Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Nordisk: Språkhistorie og talemål (Fjernord)

Beskrivelse

Nordisk: Språkhistorie og talemål har som mål å gi studentane eit felles utgangspunkt for studiet av norsk som eit resultat av historisk utvikling og geografisk og sosial variasjon i moderne norsk. Norsk skal òg studerast i samanlikning med dei andre nordiske språka (dansk, færøysk, islandsk, norsk og svensk). Emnet skal og fremje studentane sine skriveferdigheiter i nynorsk.

Emnet har fire hovudtema:

(1) norsk språkhistorie frå norrønt språk til moderne talemål

(2) norsk fonologi (lydsystem) med viktige regionale varietetar

(3) geografisk og sosial talemålsvariasjon med talemålsgrammatikk og -fonologi

(4) andre nordiske språk, særleg dansk og svensk

Studiet av språkhistoria skal gi innsikt i språkutvikling generelt og framveksten av moderne norsk spesielt. Det omfattar eit mindre studium av norrønt språk som bakgrunn for å forstå dei seinare utviklingane.

Studiet av fonologi og talemål skal gi oversyn over lydleg og grammatisk variasjon i talt norsk og bidra til ei forståing av dialektar og sosiolektar som språkleg likeverdige med dei offisielle målformene bokmål og nynorsk.

Studiet av dei andre nordiske språka skal gi oversyn over grunnleggande språkhistorie og noverande språktilhøve og over forskjellar og likskapar mellom språka, særleg dansk og svensk i forhold til norsk.

Du kan ta Nordisk: Språkhistorie og talemål som eit frittståande emne for å styrke kompetansen din i språkhistorie og talemål, eller som eitt av dei fire emna som til saman utgjer det toårige deltidsstudiet i nordisk språk og litteratur - Fjernord.

Innhaldet i Nordisk: Språkhistorie og talemål byggjer vidare på kunnskapane frå Nordisk: Moderne språk, og vi tilrår derfor at du tek det emnet eller har tilsvarande kunnskapar, før du tek til på Nordisk: Språkhistorie og talemål.

Målgruppe

Viss du tek alle fire kursa som inngår i Fjernord, får du 60 studiepoeng til saman og kompetanse til å undervise i norsk i skulen. Kunnskapar om nordisk språk og litteratur er også aktuelt for deg som arbeider med språk og litteratur i andre yrke.

Undervisning

Nordisk: Språkhistorie og talemål er eit deltidsstudium (50 % studieprogresjon) som går over eit semester. Hovedtyngda av undervisninga er nettbasert, vanlegvis supplert med to helgasamlingar fysisk ved UiB. På grunn av koronasituasjonen vil all undervisning no bli gjennomført digitalt, fordelt på nokre fleire dagar enn tidlegare oppsett.

Revidert undervisningsplan hausten 2020:

Veke 36: laurdag 29. august kl. 10-12

Veke 37: tysdag 3. september kl. 18-20 (NB: kun repetisjon av undervisninga frå laurdag 29.8, for dei som ikkje hadde høve laurdagen)

Veke 39: HELG, laurdag og søndag 26. og 27. september kl. 9-17 (til kl 15 på søndag)

Veke 41: onsdag 7. oktober kl. 18-20

Veke 43: HELG, laurdag og søndag 24. og 25. oktober (kortare bolkar, totalt 6-8 timar fordelt på ein eller begge dagane)

Veke 45: torsdag 5. november kl. 18-20

Veke 46: onsdag 11. november kl. 18-20

Vurdering / eksamen

Heimeeksamen over 7 dagar: 23. - 30. november 2020

Eksamenen skal skrivast på nynorsk og bør være mellom 2500 og 3000 ord. I samsvar med nasjonale retningslinjer vert det lagt vekt på korrekt og god språkbruk.

I tillegg skal studentane levere inn ei obligatorisk innleveringsoppgåve på nynorsk på inntil 500 ord.

Opptaks- og forkunnskapskrav

Søkjarar over 25 år vert tekne opp på grunnlag av realkompetanse eller generell studiekompetanse, som ein ikkje treng dokumentere. Søkjarar under 25 år må dokumentere generell studiekompetanse.

Du lastar opp eventuell naudsynt dokumentasjon undervegs i søknadsprosessen. 

Kontakt

Kontakt

Spørsmål om søknad og opptak:

UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

Spørsmål om fagleg innhald:

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium
fjernord@uib.no

Eksamensinformasjon

Tilgjengelege kurs

Haust 2020
Pris: Ikkje studieavgift
Søknadsfrist: 05.08.2020