Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Norsk språk som andrespråk (fjernstudium)

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeNORAN602
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk. Dansk og svensk kan og verte brukte.
 • Ressursar

Beskrivelse

Emnet NORAN 602 Norsk språk som andrespråk har som mål å gje kunnskap om sentrale språklege likskapar og skilnader mellom ulike språk (språktypologi) og å gje ei grunnleggjande innføring i norsk språk sett i eit andrespråksperspektiv. Dette inkuderer norsk fonologi (lydsystem), morfologi (oppbygging og bøying av ord), syntaks (setningslære) og vokabular (ordforråd).

Norsk språk som andrespråk er ein del av nettstudiet Prisme, som også inkluderer emnet NORAN 604 Andrespråkslæring og -undervisning med vekt på vaksne. Prismestudiet gir studentane grunnleggjande kunnskap for å undervise i norsk språk til personar i alle aldrar som ikkje har norsk som morsmål.

Norsk språk som andrespråk er eit reint nettstudium på deltid med 50 % studieprogresjon og går kvart haustsemester, medan emnet NORAN604 går i vårsemesteret.

Målgruppe

Alle som underviser eller ønskjer å undervise i norsk språk for barn og vaksne som ikkje har norsk som morsmål, og andre som har interesse eller behov for grunnleggjande kunnskapar om norsk som andrespråk.

Undervisning

Norsk språk som andrespråk er eit reint nettstudium. All undervisning skjer via læringsplattforma Mitt UiB, som studentane får tilgang til ved opptak til emnet. Studentane arbeider med studiet både individuelt og i grupper gjennom semesteret. Ein bør setje av ein god del tid til studiet fordi Prisme-emna vert rekna som arbeidskrevjande.

Bruk av læringsplattforma Mitt UiB er ein integrert og obligatorisk del av studiet. Her finn studentane ei rekkje ulike typar digitale hjelpemiddel: dokument med generelle råd, skriftlege nettleksjonar, videoar, lydfiler og øvingsoppgåver med løysingsforslag. Her deltek studentane aktivt i ei obligatorisk kollokviegruppe og er kollokvieleiar omlag to gonger i semesteret. Her leverer studentane dessutan inn ei obligatorisk oppgåve i to versjonar i løpet av semesteret etter fastsette fristar. I tillegg kan alle som ønskjer det, stille spørsmål og diskutere fagstoff med faglærarar og medstudentar i nettforum for dette.

Norsk språk som andrespråk startar opp med eit obligatorisk informasjonsmøte via læringsplattforma Mitt UiB ved studiestart: Onsdag 19. august 2020 kl. 19.00 - 20.00

Det vil deretter vere obligatoriske nettkollokvier onsdagar kl. 19.00 - 21.00 i veke 35-40 og 42-48 (ikkje undervisning i haustferien, veke 41)

Vurdering / eksamen

Skriftleg heimeeksamen på 6 timar: 8. desember 2020

Du vel sjølv kva for målform du vil nytte under eksamen. Ved fastsetjinga av karakter vert det lagt vekt på både fagleg kunnskap, sjølvstendig og kritisk vurdering, evne til problemløysing og språkføring.

Det vert arrangert eksamen tidleg i det undervisningsfrie semesteret for kandidatar som har godkjende og gyldige obligatoriske arbeidskrav.

Opptaks- og forkunnskapskrav

Søkjarar over 25 år vert tekne opp på grunnlag av realkompetanse eller generell studiekompetanse, som ein ikkje treng å dokumentere. Søkjarar under 25 år må dokumentere generell studiekompetanse.

Du lastar opp eventuell naudsynt dokumentasjon undervegs i søknadsprosessen.

Det er i tillegg krav om tilstrekkeleg norskkompetanse:

Dersom du ikkje har norsk som morsmål må du dokumentere norskferdigheiter på B2-nivå eller betre. Dokumentasjon i form av kursbevis lastar du opp elektronisk samtidig som du søker studieplass. Vi tilrår at du har norskferdigheiter på C1-nivå, for å få fullt utbytte av Prisme-emna.

Anbefalte forkunnskaper

Våremnet NORAN 604 Andrespråkslæring og -undervisning byggjer vidare på NORSK 602 Norsk språk som andrespråk. Vi tilrår difor at du tek dette emnet først, dersom du planlegg å ta begge emna.

Tilbud om studieplass

Vi tek opp studentar kronologisk i den rekkefølgen søknadane blir registrerte.

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Etter- og videreutdanning

Fulltid/deltid

Deltid.

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Nettbasert studium 

Mål og innhald

Emnet gjev ei grunnleggjande innføring i moderne norsk språk, som omfattar fonologi, morfologi, syntaks og vokabular. Desse språklege nivåa vert studerte i eit andrespråksperspektiv, så jamvel om norsk språk er i hovudfokus, har emnet eit allmennlingvistisk, språklæringsteoretisk og språkdidaktisk tilsnitt.

Læringsutbyte

Etter fullført emne har studenten følgjande læringsutbyte:

Kunnskap:

Studenten

 • har kunnskap om korleis det norske språket er bygd opp, og hovudtrekk ved norsk fonologi, morfologi, syntaks og vokabular
 • har kjennskap til sentrale språklege likskapar og skilnader mellom ulike språk
 • har kunnskap om kva ved det norske språket som kan vere spesielt vanskeleg å lære for ein som skal lære seg norsk som andrespråk, og kvifor dette er vanskeleg
 • har innsikt i kva språklege trekk som kjenneteiknar innlærarspråk

Dugleik:

Studenten

 • kan analysere og tolke innlærarspråk på alle språklege nivå
 • har lært seg å bruke grammatikk-bøker til å slå opp og finne stoff om språklege fenomen han treng å finne ut meir om
 • kan reflektere over kva språklege utfordringar personar som lærer seg norsk som sitt andrespråk, står overfor

Generell kompetanse:

Studenten

 • har ein kunnskapsbase om den norske språkstrukturen sett i eit komparativt og språkdidaktisk perspektiv som set han i stand til å kunne undervise i norsk som andrespråk og til å kunne tilføre ny innsikt i eige morsmål til personar som har norsk som førstespråk

Krav til forkunnskapar

Dokumenterte norskferdigheiter på B2-nivå

Tilrådde forkunnskapar

EXFAC00SK Språk og kommunikasjon eller tilsvarande.

Norskferdigheiter på C1-nivå.

Studiepoengsreduksjon

NORAN602 og NORAN101(-F) har full overlapping med kvarandre, slik at ein berre kan få utteljing for eitt av emna. NORAN602 og NOSPAN101 har 10 studiepoeng fagleg overlapp.

Krav til studierett

Studenten må vere oppteken til Norsk som andrespråk (Vidareutdanning).

Arbeids- og undervisningsformer

Ein del av undervisninga vert gjeven som førelesingar i form av audio- og videogram og skrivne nettleksjonar. Ein minst like viktig del av undervisninga er nettbasert og interaktiv av karakter, og det er ein føresetnad at studentane tek del i denne nettaktiviteten.

I tillegg til den aktiviteten som går føre seg i plenum på nettet, deltek studentane òg i nettgrupper. Denne nettgruppeaktiviteten, omfattar mellom anna nettkollokvium i sann tid, i eit omfang på to timar kvar veke til eit visst klokkeslett. Kvar student skal også presentere ei oppgåve for nettgruppa si og få rettleiing både frå medstudentar og faglærar (jf. obligatoriske arbeidskrav).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er obligatorisk å levere utkast til ei oppgåve på om lag 2500 ord to gonger til fastsette fristar, først til nettgruppa og så til faglærar. I tillegg er det obligatorisk å kommentere oppgåvene til medstudentar i nettgruppa. Instituttet gjev nærare retningslinjer.

Deltaking i nettkollokvia er òg obligatorisk. Det vert stilt krav til aktiv deltaking etter nærare retningslinjer frå faglærar. Fråvær på meir enn 25 % medfører tap av retten til å gå opp til eksamen.

Godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i undervisningssemesteret og dei to påfølgjande semestera.

Vurderingsformer

Skriftleg skuleeksamen på seks timar

Kandidaten nyttar målform etter eige val.

Ved fastsetjinga av karakter vert det lagt vekt på både fagleg kunnskap, sjølvstendig og kritisk vurdering, evne til problemløysing og språkføring.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen hjelpemiddel tillatt.

Karakterskala

Bokstavkarakterar A -F.

Vurderingssemester

Haust

Litteraturliste

Pensum er på ca. 1000 sider av normal vanskegrad og vert fastsett av instituttet.

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for nordisk.

Emneansvarleg

Fagmiljøet i norsk som andrespråk.

Administrativt ansvarleg

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Kontakt

Kontaktinformasjon

E-post: prisme@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skriftleg eksamen heime

  Dato
  04.03.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  19.02.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted