Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Nettbasert kurs i norsk (bokmål) som andrespråk, trinn 3

  • Studiepoeng15
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeNOR-U603
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk
  • Ressursar

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Fjernundervisning på internett.

Mål og innhald

Det blir ikkje tilbode undervisning eller eksamen i dette emnet på ubestemt tid.

Emnet skal gjere deltakarane i stand til å bruke norsk munnleg og skriftleg med rimeleg god presisjon, både reseptivt og produktivt, i allmenne og faglege samanhengar. Ein vil mellom anna arbeide med norsk språkstruktur, ordforråd og idiomatiske uttrykk.

Ein vil ta opp ulike tema gjennom kurset, og deltakarane vil få kunnskap om og innsikt i tema som norsk geografi, historie, litteratur og aktuelle samfunnspørsmål.

Læringsutbyte

Kunnskapar:
Studenten har

- kunnskap om og innsikt i tema som norsk geografi, historie, litteratur og aktuelle samfunnsspørsmål.

- kjenner reglane for norsk ordlaging og grammatisk struktur

- har innblikk i språklige registre og stilnivå på norsk

Ferdigheiter:

Studenten

- behersker reglane for korrekt språk i tillegg til å ha kjennskap synonyme uttrykksmåtar for å kunne variere språkbruken

- kan uttrykke seg skriftleg i refererande, beskrivande og argumenterande framstillingar

- kan delta i allmenne og faglege diskusjonar med ein god uttale og flyt

Generell kompetanse:

Studenten

- kan føre samtalar og faglege diskusjonar på relativt flytande norsk med ein god uttale.

- kan uttrykke seg skriftleg om allmenne og faglege emne utan feil som hindrar at meininga kjem fram

- kan forstå førelesingar på norsk og ta notat, lese og forstå norske fagbøker, aviser og skjønnlitteratur

Krav til forkunnskapar

Deltakarane må ha bestått NOR-U2 eller dokumentere tilsvarande nivå for å kunne begynne på trinn 3.
Tilsvarende nivå kan til dømes dokumenterast med trinn 2-nivå frå andre høgskukar eller universitet og norskprøve 3 frå Folkeuniversitetet/VoX.
Det må ikkje vere meir enn tre semester sidan søkjaren besto eksamen i NORU2/ (eller tilsvarande prøve, som nemd over).

Deltakarane må ha tilgang til datamaskin med oppkopling mot Internett og e-post.

Kurset har begrensa med plassar - 20 personar kan delta på kurset. Dersom det melder seg fleire søkjarer enn det er plassar til kurset, vil ein få tilbod basert på loddtrekning. Dei resterande vil få tilbod om ventelisteplass.

Tilrådde forkunnskapar

-

Studiepoengsreduksjon

Det er fagleg overlapp mellom NOR-U603 og NOR-U3.
Det er også delvis overlapp mellom NOR-U603 og NOR-U2/3. Desse to emna kombinert kan maksimalt gje 30 studiepoeng.

Krav til studierett

Eige opptak til NOR-U603. Sjå http://www.uib.no/utdanning/evu

Arbeids- og undervisningsformer

Det er eit deltidsstudium over eitt semester. All undervisning og rettleiing er nettbasert. Kurset vil innehalde både lærarinvolverte, individuelle og gruppebaserte aktivitetar.

Det vil vere synkrone nettmøte med lærar. Her vil det være undervisning, diskusjonar og nettprat til bestemte tider. Det vil og vere debattforum, gruppearbeid og innlevering av skriftlege oppgåver.

Deltakarane vil få tilgang til ein database med bl.a. tekstar og interaktive oppgåver.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltakarane må i løpet av kurset levere minst sju individuelle mappetekstar. Oppgåvene skal godkjennast av læraren. Det er obligatorisk deltaking på nettmøte med lærar. Dei som har meir enn 25% fråvær, vil ikkje få gå opp til eksamen.

Vurderingsformer

Kurset blir avslutta med skriftleg og munnleg eksamenn. Det vert gjeve ein samla karakter.

Munnleg del av eksamen varer ca. 15 minutt når eksamen er ein samtale mellom eksaminator og éin student og ca. 20 minutt når eksamen er ein samtale mellom eksaminator og to studentar.

Skriftlig skuleeksamen varer i 6 timer og testar lytte-, lese- og skriveferdigheter.

Det blir gitt éin samla karakter. Her vil skriftlig del av eksamen telle 2/3, munnleg del av eksamen teller 1/3. Både munnleg og skriftlig del av eksamen må være bestått.

Karakterskala

Karakterskala A-F.

Litteraturliste

Kursmaterialet er i hovudsak nettbasert, og deltakarane vil få tilgang til ein database med tekstar, interaktive oppgåver, grammatikk, ordforklaringar, lyd- og biletmateriale.

Etter behov vil ein nytte ekstra tekstmateriell (kompendium, grammatikk, osv.)

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med instituttet sine retningsliner og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

UiB Videre
Universitetet i Bergen,
Postboks 7800,
5020 BERGEN
Tlf.: 55 58 20 40
E-post: post@evu.uib.no/ nettnorsk@uib.no