Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Fleirspråklegheit i sosiolingvistisk perspektiv

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

-

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen.

Mål og innhald

Emnet tek opp fleirspråklegheit i Noreg og Norden frå eit sosiolingvistisk perspektiv, der fleirspråklegheits-fenomen både på individ- og samfunnsnivå inngår. Sentrale tema er språk og identitet, normer, ideologi og språkhaldningar, fleirspråkleg praksis, språkkontakt og sosiolingvistiske tilnærmingar til andrespråkslæring og -bruk

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

  • har innsikt i det språklege mangfaldet som finst i Noreg i dag
  • har ei forståing av den historiske bakgrunnen for det språklege mangfaldet
  • har innsikt i språkpolitikk knytt til fleirspråklegheit i samfunnet
  • har kunnskapar om individuell fleirspråklegheit
  • har kunnskap om norsk i kontakt med andre språk
  • har kunnskap om andrespråkslæring- og bruk i sosiolingvistisk perspektiv

Dugleik

Studenten

  • kan gjera greie for ulike typar fleirspråkleg praksis kan gjera greie for språkkontaktfenomen
  • kan reflektera over sosiolingvistiske faktorar i rammevilkåra for andrespråkslæring og -bruk
  • kan kritisk analysera og diskutera språkhaldningar og språkpolitikk knytt til fleirspråklegheit

Generell kompetanse

Studenten

  • har ein sosiolingvistisk kunnskapsbase om fleirspråklegheit på individ- og samfunnsnivå

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

EXFAC Språk og kommunikasjon

NORAN101, NORAN101-F, NOSPAN101 eller tilsvarande, NORAN105 og NORAN106.

Studiepoengsreduksjon

Studentar som kombinerer NORAN107 med NORAN117, får ein studiepoengsreduksjon på 5 studiepoeng.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningstype og -mengd:

Undervisninga har form av førelesingar med innslag av seminar.

Studentkollokvium.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan instituttet innføra redusert undervisning, jamfør instituttets retningslinjer for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verta aktuelt, vil studentane få informasjon om det ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Eit skriftleg arbeid på om lag 1000 ord innlevert innan fastsett frist. Det skriftlege arbeidet skal skrivast på nynorsk.

Ei oppgåve som ikkje tilfredsstiller faglege og språklege minimumskrav, må leverast på nytt. Ved andre gongs levering må minimumskrava vere tilfredsstilte for at den obligatoriske aktiviteten skal bli godkjend.

Godkjenning av obligatorisk arbeidskrav er gyldig i undervisningssemesteret og semesteret etter.

Vurderingsformer

Munnleg eksamen.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Karakterskala A - F.

Vurderingssemester

Haust. Der er òg vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Pensumet er på om lag 750 sider av normal vanskegrad. Den emneansvarlege fastset pensum i samråd med fagmiljøet.

Litteraturlista vil vera klar innan 1. juni.

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for nordisk

Emneansvarleg

Programstyret for nordisk

Administrativt ansvarleg

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Eksamensinformasjon