Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Medisinsk nomenklaturlære

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Grunnleggjande latin

Læringsutbyte

Etter fullført emne kan studenten:

Kunnskapar:

- meistre det klassisk-latinske nominal- og deklinasjonssystemet

- ha teoretisk kunnskap om prinsippa for oppbygging av latinsk-språklege medisinske faguttrykk

Ferdigheiter:

- vise praktiske ferdigheiter i å konstruere slike uttrykk, særskilt innanfor anatomien

- vise evne til å tolke/forstå/vurdere desse uttrykka i undervisinga og i faglitteraturen

Generell kompetanse:

- vise kritisk refleksjon over nytteverdien av den klassiske nomenklaturlæra og innsikt i den tradisjonen som denne læra står i

Krav til studierett

Bachelorprogram i human ernæring

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisinga er delt i to bolkar, kvar med 12 timar førelesningar og 3 kollokviesamlingar.

Etter første bolk er det ei lita prøve som må fullførast for å kunne gå opp til endeleg eksamen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ei prøve undervegs i semesteret må fullførast for å kunne gå opp til endeleg eksamen.

Vurderingsformer

2 timars skriftleg eksamen

Karakterskala

Bestått / Ikkje bestått 

Emneevaluering

Skriftleg evaluering ved bruk av elektronisk evalueringsverkty.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for biomedisin
studie.biomed@uib.no

Emneansvarleg:
Sindre Horn, via studie@biomed.uib.no 

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  15.12.2020, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Trekkfrist
  01.09.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen