Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Norsk 1, modul A. Nordisk litteratur 1: Tekstkunnskap og sjangerforståing

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeNORSK621
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk og ev. dansk og svensk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet har to hovudtema: tekstkunnskap og sjangerforståing.

For det første skal studenten utvikle eigen kunnskap og kompetanse på norske og nordiske tekstar i ulike sjangrar frå 1900 til i dag. Emnet tek opp grunnleggande litteraturteoretiske tilnærmingsmåtar og analytiske reiskapar for lesing og tolking.

I tillegg skal studenten utvikle ferdigheiter i å bruke tekstkompetansen i eiga undervisning. Det inneber at tekstane blir sette inn i ein litteraturdidaktisk samanheng der kjennskap til læreplanar og kompetansemål står sentralt. Arbeid med eit breitt utval tekstar dannar utgangspunkt for refleksjon om tilpassa opplæring i norskfaget.

Læringsutbyte

Ein student som har gjennomført emnet, skal ha følgjande læringsutbyte:

Kunnskap: Kandidaten

 • har god kunnskap om norsk litteratur frå 1900 og fram til i dag
 • har god kunnskap om sjangermangfald, teksttypar og mediehistoriske endringar etter 1900
 • har god kunnskap om sentrale og aktuelle tematikkar som litteraturen problematiserer
 • har god kunnskap om læreplanane for norskfaget, med vekt på kompetansemål som rører ved litteratur og tekstkultur
 • har god innsikt i korleis praktiske og teoretiske litterære læringsprosessar kan støttast i undervisning, både fagspesifikt og i oppøvinga av grunnleggande ferdigheiter

Dugleik: Kandidaten

 • kan bruke dei faglege og fagdidaktiske kunnskapane som er omtalte ovanfor, i eigne analysar, drøftingar og vurderingar av litteratur
 • kan bruke kunnskapane som er omtalte ovanfor, i eigen yrkespraksis
 • kan skape gode norskfaglege undervisningsaktivitetar med utgangspunkt i læreplanar og eigen kunnskap
 • kan bruke sentrale fagomgrep både i eigne tekstar og i tolkingsog formidlingsarbeid
 • kan reflektere om og drøfte tilhøvet mellom lærings- og undervisningsmåtar i litteratur, og om eigen yrkespraksis
 • kan skrive både bokmål og nynorsk korrekt og godt

Generell kompetanse: Kandidaten

 • har innsikt i oppdatert forsking på nyare norsk tekst- og sjangerutvikling
 • kan reflektere over litteratur- og sjangerspørsmål i eit danningsperspektiv
 • har innsikt i norskfaget si rolle i skulen og samfunnet

Krav til forkunnskapar

Studentane skal vere lærarar med pedagogisk bakgrunn i samsvar med krava i rammeplanane for lærarutdanning.

Ved eventuelt suppleringsopptak er det ikkje krav om at søkar er tilsett i skolen men må ha godkjend pedagogisk utdanning i tillegg til dei andre krava

Studiepoengsreduksjon

Krav til studierett

Emnet er ope for dei som har fått opptak gjennom UiB Videre

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga er konsentrert til samlingar på to dagar og kombinerer førelesingar med seminar.

Nettbasert førebuings- og etterarbeid

Rettleiing på oppgåver

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Levering av tre individuelle oppgåver innan fastsette fristar i samband med samlingane. Ei av oppgåvene skal vere knytt til bruk av IKT i undervisninga.

Deltaking i arbeidet med munnlege emne på samlingar

Begge målformer skal vere representerte i oppgåvene

Vurderingsformer

Skoleeksamen på 6 timar

Målform vert bestemt ved loddtrekking

I samsvar med nasjonale retningslinjer blir det lagt vekt på korrekt og god språkbruk.

Karakterskala

Karakterskala A - F

Vurderingssemester

Haust og vår

Litteraturliste

Pensumet skal svare til ca. 1000 sider av normal vanskegrad.

Emneevaluering

Emneevalueringar blir gjennomførte i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for nordisk

Administrativt ansvarleg

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Institutt

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

E-post: studierettleiar@lle.uib.no

Kontakt

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  01.03.2023, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  15.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen