Hjem
Studentsider
Masteremne

Nordisk: Litterært masteremne A

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeNOLI321
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk og ev. dansk og svensk.
 • Ressursar

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master.

Fulltid/deltid

-

Undervisningssemester

Vår.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet skal gje ei grundig innføring i eit avgrensa temaområde innafor nordisk litteraturforsking. Det skal gje kunnskapar og dugleikar som går ut over det studentane har tileigna seg på bachelornivå.

Emnet er ein valfri del av mastergraden i nordisk språk og litteratur, der studentane spesialiserer seg i eit nærare definert område av faget.

Kva fagområde emnet dekkjer, ligg ikkje fast. Det kan variere frå gong til gong emnet blir tilbode. Emnet kan gje tilbod om fordjuping i t.d. retorikk, ein sjanger, ein forfattarskap, ein litterær tradisjon eller epoke, ein spesifikk metode eller teori osv.

Tema vår 2020:

Knut Hamsun og Sigrid Undset: Kjønnskamp, kulturkamp, krig

Knut Hamsun og Sigrid Undset er begge bautaer i norsk litteraturhistorie. Begge skrev en rekke verk i ulike sjangre, og begge fikk Nobelprisen i litteratur. Begge bedrev iherdig sivilisasjonskritikk, og begge ble anklaget for å være reaksjonære. Samtidig var de svært uenige om vesentlige spørsmål som ble diskutert i samtiden. De hadde forskjellige syn på hvordan man skulle forholde seg til barnedrap, den nye kvinnen, barn med nedsatt funksjonsevne, urbanisering og rasespørsmål. Da tyskerne invaderte Norge, ble de hilst velkommen av Hamsun, mens Undset måtte rømme så fort det lot seg gjøre.

Hvordan skal vi forholde oss til disse likhetene og forskjellene, og hvordan inngår deres ulike ideologiske syn i vår vurdering av forfatterskapene? Hvilken rolle spiller kjønn og kjønnspolitikk for vurderingen og kanoniseringen? I løpet av kurset skal vi drøfte en rekke tekster fra begge forfattere. I tillegg til å se på et utvalg av deres mest kjente verk ¿ som August-trilogien og trilogien om Kristin Lavransdatter ¿ skal vi se på mindre kjente tekster som noveller, essays, debattinnlegg og memoarer.

Studenter som følger kurset må delta aktivt i diskusjonen. De må også sende inn sammenfatninger av ulike deler av pensumet for å få lov til å gå opp til eksamen («obligatoriske arbeidskrav»). I forkant av undervisningen tilbyr vi en arbeidsøkt for studenter, der de kan forberede seg til undervisningen sammen. Hjemmeksamen på 7 dager vil åpne for at studenter skriver små forskningsbidrag til Undset- og Hamsunlitteraturen. I etterkant av eksamen vurderer vi om vi skal ha et formidlingsarrangement der forskningsresultatene gjøres tilgjengelig for en større allmennhet.

Kursansvarlig er Christine Hamm (christine.hamm@uib.no). Undervisning foregår i fellesskap med Erik Bjerck Hagen (erik.hagen@uib.no)

Læringsutbyte

Kunnskap

 • ha brei og inngåande kjennskap til skjønnlitteraturen på pensumet
 • kjenne til sentrale poeng i fagtekstane og dei grunnleggjande argumentasjonsformene i dei
 • ha godt oversyn over relevant forsking innanfor emneområdet
 • ha kunnskap om sentrale forskingsproblem knytt til emneområdet

Ferdigheiter

 • diskutere og vurdere den aktuelle primærlitteraturen og faglitteraturen
 • diskutere teorigrunnlaget i ein fagtekst
 • velje ut og vurdere bruken av teori i eige arbeid
 • skape eigne fagtekstar med grunnlag i adekvate omgrep og metodar

Generell kompetanse

 • skrive sjøvstendige fagtekstar innanfor eit avgrensa fagområde
 • grunngi valet og bruken av omgrep og metodar i eige tekstarbeid
 • velje ut relevant teori knytt til eit forskingsområde
 • relatere eige arbeid til ein forskingstradisjon

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen 

Studiepoengsreduksjon

Emnet må vere ulikt andre emne som kan studerast under andre emnekodar i det same semesteret, og det må vere ulikt andre emne den enkelte studenten vel i løpet av studiet.

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett ved masterprogrammet i nordisk språk og litteratur.

Arbeids- og undervisningsformer

Det blir ikkje gitt særskild undervisning i individuelt opplagt pensum (jf. Litteraturliste).

Undervisningsmengde: Om lag 24 timar førelesingar og seminar. Seminara legg opp til høg grad av studentaktivitet.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttets retningslinjer for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verta aktuelt vil studentane få informasjon om det ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er obligatorisk å delta med minst eitt førebudd munnleg innlegg i ein seminartime.

Obligatoriske aktivitetar er gyldige i undervisningssemesteret og semesteret etter.

Vurderingsformer

Sju dagars heimeeksamen (om lag 5000 ord).

Målforma på prøva vert fastsett ved loddtrekking seinast 14 dagar før eksamensdagen. I samsvar med nasjonale retningslinjer vert det lagt vekt på korrekt og god språkbruk.

Hjelpemiddel til eksamen

Under arbeidet med heimeeksamenen har studenten uavkorta tilgang til faglege ressursar, innanfor og utanfor pensumet, og er oppmoda om å bruke desse til fulle.

Karakterskala

Karakterskala A - F.

Vurderingssemester

Vår. Der er òg vurdering tidleg i haustsemesteret for studentar med gyldige obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Pensumet er på ca. 1000 sider av normal vanskegrad.

Litteraturlista vil vere klar innan 1. desember.

Den emneansvarlege fastset pensumet. Dersom dette overlappar i vesentleg grad med pensum som studenten har hatt før, må det leggast opp eit individuelt pensum som den emneansvarlege godkjenner.

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for nordisk

Emneansvarleg

Programstyret for nordisk

Administrativt ansvarleg

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

E-post: studierettleiar@lle.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  25.09.2020, 13:00
  Innleveringsfrist
  02.10.2020, 13:00
  Trekkfrist
  11.09.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen