Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Andrespråkslingvistikk med bacheloroppgåve

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

-

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet skal gje ei grundigare, djupare og meir teoretisk forankra innføring i utvalde temaområde innanfor andrespråksfeltet enn det dei NORAN-emna studenten tidlegare har studert, gjev høve til.

Emnet kan femna om alle aspekt av det som fell under samleomgrepet andrespråkslingvistikk. Både språkstrukturelle, pragmatiske, læringsteoretiske, sosiolingvistiske og didaktiske problemstillingar kan verta handsama.

Kva for tema som blir fokusert og undervist i det einskilde semesteret, kan såleis variera frå år til år.

Læringsutbyte

Etter fullført emne har studenten følgjande læringsutbyte:

Kunnskap:

 • Studenten har kunnskap om sentrale omgrep, teoriar og metodar innanfor andrespråkslingvistikk.

Dugleik:

 • Studenten kan drøfte og resonnere kritisk rundt sentrale faglege problemstillingar som er handsama i emnet, og kunne framstille dette skriftleg.

Generell kompetanse:

 • Studenten kan nytte kompetansen i andrespråkslingvistikk i yrkes- og samfunnssamanhengar der norsk som andrespråk er aktuelt.

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

EXFAC Språk og kommunikasjon

NOSPAN101 og NORAN105 eller NORAN101 eller NORAN101-F.

NORAN104, NORAN107, NORAN106.

Studiepoengsreduksjon

Overlappar ikkje med andre emne.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga har form av førelesingar med innslag av seminar.

Studentkollokvium.

Rettleiing under skriving av bacheloroppgåva.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan instituttet innføra redusert undervisning, jamfør instituttets retningslinjer for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verta aktuelt, vil studentane få informasjon om det ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er obligatorisk å levere utkast til semesteroppgåve og motta rettleiing

Obligatoriske aktivitetar gjeld i undervisningssemesteret og i semesteret etter.

Vurderingsformer

Semesteroppgåve på inntil 5000 ord, skriven under rettleiing, og munnleg prøve. Kandidaten vel sjølv målform for semesteroppgåva.

Ingen hjelpemiddel er tillatne ved den munnlege prøva

Det vert sett separate karakterar på eksamensdelane, og dei vert rekna om til éin endeleg karakter. Semesteroppgåva tel 60 % og den munnlege prøva 40 %. Studenten må stå på begge eksamensdelane i same semester for å stå på eksamenen.

Ved fastsetjinga av karakter vert det lagt vekt på både fagleg kunnskap, sjølvstendig og kritisk vurdering, evne til problemløysing og språkføring.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Karakterskala A - F.

Vurderingssemester

Vår. Der er òg vurdering tidleg i haustsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Pensumet er på om lag 1000 sider av normal vanskegrad. Den emneansvarlege fastset pensum i samråd med fagmiljøet.

Litteraturlista vil vera klar innan 1. desember.

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for nordisk

Emneansvarleg

Programstyret for nordisk

Administrativt ansvarleg

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Kontakt

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

E-post: studierettleiar@lle.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Semesteroppgåve og munnleg eksamen

  Trekkfrist
  11.05.2022
  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   25.05.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Dato
   07.06.2022