Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Nordisk: Moderne språk (Fjernord)

  • Studiepoeng15
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeNOSP102-F
  • Talet på semester1
  • Språk

    Norsk. Dansk òg svensk kan og verte brukte i nokon grad.

  • Ressursar

Beskrivelse

Nordisk: Moderne språk gir ei språkvitskapleg innføring i moderne nordisk språk, særleg norsk. Kurset inngår som eitt av fire kurs i det toårige deltidsstudiet i nordisk språk og litteratur - Fjernord. Du vel sjølv om du vil ta berre dette kurset eller heile kursrekka.

Nordisk: Moderne språk har fire hovudtema:

1) Grammatikk: morfologi (ordlære) og syntaks (setningslære)
2) Moderne skriftspråkhistorie
3) Pragmatikk og tekstlingvistikk
4) Grannespråkskunnskap (dansk og svensk)

Det vert lagt stor vekt på samanhengen mellom dei ulike delane av emnet og på tilknytting til disiplinane i emnet Nordisk: Språkhistorie og talemål. Desse to emna skal samla gi studentane eit felles utgangspunkt som dannar grunnstammen i det språklege nordiskstudiet.

For meir informasjon om mål og innhald, sjå emnebeskrivelsen.

Målgruppe

Viss du tek alle fire kursa som inngår i Fjernord får du kompetanse til å undervise i norsk i skulen. Kunnskapar om nordisk språk og litteratur er også aktuelt for deg som arbeider med språk og litteratur i andre yrke.

Undervisning

Nordisk: Moderne språk er eit deltidsstudium over eitt semester. Hovedtyngda av undervisninga er nettbasert, supplert med to studiesamlingar ved UiB.

Studiesamlingar våren 2020:
15. - 16. januar
18. - 19. aprilVurdering / eksamen

Heimeeksamen over 7 dagar, med omfang 2500-3000 ord, som skal skrivast på bokmål.

Du skal i tillegg levere inn ei obligatorisk innleveringsoppgåve på inntil 500 ord, som også skal skrivast på bokmål.

Innleveringsfrist våren 2020: 29. mai

Opptaks- og forkunnskapskrav

Søkjarar over 25 år vert tekne opp på grunnlag av realkompetanse eller generell studiekompetanse, som du ikkje treng dokumentere. Søkjarar under 25 år må dokumentere generell studiekompetanse.

Du lastar opp eventuell dokumentasjon samstundes som du søker plass.

Kontakt

Kontakt

For spørsmål om søknad og opptak:

UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

Spørsmål om fagleg innhald:

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium
fjernord@uib.no

Tilgjengelege kurs

Vår 2020
Pris: Ikkje studieavgift
Søknadsfrist: 01.12.2019