Hjem
Studentsider
Masteremne

Litteraturteori og metode for erfaringsbasert master i undervisning

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeNORMAU642
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk. Svensk og dansk kan og verte nytta
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

-

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen.

Mål og innhald

Emnet har som målsetting å gi studentane eit fagleg grunnlag for masteroppgåva og ei innføring i metodar og teoriar omkring lesing, hermeneutikk og resepsjon. Studentane skal kunne vise ulike tilnærmingsmåtar til ulike tekstar avhengig av teoritilfang og sjanger. Pensum inneheld ei rekke sentrale litteraturteoretiske tekstar og sentrale litterære tekstar.

Kurset er oppbygd med ulike leksjonar der vi med eit teoretisk utgangspunkt les ein skjønnlitterær tekst for å sjå korleis teksten kan verte belyst av teori. Her vert det lagt vekt på aktuelle tolkingsparadigme.

Læringsutbyte

Etter å ha vært gjennom dette kurset skal studentane kunne:

 • gjere greie for tolking av tekst
 • vise kunnskap om og innsikt i ulike tilnærmingsmåtar til tekst
 • produsere ei lesing av ein litterær tekst basert på relevant teori
 • setje ulike tolkingar opp mot kvarandre og vise korleis dette heng saman med ulike teorival
 • forklare korleis ulike teoriar skil seg frå kvarandre i synet på kva ein tekst er og kva ein tekst gjer
 • sjå dei avgrensingane som ligg i bruken av éin teori framfor ein annan

Krav til forkunnskapar

60 studiepoeng norsk. Opptak på erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i norsk.

Tilrådde forkunnskapar

-

Studiepoengsreduksjon

-

Krav til studierett

Opptak til masterstudiet i erfaringsbasert undervisning med fordjuping i nordisk ved Det humanistiske fakultet.

Arbeids- og undervisningsformer

Ettersom studiet har eiga finansiering, er omfanget av undervisninga til ein kvar tid avhengig av tilførte midlar. Det omfanget som er omtalt her, kan difor verte redusert om finansieringa ikkje strekkjer til.

Det vert tre samlingar à to dagar i løpet av semesteret.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Frammøte til samlingane er obligatorisk.

For å kunne gå opp til eksamen må studenten ha deltatt i innleveringar på nett og deltatt i presentasjonar på samlingane. Konkretisering av dei obligatoriske aktivitetane går fram av semesterplanen.

Kurset er i hovudsak basert på elektroniske hjelpemiddel. Det er en difor eit vilkår at studenten har tilgang til PC (med internett) og kan meistre denne. Det vert kravt at studentane tek del i diskusjonar/spørsmålsstillingar på nett.

Vurderingsformer

Sju dagars heimeeksamen (5000 ord). Eksamenen skal skrivast på bokmål

Rett og god språkføring vert vektlagd.

Hjelpemiddel til eksamen

-

Karakterskala

Karakterskala A-F.

Vurderingssemester

Haust og vår

Litteraturliste

Pensum utgjer cirka 1000 sider av normal vanskegrad.

Ved semesterstart vil det liggje føre ein detaljert pensumliste. Ho kan justerast av studenten om det er ønskjeleg. Dersom studenten endrar pensumlista, må ho leverast innan ein frist som vert fastsett av instituttet, og ho må godkjennast av emneansvarleg.

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for nordisk

Emneansvarleg

Programstyret for nordisk

Administrativt ansvarleg

Programstyret for nordisk

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  07.03.2022, 13:00
  Innleveringsfrist
  14.03.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen