikke metodar eller teoriar osv.

 

Tema haust 2020:

Förtrollande nationer: genus och nationalism i 1800-talslitteratur

Feminism och nationalism är idag varandras motsatser, men många av 1800-talets feminister uppfattade sig som del av en liberal nationalism. Det tidiga 1800-talets nationstanke var på många sätt främmande för vår tid. Denna kurs studerar nationalism i nordisk 1800-talslitteratur ur ett kritiskt perspektiv med fokus på genus. Litteratur fungerade som arena för ett politiskt samtal där även kvinnor fick röst,och litteraturen väckte känslor för nationen. Hur skapades folk i litteraturen? Vad har häxor att göra med medborgarskap? Hur laddades det nationella territoriet med känslor? Vilka konstruktioner av femininitet och maskulinitet bar det nationella projektet? Hur omsattes en begynnande kapitalistisk marknadsekonomi i skönlitterär form, och hur kunde den tidens feminister kombinera fornnordisk myt med kristen utvecklingstanke i kampen för emancipation? Det tidiga 1800-talets litteratur bryter upp nationalismen inifrån dess egen historia. Kursen omfattar norsk, svensk, finsk, dansk litteratur; tyngdpunkten ligger på perioden 1830-1860 med några utblickar fram mottidigt 1900-tal.

Læringsutbyte

Kunnskap

 • ha brei og inngåande kjennskap til skjønnlitteraturen på pensumet
 • kjenne til sentrale poeng i fagtekstane og dei grunnleggjande argumentasjonsformene i dei
 • ha godt oversyn over relevant forsking innanfor emneområdet
 • ha kunnskap om sentrale forskingsproblem knytt til emneområdet

Ferdigheiter

 • diskutere og vurdere den aktuelle primærlitteraturen og faglitteraturen
 • diskutere teorigrunnlaget i ein fagtekst
 • velje ut og vurdere bruken av teori i eige arbeid
 • skape eigne fagtekstar med grunnlag i adekvate omgrep og metodar

Generell kompetanse

 • skrive sjøvstendige fagtekstar innanfor eit avgrensa fagområde
 • grunngi valet og bruken av omgrep og metodar i eige tekstarbeid
 • velje ut relevant teori knytt til eit forskingsområde
 • relatere eige arbeid til ein forskingstradisjon

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Emnet må vere ulikt andre emne som kan studerast under andre emnekodar i det same semesteret, og det må vere ulikt andre emne den enkelte studenten vel i løpet av studiet.

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett på (a) masterprogram i nordisk språk og litteratur, (b) lektorprogram med master i nordisk.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningsmengde: Om lag 24 timar førelesingar og seminar. Seminara legg opp til høg grad av studentaktivitet.

Det blir ikkje gitt særskild undervisning i individuelt opplagt pensum (jf. Litteraturliste).

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttets retningslinjer for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verte aktuelt, vil studentane få informasjon om det ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er obligatorisk å delta med minst eitt førebudd munnleg innlegg i ein seminartime.

Obligatoriske aktivitetar er gyldige i undervisningssemesteret og semesteret etter.

Pga. koronasituasjonen fell kravet om munnleg innlegg bort hausten 2021. I staden må studentane levere 3 korte skriftlege oppgåver.

Vurderingsformer

Sju dagars heimeeksamen (om lag 5000 ord).

Målforma på prøva vert fastsett ved loddtrekking seinast 14 dagar før eksamensdagen. I samsvar med nasjonale retningslinjer vert det lagt vekt på korrekt og god språkbruk.

Hjelpemiddel til eksamen

Under arbeidet med heimeeksamenen har studenten uavkorta tilgang til faglege ressursar, innanfor og utanfor pensumet, og er oppmoda om å bruke desse til fulle.

Karakterskala

Karakterskala A-F.

Vurderingssemester

Haust. Der er òg vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldige obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Pensumet er på ca. 1000 sider av normal vanskegrad.

Litteraturlista vil vere klar innan 1. juni.

Den emneansvarlege fastset pensumet. Dersom dette overlappar i vesentleg grad med pensum som studenten har hatt før, må det leggast opp eit individuelt pensum som den emneansvarlege godkjenner.

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for nordisk

Emneansvarleg

Programstyret for nordisk

Administrativt ansvarleg

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Eksamensinformasjon