Hjem
Studentsider
Masteremne

Erfaringsbasert masteroppgåve i undervisning med fordjupning i norsk

 • Studiepoeng60
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeNORMAU650
 • Talet på semester4
 • SpråkNorsk. Svensk og dansk kan og verte nytta.
 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Master.

Undervisningsstad

Bergen.

Mål og innhald

Masteroppgåva skal vere fagdidaktisk og skrivast om eit sjølvvalt emne. I oppgåva må studentane dokumentere evne til sjølvstendig, kritisk og metodisk arbeid og meistre den framstillings- og dokumentasjonsteknikken som høver for emnet.

Læringsutbyte

Studentane skal ha gjennomført, og skriftleg presentert resultatet av, eit sjølvstendig vitskapleg arbeid. Dei skal kunne gjere greie for, diskutere og vurdere teorigrunnlag, materialval og metode i dette arbeidet og relatere det til andre studiar i same forskingsfelt.

Krav til forkunnskapar

Emna i kursdelen må vere avlagde. Prosjektskissa i fellesemnet Profesjon, refleksjon og erfaringsdeling skal vere greidd seinast siste semestret før arbeidet med masteroppgåva tek til.

Krav til studierett

Opptak til Erfaringsbasert master i undervisning.

Arbeids- og undervisningsformer

Det vert ei samling for seminar i 5., 6., og 7., semester.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

På samlingane skal studantane leggje fram eksempel på progresjon i arbeidet med masteroppgåva og gi og få respons på arbeidet. Frammøte til samlingane er obligatorisk.

Masteroppgåva skal etter fritt val skrivast på nynorsk eller bokmål. Minst ein skriftleg eksamen i kursdelen skal skrivast på den målforma som ikkje er brukt i masteroppgåva. Studentane skal ved innlevering av masteroppgåva dokumentere at dei har levert skriftlege arbeid på begge målformene i løpet av masterstudiet.

Det er obligatorisk med rettleiing på masteroppgåva, og studenten må skrive kontrakt med ein rettleiar i starten av det semesteret når arbeidet med sjølve masteroppgåva tek til.

Vurderingsformer

Masteroppgåve på 70-110 sider med justerande munnleg eksamen.

Instituttet reknar at ei normalside har om lag 2000 teikn eller 350 ord. Ulike vedlegg kan kome i tillegg til dette sidetalet. Slike vedlegg kan omfatte tabellar, korpusoversikter, avskrifter av primærkjelder og anna grunnlagsmateriale. Eit stutt samandrag av innhaldet på engelsk og norsk skal takast med i oppgåva.

Samandraget skal innehalde opplysningar om namnet på forfattaren og tittel på oppgåva, kortpresentasjon av emnet, kva materiale oppgåva byggjer på( primærmateriale og eventuelt dei viktigaste sekundærkjeldene) problemstillingar og metode/tilnærmingsmåte, disposisjon av stoffet, og til slutt konklusjonen og resultatet som oppgåva legg fram.

Etter at oppgåva er godkjend og evaluert, blir det halde ein munnleg eksamen som består av ein diskusjon omkring masteroppgåva, der studenten kan drøfte oppgåva med sensorane, svare på kritiske merknader og gjere greie for metode og/ eller faghistorisk profil i oppgåva.

Karakterskala

Karakterskala A-F.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

E-post: studierettleiar@lle.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  Trekkfrist
  15.05.2020
  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   29.05.2020, 13:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen