Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Innføring i nordistikk

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeNORD100
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk og ev. dansk og svensk.  
 • Ressursar

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng.

Studienivå (studiesyklus)

 Bachelor

Undervisningssemester

Haust 

Undervisningsstad

Bergen 

Mål og innhald

Målet med emnet er å gi studentane ei forståing av nordistikken som eit mangslunge fagfelt med ei rekkje ulike forskingsdisiplinar. Emnet gir innsikt i utvalde tema frå dei ulike disiplinane: nordisk litteratur, nordisk språk, norrøn filologi og norsk som andrespråk.

Læringsutbyte

Ein student som har gjennomført emnet, skal ha følgande læringsutbyte:

Kunnskap: Kandidaten

 • har grunnleggande kunnskap om utvalde tema frå nordisk litteratur, nordisk språk, norrøn filologi og norsk som andrespråk

Dugleik: Kandidaten

 • kan nytte kunnskapen i eigne språklege og tekstlege analysar
 • kan gi att og referere til innhaldet i vitskaplege og skjønnlitterære tekstar på ein god måte

Generell kompetanse: Kandidaten

 • er godt budd til vidare studium i nordistikk  

Krav til forkunnskapar

Ingen 

Tilrådde forkunnskapar

 Studenten må kunne lese bokmål, nynorsk, dansk, svensk og engelsk.

Studiepoengsreduksjon

Full overlapping med NOLISP100, NOFI100 og NORAN120

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett ved bachelorprogramma i nordisk språk og litteratur, norrøn filologi og norsk som andrespråk.

Arbeids- og undervisningsformer

Om lag 13 dobbeltimar undervisning som kombinerer førelesings- og seminarform.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttets retningslinjer for dette på Mi side. På emne der dette kan verte aktuelt, vil studentane få informasjon om det ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 Det er obligatorisk å vere til stades ved minst 75 % av undervisninga.

Fritak frå dette arbeidskravet kan berre givast ved dokumentert gyldig fråvær, jf. § 6.10 i Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen.

Vurderingsformer

Heimeeksamen på fire dagar. Oppgåva blir gitt på bokmål og nynorsk. Svaret kan skrivast på bokmål, nynorsk, dansk, svensk eller engelsk. Den totale lengda skal ikkje overstige 3000 ord.  

Karakterskala

 Karakterskala A-F.

Vurderingssemester

Haust. Der er og vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Pensumet tilsvarar ca. 650 sider av normal vanskegrad.

Litteraturlista vil vere klar innan 1. juni.

Den emneansvarlege fastset pensumet.

Emneevaluering

 Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for nordisk.

Emneansvarleg

Programstyret for nordisk.

Administrativt ansvarleg

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studierettleiar@lle.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  10.03.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  13.03.2020, 15:00
  Trekkfrist
  25.02.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen