Hjem
Utdanning
Masteremne

Nordisk: Litterært masteremne C

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeNOLI311
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk og ev. dansk og svensk.
 • Ressursar

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet skal gje ei grundig innføring i eit avgrensa temaområde innafor nordisk litteraturforsking. Det skal gje kunnskapar og dugleikar som går ut over det studentane har tileigna seg på bachelornivå.

Emnet er ein valfri del av mastergraden i nordisk språk og litteratur, der studentane spesialiserer seg i eit nærare definert område av faget.

Kva fagområde emnet dekkjer, ligg ikkje fast. Det kan variere frå gong til gong emnet blir tilbode, men vil vere knytt til aktuell forsking i nordisk litteratur. Emnet kan gje tilbod om fordjuping i t.d. retorikk, ein sjanger, ein forfattarskap, ein litterær tradisjon eller epoke, spesifikke metodar eller teoriar osv.

Tema haust 2019:

Seminaret «Litteratur og galskap» er et tematisk og historisk orientert kurs som konsentrerer seg om hvordan galskap og psykisk sykdom har kommet til uttrykk gjennom og blitt skildret i litterære tekster fra romantikken og fremover. Vi kommer til å lese et utvalg lyrikk og prosa som på forskjellige måter anskueliggjør hvordan «galskapen» kan opptre både som et punkt å se verden fra og som et kulturelt og historisk definert fenomen som tematiseres i litteraturen. Parallelt vil vi se på hvordan tenkningen omkring litteratur og galskap utgjør en lang idéhistorisk tradisjon som har utviklet seg i takt og brytning med samfunnsmessige og institusjonelle forhold. Den gales posisjon som utdefinert fra en foranderlig normalitet, bringer også spørsmål om kjønn, genialitet, definisjonsmakt og seksualitet inn i kurset. Metodisk kommer vi til å veksle mellom å gjøre nærlesninger av de litterære tekstene og å trekke inn mer kontekstualiserende perspektiver.

Pensum har tyngdepunkt i den nordiske litteraturen, med perspektivutvidende avstikkere til verdenslitteraturen.

Læringsutbyte

Kunnskap

 • ha brei og inngåande kjennskap til skjønnlitteraturen på pensumet
 • kjenne til sentrale poeng i fagtekstane og dei grunnleggjande argumentasjonsformene i dei
 • ha godt oversyn over relevant forsking innanfor emneområdet
 • ha kunnskap om sentrale forskingsproblem knytt til emneområdet

Ferdigheiter

 • diskutere og vurdere den aktuelle primærlitteraturen og faglitteraturen
 • diskutere teorigrunnlaget i ein fagtekst
 • velje ut og vurdere bruken av teori i eige arbeid
 • skape eigne fagtekstar med grunnlag i adekvate omgrep og metodar

Generell kompetanse

 • skrive sjøvstendige fagtekstar innanfor eit avgrensa fagområde
 • grunngi valet og bruken av omgrep og metodar i eige tekstarbeid
 • velje ut relevant teori knytt til eit forskingsområde
 • relatere eige arbeid til ein forskingstradisjon

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Emnet må vere ulikt andre emne som kan studerast under andre emnekodar i det same semesteret, og det må vere ulikt andre emne den enkelte studenten vel i løpet av studiet.

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett på (a) masterprogram i nordisk språk og litteratur, (b) lektorprogram med master i nordisk.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningsmengde: Om lag 24 timar førelesingar og seminar. Seminara legg opp til høg grad av studentaktivitet.

Det blir ikkje gitt særskild undervisning i individuelt opplagt pensum (jf. Litteraturliste).

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttets retningslinjer for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verte aktuelt, vil studentane få informasjon om det ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er obligatorisk å delta med minst eitt førebudd munnleg innlegg i ein seminartime.

Obligatoriske aktivitetar er gyldige i undervisningssemesteret og semesteret etter.

Vurderingsformer

Sju dagars heimeeksamen (om lag 5000 ord).

Målforma på prøva vert fastsett ved loddtrekking seinast 14 dagar før eksamensdagen. I samsvar med nasjonale retningslinjer vert det lagt vekt på korrekt og god språkbruk.

Hjelpemiddel til eksamen

Under arbeidet med heimeeksamenen har studenten uavkorta tilgang til faglege ressursar, innanfor og utanfor pensumet, og er oppmoda om å bruke desse til fulle.

Karakterskala

Karakterskala A-F.

Vurderingssemester

Haust. Der er òg vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldige obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Pensumet er på ca. 1000 sider av normal vanskegrad.

Litteraturlista vil vere klar innan 1. juni.

Den emneansvarlege fastset pensumet. Dersom dette overlappar i vesentleg grad med pensum som studenten har hatt før, må det leggast opp eit individuelt pensum som den emneansvarlege godkjenner.

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for nordisk

Emneansvarleg

Programstyret for nordisk

Administrativt ansvarleg

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Kontakt

Kontaktinformasjon

studierettleiar@lle.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  04.03.2020, 13:00
  Innleveringsfrist
  11.03.2020, 13:00
  Trekkfrist
  19.02.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen