Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Testing og vurdering av språkferdigheiter

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeNORAN109
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk. Dansk og svensk kan òg verte brukte.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

-

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen.

Mål og innhald

Emnet handlar om testing og vurdering av andrespråks- og framandspråksferdigheiter. Sentrale tema er moderne språkvurderingsmetodar, kva slags prinsipp som bør gjelde for testing og vurdering av språkferdigheiter, og dei teoretiske føresetnadene som ligg til grunn for desse prinsippa. Emnet tek også opp etiske problemstillingar knytte til språktesting og testing i høve til fleirspråklegheit

Læringsutbyte

Etter fullført emne har studenten følgjande læringsutbyte:

Kunnskap:

Studenten

 • har kunnskapar om prinsipp for testing og vurdering av andrespråks- og framandspråksferdigheit, og innsikt i dei teoretiske premissane som ligg under desse prinsippa
 • har innsikt i moderne språkvurderingsmetodar
 • ha innsikt i etiske problemstillingar knytte til språktesting.

Dugleik:

Studenten

 • kan gjennomføre praktisk vurdering av språkferdigheit hos språkinnlærarar
 • kan reflektere over kva slags prinsipp som bør gjelde for testing og vurdering av andrespråks- eller framandspråkferdigheiter
 • kan kritisk evaluere eksisterande vurderingssystem og -praksisar
 • kan ta del i fagleg arbeid i tilknyting til språktesting og språkvurdering.

Generell kompetanse:

Studenten

 • har ein teoretisk og praktisk kunnskapsbasis om testing og vurdering av språkferdigheiter hos fleirspråklege individ

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

NORAN101, NORAN101-F, NOSPAN101 eller tilsvarande, NORAN105 og NORAN106

Studiepoengsreduksjon

Det er full overlapping mellom NORAN109 og NORAN119. Studentar som kombinerer NORAN109 med NORAN119 får inga utteljing i nye studiepoeng

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningstype og -mengd:

Undervisninga har form av førelesingar med innslag av seminar.

Studentkollokvium.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttets retningslinjer for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verte aktuelt, vil studentane få informasjon om det ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ei øvingsoppgåve på ca. 500 ord innlevert innan fastsett frist. På øvingsoppgåva vel studenten målform sjølv.

Godkjenning av obligatorisk arbeidskrav er gyldig i undervisningssemesteret og semesteret etter.

Vurderingsformer

Skriftleg skuleeksamen på fire timar. Eksamen skal skrivast på bokmål.

Ved fastsetjinga av karakter vert det lagt vekt på både fagleg kunnskap, sjølvstendig og kritisk vurdering, evne til problemløysing og språkføring.

Det vert arrangert eksamen tidleg i det undervisningsfrie semesteret for kandidatar som har gyldige godkjente obligatoriske arbeidskrav i emnet.

Våren 2021 er vurderingsforma endra frå skriftleg skuleeksamen til ein 5-timars skriftleg eksamen heimefrå (med éin time tillegg i teknisk tid), som tiltak mot spreiing av koronavirus.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Karakterskala A - F.

Vurderingssemester

Haust. Der er òg vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Pensumet er på ca. 400 sider av normal vanskegrad og vert fastsett av instituttet.

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for nordisk

Emneansvarleg

Programstyret for nordisk

Administrativt ansvarleg

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg eksamen heime

  Dato
  08.02.2021, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  02.02.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen