Hjem
Studentsider
Masteremne

Erfaringsbasert masteroppgåve i undervisning med fordjuping i norsk

  • Studiepoeng45
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeNORMAU655
  • Talet på semester3
  • SpråkNorsk. Svensk og dansk kan òg verte nytta.
  • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

45

Studienivå (studiesyklus)

Master.

Undervisningssemester

Masteroppgåva skal skrivast i 6. - 8. semster av masterprogrammet.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Studenten skal skrive ei masteroppgåve. I oppgåva må studenten dokumentere evne til sjølvstendig, kritisk og metodisk arbeid og meistre den framstillings- og dokumentasjonsteknikken som høver for emnet. Masteroppgåva skal vere fagdidaktisk. Sjølve emnet vel studenten sjølv.  

Læringsutbyte

Studentane skal ha gjennomført, og skriftleg presentert resultatet av, eit sjølvstendig vitskapleg arbeid. Dei skal kunne gjere greie for, diskutere og vurdere teorigrunnlag, materialval og metode i dette arbeidet og relatere det til andre studiar i same forskingsfelt.

Krav til forkunnskapar

Emna i kursdelen må vere avlagde. Prosjektskissa i fellesemnet NORMAU644 Fellesemne: Profesjon, refleksjon og erfaringsdeling skal vere greidd seinast siste semesteret før arbeidet med masteroppgåva tek til.

Tilrådde forkunnskapar

-

Studiepoengsreduksjon

Emnet har full overlapp med NORMAU650 Erfaringsbasert masteroppgåve i undervisning med fordjupning i norsk.

Krav til studierett

Opptak til studiet Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i norsk. 

Arbeids- og undervisningsformer

Det vert ei samling for seminar i 5., 6. og 7. semester.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

På samlingane skal studantane leggje fram eksempel på progresjon i arbeidet med masteroppgåva og gi og få respons på arbeidet. Frammøte til samlingane er obligatorisk.

Masteroppgåva skal etter fritt val skrivast på nynorsk eller bokmål. Minst ein skriftleg eksamen i kursdelen skal skrivast på det skriftspråket som ikkje er brukt i masteroppgåva. Studentane skal ved innlevering av masteroppgåva dokumentere at dei har levert skriftlege arbeid på begge skriftspråka i løpet av masterstudiet.

Det er obligatorisk med rettleiing på masteroppgåva, og studenten må skrive kontrakt med ein rettleiar i starten av det semesteret når arbeidet med sjølve masteroppgåva tek til.

Vurderingsformer

Masteroppgåve på 60-100 sider med justerande munnleg eksamen.

Instituttet reknar at ei normalside har om lag 2000 teikn eller 350 ord. Ulike vedlegg kan kome i tillegg til dette sidetalet. Slike vedlegg kan omfatte tabellar, korpusoversikter, avskrifter av primærkjelder og anna grunnlagsmateriale. Korte samandrag av innhaldet på norsk og på engelsk skal takast med i oppgåva.

Samandraga skal innehalde opplysningar om namnet på forfattaren og tittel på oppgåva, kortpresentasjon av emnet, kva materiale oppgåva byggjer på (primærmateriale og eventuelt dei viktigaste sekundærkjeldene) problemstillingar og metode/tilnærmingsmåte, disposisjon av stoffet, og til slutt konklusjonen og resultatet som oppgåva legg fram.

Etter at oppgåva er godkjend og evaluert, blir det halde ein munnleg eksamen som består av ein diskusjon omkring masteroppgåva, der studenten kan drøfte oppgåva med sensorane, svare på kritiske merknader og gjere greie for metode og/ eller faghistorisk profil i oppgåva.

Karakterskala

A - F 

Vurderingssemester

Vår.

8. semester.

Litteraturliste

-

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt