Hjem
Studentsider
Masteremne

Særemne i norsk som andrespråk

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeNORAN320
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk og ev. dansk og svensk.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master 

Undervisningssemester

Vår og haust

Undervisningsstad

Bergen 

Mål og innhald

Det tematiske innhaldet på emnet vert definert av studenten sjølv, i samråd med ein faglærar. Det kan føre vidare eit tema som er introdusert i andre delar av studiet, eller det kan ta opp ein annan deldisiplin knytt til norsk som andrespråk ev. av tverrfagleg art. Det er ein føresetnad at litteraturen er på eit plan som passar for 300-nivået. Det er ein fordel, men ingen føresetnad, at studiet vert knytt opp mot eit fagleg seminar, ei forskargruppe eller liknande. Det er studenten sjølv som har ansvaret for å sette seg i kontakt med ein faglærar, for å finne eigna pensumlitteratur og for å etablere eigna praktiske rammer for gjennomføringa av studiet.

Pensumet skal tilsvare om lag 1000 sider av normal vanskegrad

Læringsutbyte

 Studenten har spesialisert innsikt i og forståing av det aktuelle feltet innanfor norsk som andrespråk.

Studenten kan nytte kunnskapar og dugleik til å greie ut om, analysere og drøfte aktuell empiri, metode og teori.

Krav til forkunnskapar

 Anten NORAN101, NORAN101-F, NOSPAN101 , NORAN104, NORAN204-L, NORAN104-F eller tilsvarande.

Tilrådde forkunnskapar

NORAN250 eller tilsvarande.

Studiepoengsreduksjon

Ingen 

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett ved masterprogrammet i nordisk språk og litteratur eller integrert lektorutdanning med master i nordisk.

Arbeids- og undervisningsformer

Dette er i utgangspunktet eit sjølvstudium. Inntil seks timars rettleiing. Student og faglærar undersøkjer om det er mogleg å knyte studiet til forskingsseminar, kurs e.l. lokalt eller andre stader som vil betre læingsutbytet.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 Det er obligatorisk å levere og få godkjent pensumliste.

Obligatoriske aktivitetar gjeld berre i det semesteret då dei vert gjennomførte.

Vurderingsformer

På emnet nyttar ein heimeeksamen på 7 dagar. Omfanget skal vere på om lag 5000 ord.

Målforma på heimeeksamen vert fastsett ved loddtrekking seinast 14 dagar før eksamenen startar.

I samsvar med nasjonale retningslinjer vert det lagt vekt på korrekt og god språkbruk.

Hjelpemiddel til eksamen

Under arbeidet med heimeeksamenen har studenten uavkorta tilgang til faglege ressursar, innanfor og utanfor pensumet, og er oppmoda om å bruke desse til fulle.

Karakterskala

 Karakterskala A-F.

Vurderingssemester

Vår og haust

Litteraturliste

Studenten utarbeider pensumet i samråd med faglærar.

Emneevaluering

 Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for nordisk

Emneansvarleg

Fagmiljøet i norsk som andrespråk

Administrativt ansvarleg

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  16.05.2022, 13:00
  Innleveringsfrist
  24.05.2022, 13:00
  Trekkfrist
  02.05.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen