Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Tekstlingvistikk og pragmatikk i andrespråksperspektiv

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeNORAN106
 • Talet på semester1
 • Språk

  Norsk. Svensk og dansk kan òg bli brukte.

 • Ressursar

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår 

Undervisningsstad

Bergen 

Mål og innhald

Emnet gjev ei innføring i tekstlingvistikk og pragmatikk i andrespråksperspektiv kopla til både talespråk og skriftspråk.

Sentrale tema er tekstbinding, teksttype og sjanger, tekst i kontekst, andrespråksskriving og kontrastiv retorikk, språkfunksjonar og språkhandlingsteori.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har innsikt i ulike teksttypar og sjangrar
 • har innsikt i kva utfordringar innlærarar står overfor når han eller ho produserer tekstar på andrespråket

Dugleik

Studenten

 • kan analysera tekstoppbygging i elevproduserte tekstar
 • kan analysera munnleg og skriftleg tekst i kontekst

Generell kompetanse

Studenten

 • har ein teoretisk og praktisk kunnskapsbasis om tekstlingvistikk og pragmatikk i andrespråksperspektiv

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

EXFAC Språk og kommunikasjon

Studiepoengsreduksjon

Studentar som har teke NORAN115, må i samråd med faglærar erstatte delar av pensum for å kunne få full studiepoengutteljing for NORAN106.

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningstype og -mengd:

Undervisninga er på om lag 26 timar. Undervisninga kan bli lagd i bolkar innanfor kvar av delane.

Studentkollokvium 2 timar i veka organisert av faglærar, helst i samanheng med undervisninga.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan instituttet innføra redusert undervisning, jamfør instituttets retningslinjer for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verta aktuelt, vil studentane få informasjon om det ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ei øvingsoppgåve på om lag 1500 ord. Øvingsoppgåva skal skrivast på nynorsk.

Vurderingsformer

Skriftleg skuleeksamen på 4 timar. Skuleeksamenen skal skrivast på nynorsk.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Karakterskala A - F.

Vurderingssemester

Vår/haust

Litteraturliste

Pensumet er på om lag 750 sider av normal vanskegrad. Den emneansvarlege fastset pensum i samråd med fagmiljøet.

Litteraturlista vil vera klar innan 1. desember.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for nordisk

Emneansvarleg

Programstyret for nordisk

Administrativt ansvarleg

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Institutt

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Kontakt

Kontaktinformasjon

studierettleiar@lle.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  23.09.2019, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  09.09.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted