Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Fonologi og grammatikk i andrespråksperspektiv

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeNORAN105
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk. Svensk og dansk kan òg bli brukte.
 • Ressursar

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

-

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

 Bergen

Mål og innhald

Første del av emnet, fonologidelen, handlar om kva som kjenneteiknar vokalar, konsonantar, stavingsstruktur, trykk og tonegang i norsk samanlikna med andre språk, og kva utfordringar innlærarar står overfor når dei skal læra seg norsk.

Andre delen av emnet, grammatikkdelen, vil vera ei vidareføring av generell kunnskap om morfologi og syntaks i norsk. Desse språklege nivåa vert studerte i andrespråksperspektiv. I denne delen inngår òg analyse av innlærarspråk i målspråksperspektiv

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har inngåande kunnskap om norsk fonologi i andrespråksperspektiv
 • har kunnskap om norsk morfologi og syntaks i andrespråksperspektiv
 • har kunnskap om språklege trekk ved norsk som kan vera spesielt vanskelege å læra seg for andrespråksinnlærarar

Dugleik

Studenten

 • kan analysera mønster i munnleg og skriftleg innlærarspråk i høve til målspråket norsk
 • kan reflektera over kva språklege utfordringar personar som lærer seg norsk som sitt andrespråk, står overfor

Generell kompetanse

 • Studenten har ein god kunnskapsbase om den norske språkstrukturen i andrespråksperspektiv har eit grunnlag for å kunna forstå mønster i innlærarspråk i lys av målspråket

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

EXFAC Språk og kommunikasjon

Studiepoengsreduksjon

Studentar som har teke NORAN101-F/NORAN602, må i samråd med faglærar erstatte delar av pensum for å kunne få full studiepoengutteljing for NORAN105.

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningstype og -mengd:

Undervisninga har form av førelesingar med innslag av seminar.

Studentkollokvium.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan instituttet innføra redusert undervisning, jamfør instituttets retningslinjer for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verta aktuelt, vil studentane få informasjon om det ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen.

Vurderingsformer

Hausten 2020 er vurderingsforma endra frå skriftleg skuleeksamen på 4 timar til seks timars skriftleg eksamen heimefrå, som tiltak mot spreiing av koronavirus.

Valfri målform.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

 Karakterskala A - F.

Vurderingssemester

Vår. Der er òg vurdering tidleg i haustsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Pensumet er på om lag 400 sider av normal vanskegrad. Den emneansvarlege fastset pensum i samråd med fagmiljøet.

Litteraturlista vil vera klar innan 1. desember.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for nordisk

Emneansvarleg

Programstyret for nordisk

Administrativt ansvarleg

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Institutt

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Kontakt

Kontaktinformasjon

studierettleiar@lle.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skriftleg eksamen heime

  Dato
  22.09.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  08.09.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen