Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Kurs i norsk språk og kultur for framandspråklege studentar, trinn 2

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeNOR-U2
 • Talet på semester1
 • Språk

   Norsk bokmål

 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

 Haust/Vår

Undervisningsstad

 Bergen

Mål og innhald

Norskkursa gir ikkje studiepoeng for søkjarar med norsk som morsmål

NOR-U2 er eit kurs på mellomnivå og bygger på NOR-U1.

På kurset blir det arbeidd med tema og vokabular rundt studium og studentliv, men også med tekstar relatert til norsk kultur og aktuelle tema frå norsk samfunnsliv

Det blir arbeidd med sentrale delar av norsk morfologi, syntaks og uttale.

Diskusjon og skriftleg fremstilling om allmenne emne inngår som viktige arbeidsformer, og studentane kan halde korte innlegg om sjølvvalde tema.

Kursa kan kombinerast på følgjande måte:

 1. NOR-U1 (15 Stp) + NOR-U2 (15 Stp) + NOR-U3 (15 Stp) + NOR-U4 (10 Stp)
 2. NOR-U1/2 (30 Stp) + NOR-U3 (15 Stp) + NOR-U4 (10 Stp)
 3. NOR-U1 (15 Stp) + NOR-U2/3 (30 Stp) + NOR-U4 (10 Stp)

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

 • Studentane skal kunne forstå normal norsk tale om allmenne emne og emne knytt til studium og studentliv.

Ferdigheiter

 • Studentane skal også med god uttale kunne diskutere og føre samtalar på norsk om dei samme emna med basis i det ordtilfanget kurset gir.
 • Deltakarane skal kunne lese autentiske tekstar med tilnærma normal vanskegrad på norsk og uttrykke seg skriftleg om tema som blir tatt opp på kurset.
 • Studentane skal ha tileigna seg sentrale delar av norsk morfologi og syntaks.

Generell kompetanse

 • Dei skal ha tileigna seg eit aktivt ordtilfang på ca. 2000 ord og eit noko større passivt ordtilfang.
 • Dei skal kunne kjenne igjen ord og uttrykk som dei har sett eller hørt tidlegare og dels forstå innhaldet i eit ord ut frå kjennskap til norsk morfologi.

Krav til forkunnskapar

NOR-U1 eller tilsvarande kunnskapar og ferdigheiter i norsk språk

Studiepoengsreduksjon

Det er fagleg overlapping mellom NOR-U2 og emna NOR-U1/2 og NOR-U2/3. NOR-U2 kombinert med NOR-U1/2, eller NOR-U2/3 vil derfor berre gi 30 studiepoeng til saman

Krav til studierett

For meir informasjon om opptak:

Studentar, innvandrarar/flyktningar:

http://www.uib.no/utdanning/48604/norskkurs

Tilsette ved UiB:

http://www.uib.no/lle/24583/norskkursene

Arbeids- og undervisningsformer

Kurset har ca. 80 timar med undervisning.

Det blir forventa at studentane er førebudd og deltar aktivt i timane

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er obligatorisk frammøte på kurset. Deltakarar som er borte frå kurset meir enn 25 %, vil ikkje få gå opp til eksamen.

Studentane skal i løpet av kurset levere minst fem skriftlege oppgåver.

Godkjenning av obligatoriske undervisningsaktivitetar er gyldig i tre semester, inkludert undervisningssemesteret og dei påfølgjande to semestra.

Vurderingsformer

Kurset blir avslutta med ein eksamen som inneheld ein munnleg og ein skriftleg del på norsk bokmål.

Munnleg del av eksamen varar 15 minutt og består av ein samtale mellom eksaminator og ein eller to studentar.

Skriftleg del av eksamen varar i 4 timar og testar lytte-, lese- og skriveferdigheiter.

Det blir gitt ein samla karakter. Her vil skriftleg del av eksamen telje ca 2/3, og munnleg del av eksamen tel ca 1/3. Både munnleg og skriftleg del av eksamen må vere bestått.

Når det gjeld talet på vurderingsforsøk, sjå forskrift om opptak, studium, vurdering og gradar ved Universitetet i Bergen § 6.8. Studentar som har vore oppmeldt i NOR-U2 tre gongar, kan ikkje melde seg opp til undervisning og eksamen verken i NOR-U1/2 eller NOR-U2/3 på grunn av fagleg overlapping.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen hjelpemiddel er tillatne, verken på munnleg eller skriftleg eksamen.

Karakterskala

Karakterskala frå A til F

Vurderingssemester

 Haust/Vår

Litteraturliste

Lista vil vere klar innan 01.06 / 01.12 for det komande semesteret.

Emneevaluering

Emnet vil bli evaluert i tråd med instituttets sine retningslinjer og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Det kan for eksempel vere tilbakemelding i form av evalueringsskjema eller dialog med emneansvarleg.

Programansvarleg

Programstyret for norskkursa har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Programstyret for norskkursa

Administrativt ansvarleg

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen og munnleg eksamen

  Trekkfrist
  05.05.2022
  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

   Dato
   19.05.2022, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen