Hjem
Utdanning
Masteremne

Fellesemne: Profesjon, refleksjon og erfaringsdeling

 • Studiepoeng0
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeNORMAU651
 • Talet på semester4
 • SpråkNorsk. Dansk og svenska kan og verte nytta.
 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Gjennomgåande emne i studiet 2.-5. semester.

Undervisningsstad

Bergen.

Mål og innhald

Studiet skal danne grunnlag for studentane si forståing for faget, fagdidaktiske utfordringar og profesjonsutvikling, og førebu problemstillingar og tilnærmingar som kan utviklast vidare i ei masteroppgåve. Emnet avsluttast med ei prosjektskisse for masteroppgåva.

Emnet inngår som innleiande del av masteroppgåva.

Studenten får rettleiing undervegs og skal leggje arbeidet fram på prosjektseminar. Ein føreset at studenten òg er med på drøftingar av planane til medstudentar.

Læringsutbyte

Studenten skal

 • kunne reflektere over eigen praksis i skulefaget i lys av teoretiske perspektiv og nyare forsking
 • kunne reflektere over eigen profesjonsidentitet som norsklærar
 • utvikle kunnskap om krav til masteroppgåva, form og innhald
 • kunne orientere seg i forsking på område som er relevante for oppgåva
 • kunne samle inn relevant forskingsmateriale
 • meistre akademisk skrivedugleik
 • presentere og diskutere prosjektplanar

Krav til studierett

Opptak til masterstudiet i undervisning med fordjuping i norsk ved Det humanistiske fakultet.

Arbeids- og undervisningsformer

Ettersom studiet har eiga finansiering, er omfanget av undervisninga til ein kvar tid avhengig av tilførte midlar. Det omfanget som er omtalt her, kan difor verte redusert om finansieringa ikkje strekkjer til.
 

Undervisninga i fellesemnet vil vere knytt til fagsamlingar i løpet av 2.-5. semesteret. Ordinær undervisning har eit omfang på om lag 24 timar, og i tillegg kjem arbeidsseminar og nettbasert arbeid på om lag 24 timar.

Emnet gir ikkje utteljing i studiepoeng, men svarar i omfang til 15 studiepoeng.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Frammøte til samlingane er obligatorisk.

Rettleiing på prosjektskissa frå ein faglærar er obligatorisk.

Konkretisering av dei obligatoriske kursoppgåvene går fram av semesterplanen.

Vurderingsformer

Ei rettleidd prosjektskisse til masteroppgåva med eit omfang på 4000¿5000 ord.

Prosjektskissa skal ha ei overordna problemformulering og klår avgrensing av temaet, gjerne òg arbeidshypotesar. Det skal gjerast greie for relevant metode/modell, kjelder og mogeleg datagrunnlag. Prosjektskissa skal dokumentere kjennskap til relevant faglitteratur og ha eit utkast til bibliografi. Det skal skisserast ein framdriftsplan for masteroppgåva.

Karakterskala

Ved sensur av emnet nyttast stått/ikkje stått.

Litteraturliste

Studentane pliktar å skaffe seg kjennskap til den faglitteraturen som deltaking i undervisning, obligatoriske aktivitetar og prosjektskisseskriving krev. Den ferdig innleverte prosjektskissa skal ha ei litteraturliste som speglar det teoretiske, metodiske og faghistoriske grunnlaget for masterprosjektet.

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

studierettleiar@lle.uib.no

Eksamensinformasjon