Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Andrespråkslæring og -undervising (fjernstudium)

  • Studiepoeng15
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeNORAN104-F
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk. Dansk og svensk kan og verte brukte.
  • Ressursar

Viktig informasjon

NORAN104-F har til og med vårsemesteret 2017 vore det eine av to emner i nettstudiet Prisme, som også inkluderer emnet <em>Norsk språk som andrespråk.</em> Prismestudiet gjev studentane grunnleggjande kunnskap for å undervise i norsk språk til personar i alle aldrar som ikkje har norsk som morsmål.

Våremnet NORAN104-F vert frå og med vårsemesteret 2018 erstatta av to parallelle emne som begge vil ta for seg andrespråkslæring og -undervisning. Det eine emnet vil ha vekt på barn og unge, medan det andre emnet vil ha vekt på vaksne. Begge emna vil ha ein generell del og vil kvalifisere for undervisning for alle grupper. Les meir om desse to nye emna:

Vurdering / eksamen

Dersom du har teke NORAN104-F våren 2017 og ynskjer å ta ein eller begge eksamensdelane på nytt, er siste høve til å gjere dette våren 2018. Du må då då ta kontakt med Institutt for lingvistiske, litterære og estestiske studium på e-post seinast innan 15. januar 2018: prisme@uib.no

Gjeldande vurderingsordning for NORAN104-F til og med våren 2018:

Skriftleg skuleeksamen på seks timar og ei rettleidd oppgåve på ca. 2500 ord. Skriftleg skuleeksamen tel 60 % og den rettleidde oppgåva 40 % av den samla karakteren. Ein må stå på begge delane for å stå på heile eksamenen.

Kandidaten nyttar målform etter eige val.

Det vert arrangert eksamen tidleg i det undervisningsfrie semesteret for kandidatar som har godkjende og gyldige obligatoriske arbeidskrav.

Ved nytt eksamensforsøk i det undervisningsfrie semesteret eller det påfølgjande undervisningssemesteret kan kandidaten velje om han vil ta opp igjen ein eller begge eksamensdelane. Den rettleidde oppgåva er oppgåva frå undervisningssemesteret; kandidaten har høve til å forbetre oppgåva, men kan ikkje få meir rettleiing.

Ved fastsetjinga av karakter vert det lagt vekt på både fagleg kunnskap, sjølvstendig og kritisk vurdering, evne til problemløysing og språkføring.

Kontakt

Kontakt

For spørsmål om søknad og opptak:

 

UiB Videre
55 58 20 40

videre@uib.no

For spørsmål om fagleg innhald:


Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium
55 58 23 73/ 55 58 69 55
prisme@uib.no

Tilgjengelege kurs

Ingen tilgjengelege kurs