Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Nordisk: Språkhistorie og talemål (Fjernord)

  • Studiepoeng15
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeNOSP103-F
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk. Dansk og svensk kan og verte brukte i nokon grad.
  • Ressursar

Beskrivelse

Nordisk: Språkhistorie og talemål gir innsikt i den moderne nordiske språksituasjonen, særleg den norske, og den historiske bakgrunnen for denne.

Nordisk: Språkhistorie og talemål kan takast som eitt enkelt emne for å styrke kompetansen i språkhistorie og talemål, eller inngå som eitt av fire emne i det toårige deltidsstudiet i nordisk språk og litteratur - Fjernord.

Innhaldet i Nordisk: Språkhistorie og talemål byggjer vidare på kunnskapane frå Nordisk: Moderne språk, og vi tilrår derfor at du tek det kurset eller har tilsvarande kunnskapar, før du tek til på Nordisk: Språkhistorie og talemål.

Nordisk: Språkhistorie og talemål skal etter planen gå neste gang hausten 2020.

Målgruppe

Viss du tek alle fire emna i Fjernord, får du kompetanse til å undervise i norsk i skulen. Kunnskapar om nordisk språk og litteratur er også aktuelt for deg som arbeider med språk og litteratur i andre yrke.

Undervisning

Nordisk: Språkhistorie og talemål er eit deltidsstudium (50 % studieprogresjon) som går over eit semester. Hovedtyngda av undervisninga er nettbasert. Nettstudiet vert supplert med studiesamlingar/helgesamlingar ved Universitetet i Bergen.

Vurdering / eksamen

Heimeeksamen over 7 dagar.

Eksamenen skal skrivast på nynorsk og bør være mellom 2500 og 3000 ord. I samsvar med nasjonale retningslinjer vert det lagt vekt på korrekt og god språkbruk.

I tillegg skal studentane levere inn ei obligatorisk innleveringsoppgåve på nynorsk på inntil 500 ord.

Krav til datautstyr

Datamaskin med internettilgang og e-post.

Opptaks- og forkunnskapskrav

Søkjarar over 25 år vert tekne opp på grunnlag av realkompetanse eller generell studiekompetanse, som ein ikkje treng dokumentere. Søkjarar under 25 år må dokumentere generell studiekompetanse.

Du lastar opp eventuell naudsynt dokumentasjon undervegs i søknadsprosessen. 

Kontakt

Kontakt

For spørsmål om søknad og opptak:

UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

Spørsmål om fagleg innhald:

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium
fjernord@uib.no

Tilgjengelege kurs

Ingen tilgjengelege kurs