Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Nordisk: Språkleg fordjupingsemne A

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeNOSP216
 • Talet på semester1
 • Språk Norsk, ev. dansk og svensk.
 • Ressursar

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

 Bachelor

Fulltid/deltid

-

Undervisningssemester

 Vår

Undervisningsstad

 Bergen

Mål og innhald

 Mål:

Emnet skal gi ei grundig innføring i eit avgrensa temaområde innanfor nordisk språkforsking. Det skal gi kunnskapar og ferdigheiter som går ut over det studentane har tileigna seg på grunn-nivået.

Innhald:

Kva fagområde emnet dekkjer, ligg ikkje fast, men varierer frå gong til gong emnet blir tilbode. Emnet kan gi tilbod om fordjuping i til dømes morfologi, syntaks, fonologi, semantikk, språkhistorie, språkleg variasjon, språkleg tekstanalyse, namnegransking, leksikologi, leksikografi, austnordisk, vestnordisk osv.

Læringsutbyte

 Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

har solid kunnskap på det feltet av nordisk språkforsking som emnet omfattar

har kunnskap om teoriar og metodar på feltet

Ferdigheiter

Studenten

kan bruke kunnskapen frå feltet i språklege undersøkingar av avgrensa omfang

kan bruke fagrelevante metodar og vanleg brukte digitale verktøy

kan finne fram til og vurdere kvaliteten på faglitteratur

skriv norsk korrekt og godt

Generell kompetanse

Studenten

kan resonnere om fagrelevante etiske problemstillingar

kan presentere og diskutere språkvitskapleg stoff klart og forståeleg

kan tileigne seg ny kunnskap på høgt fagleg nivå

Krav til forkunnskapar

 Ingen

Tilrådde forkunnskapar

 NOSPAN101, NOSP105 og NOSP106 (eller NOSP102 og NOSP103(-L)) eller tilsvarande emne i nordisk språk på minst 25 studiepoeng.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga kombinerer førelesingar med seminar.

Både undervisninga og vurderinga føreset at studentane følgjer emneprogresjonen og arbeider aktivt med lærestoffet.

Det blir ikkje gitt særskild undervisning i individuelt opplagt pensum (jf. Litteraturliste).

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttets retningslinjer for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verte aktuelt, vil studentane få informasjon om det ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 Ei skriftleg oppgåve over oppgitt emne på ca. 1000 ord til fastsett frist. Oppgåva blir kunngjord sju dagar før fristen. Studenten vel målform sjølv. Faglærar gir fyldig munnleg tilbakemelding på oppgåva, både om innhald og språkføring.

Godkjend aktivitet er gyldig i undervisningssemesteret og semesteret etter.

Vurderingsformer

Hausten 2020 er vurderingsforma endra frå ein skriftleg eksamen på seks timar til seks timars skriftleg eksamen heimefrå + éin time teknisk tid , som tiltak mot spreiing av koronavirus.

Oppgåva blir gitt med det som føresetnad at studentane har delteke på undervisninga.

Målforma på prøva vert fastsett ved loddtrekking seinast 14 dagar før eksamenen startar.

I samsvar med nasjonale retningslinjer vert det lagt vekt på korrekt og god språkbruk.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

 Karakterskala A-F.

Vurderingssemester

Vår. Der er òg vurdering tidleg i haustsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskav.

Litteraturliste

 Pensumet er på om lag 1000 sider av normal vanskegrad.

Litteraturlista vil vere klare innan 1. desember.

Den emneansvarlege fastset pensumet. Dersom dette overlappar i vesentleg grad med pensum som studenten har hatt før, må det leggast opp eit individuelt pensum som den emneansvarlege godkjenner.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem. 

Programansvarleg

Programstyret for nordisk

Emneansvarleg

Programstyret for nordisk

Administrativt ansvarleg

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Institutt

 Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Kontakt

Kontaktinformasjon

studierettleiar@lle.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skriftleg eksamen heime

  Dato
  08.10.2020, 09:00
  Varigheit
  7 timer
  Trekkfrist
  24.09.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen