Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Nordisk: Språkhistorie og talemål

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeNOSP105
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk. Svensk og dansk kan òg bli brukte. 
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

-

Undervisningssemester

Haust 

Undervisningsstad

 Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gi studentane eit felles utgangspunkt for studiet av norsk som eit resultat av historisk utvikling og geografisk og sosial variasjon i moderne norsk. Emnet skal bidra med kunnskap som er naudsynt for norsklærarar, språkkonsulentar og andre som utøver yrke der gode norskspråklege kvalifikasjonar er eit krav. Emnet skal fremje studentane sine skriveferdigheiter i nynorsk.

Innhald:

Emnet har to hovudtema:

(1) norsk språkhistorie frå urnorsk til moderne norsk

(2) geografisk og sosial talemålsvariasjon med talemålsgrammatikk og -fonologi

Studiet av språkhistoria skal gi innsikt i språkutvikling generelt og framveksten av norsk spesielt, både dialektane og målformene bokmål og nynorsk. Det omfattar eit mindre studium av norrønt språk som bakgrunn for å forstå dei seinare utviklingane.

Studiet av talemål skal gi oversyn over lydleg og grammatisk variasjon i talt norsk og bidra til ei forståing av dialektar og sosiolektar som språkleg likeverdige med dei offisielle målformene bokmål og nynorsk.

Emnet tilbyr nynorskkurs for studentar som meistrar målforma svakt

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

- har kunnskap om norrøn grammatikk og tilhøvet mellom skrift og uttale i norrønt

- har brei kunnskap om utviklinga av norske talemål frå urnordisk og fram til i dag

- har brei kunnskap om variasjonen i moderne norske talemål og deira fonologiske og grammatiske system

Ferdigheiter

Studenten

- kan bruke dei nemnde kunnskapane i praktiske oppgåver med språkleg materiale

- kan bruke elektronisk programvare til å skrive tekstar der det trengst særlege norrøne og fonetiske skriftteikn

- skriv korrekt og god nynorsk

Generell kompetanse

Studenten

- kan gjennomføre avgrensa faglege oppgåver og formidle resultata skriftleg

- kan finne, vurdere og referere til relevant faglitteratur

- har innsikt i etiske problemstillingar knytte til handsaminga av språkleg materiale

- kan delta i kunnskapsbaserte diskusjonar om norsk i historisk lys og om norsk talemål og uttale

Krav til forkunnskapar

Ingen 

Tilrådde forkunnskapar

Ex.fac. Språk og kommunikasjon eller tilsvarande. NOSPAN101 eller tilsvarande. Gode ferdigheiter i skriftleg nynorsk. 

Studiepoengsreduksjon

Emnet har full overlapping med NOSP103-L og 10 studiepoeng overlapping med NOSP103 og NOSP103-F.

Krav til studierett

 Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningsformene er (1) førelesingar og (2) oppgåveseminar der studentane arbeider med oppgåver i tilknyting til undervisningsstoffet. Det er sterkt tilrådd at studentane møter til førelesingane og deltek på seminara.

Både undervisninga og vurderinga føreset at studentane følgjer emneprogresjonen og arbeider aktivt med lærestoffet.

Det blir halde eit nynorskkurs som er sterkt tilrådd for studentar med svake ferdigheiter i skriftleg nynorsk.

Det er ikkje undervisning når studentar på lektorutdanningane er i praksis.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttets retningslinjer for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verte aktuelt, vil studentane få informasjon om det ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ei oppgåve på inntil 1000 ord. Det blir gitt tilbakemelding på oppgåva. Oppgåva skal skrivast på nynorsk.

Ei oppgåve som ikkje tilfredsstiller faglege og språklege minimumskrav, må leverast på nytt. Ved andre gongs levering må minimumskrava vere tilfredsstilte for at den obligatoriske aktiviteten skal bli godkjend.

Obligatorisk aktivitet er gyldig i undervisingssemesteret og semesteret etter.

Vurderingsformer

På emnet nyttar ein skriftleg skuleeksamen på fire timar.

Eksamenen skal skrivast på nynorsk.

I samsvar med nasjonale retningslinjer vert det lagt vekt på korrekt og god språkbruk.

Hjelpemiddel til eksamen

Hellevik, Rauset og Søyland: Nynorsk ordliste, 11. utgåve. Samlaget 2012

Karakterskala

Karakterskala A - F.

Vurderingssemester

Haust. Der er og vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Pensumet er på ca. 700 sider av normal vanskegrad og vert fastsett av den emneansvarlege i samråd med andre vitskapleg tilsette i nordisk språk. Litteraturlista vil vere klar innan 1. juni.

Emneevaluering

 Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for nordisk

Emneansvarleg

Programstyret for nordisk

Administrativt ansvarleg

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Institutt

 Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg eksamen heime

  Dato
  02.03.2022, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Trekkfrist
  16.02.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen