Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Nordisk: Språkleg fordjupingsemne med BA-oppgåve

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeNOSP256-L
 • Talet på semester1
 • Språk Norsk, ev. dansk og svensk.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

 Bachelor

Fulltid/deltid

-

Undervisningssemester

Vår 

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet skal gi ei grundig innføring i eit avgrensa temaområde innanfor nordisk språkforsking. Det skal gi kunnskapar og ferdigheiter som går ut over det studentane har tileigna seg på grunn-nivået.

Innhald:

Kva fagområde emnet dekkjer, ligg ikkje fast, men varierer frå gong til gong emnet blir tilbode. Emnet kan gi tilbod om fordjuping i til dømes morfologi, syntaks, fonologi, semantikk, språkhistorie, språkleg variasjon, språkleg tekstanalyse, namnegransking, leksikologi, leksikografi, austnordisk, vestnordisk osv.

Tema våren 2022: Fordypning i dialektkunnskap

På dette kurset skal vi bygge videre på den kunnskapen som er oppnådd på grunnkurset i Nordisk språk. Norske dialekter er en skattkiste av språk, og gjennom studier av dialekter blir vi samtidig bedre kjent med alle de språklige nivåene: fonologi, morfologi, syntaks, leksikon og pragmatikk.

Kurset vil ha tre hoveddeler: En del som problematiserer hva dialekt er. Her diskuterer vi blant annet hvorfor den geografiske inndelingen står så sterkt i utdanningssystemet og blant vanlige folk, mens grammatiske og sosiale inndelinger står sterkere i forskningen. Den andre delen av kurset vil være diskusjoner av forskningsartikler om dialekter, der både geografiske, sosiale og grammatiske dialektperspektiv er presentert. Den tredje delen av kurset består av metodeundervisning. Dere vil få anledning til å øve dere på bruk av digitale dialektkorpus under veiledning, dere får besøke bibliotekets språksamliger, og dere får prøve dere som dialektintervjuere.

Kurset egner seg for dem som ønsker mer kjennskap til hva dialekter er, hvordan de høres ut, og hvordan vi utforsker dem. Det er også et flott grunnlag for dem som vil skrive masteroppgave om dialekter.

Kurset er forskningsnært, og studentene vil bli kjent med korpusressurser som de kan bruke til egne undersøkelser.

Kurset gir et nytt perspektiv på de nordiske språkene, og det passer samtidig svært godt for studenter som er interesserte i flerspråklighet, språkkontakt og språkendring.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har solid kunnskap på det feltet av nordisk språkforsking som emnet omfattar
 • har kunnskap om teoriar og metodar på feltet

Ferdigheiter

Studenten

 • kan bruke kunnskapen frå feltet i språklege undersøkingar av avgrensa omfang
 • kan bruke fagrelevante metodar og vanleg brukte digitale verktøy
 • kan finne fram til og vurdere kvaliteten på faglitteratur
 • skriv norsk korrekt og godt

Generell kompetanse

Studenten

 • kan resonnere om fagrelevante etiske problemstillingar
 • kan presentere og diskutere språkvitskapleg stoff klart og forståeleg
 • kan tileigne seg ny kunnskap på høgt fagleg nivå

Krav til forkunnskapar

-

Tilrådde forkunnskapar

NOSPAN101, NOSP105 og NOSP106 (eller NOSP102 og NOSP103(-L)) eller tilsvarande emne i nordisk språk på minst 25 studiepoeng.

Studiepoengsreduksjon

-

Krav til studierett

Emnet er berre ope for studentar med studierett på lektorutdanning med master i framandspråk, historie eller religionsvitskap.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga kombinerer førelesingar med seminar.

Både undervisninga og vurderinga føreset at studentane følgjer emneprogresjonen og arbeider aktivt med lærestoffet.

Studentar på utanlandsopphald får nettbasert oppfølging.

Det blir ikkje gitt særskild undervisning i individuelt opplagt pensum (jf. Litteraturliste).

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttets retningslinjer for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verte aktuelt, vil studentane få informasjon om det ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen. 

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Studentane følgjer undervisninga på NOSP256, som tilsvarar éin dobbeltime førelesing i veka i 13 veker, men kan bli fordelt annleis.

Studentar på utanlandsopphald får nettbasert oppfølging.

Undervisninga har delvis seminarform. Undervisningsopplegget har som føresetnad at studentane er til stades og deltek aktivt.

Det blir ikkje gitt særskild undervisning i individuelt opplagt pensum (jf. Litteraturliste).

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttets retningslinjer for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verte aktuelt, vil studentane få informasjon om det ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen. 

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er obligatorisk å levere utkast til semesteroppgåva to gonger til fastsette fristar. Det første utkastet må vere på minst 500 ord og det andre på minst 2000 ord. Utkasta må ikkje vere lengre enn 5000 ord.

Godkjend aktivitet er gyldig i undervisningssemesteret og semesteret etter.

Vurderingsformer

 På emnet nyttar ein følgjande vurderingsform:

 • Rettleidd semesteroppgåve (BA-oppgåve). Semesteroppgåva er eit sjølvstendig forskingsarbeid av avgrensa omfang. Semesteroppgåva skal ha eit omfang på inntil 4000 ord, litteraturliste og vedlegg ikkje medrekna.
 • Munnleg eksamen over den delen av pensum som studenten ikkje har skrive bacheloroppgåve om.

Det vert sett separate karakterar på bacheloroppgåva og den munnlege eksamenen. Ved utrekning av samla karkater tel semesteroppgåva 60% og den munnlege eksamenen 40%.

Målforma på semesteroppgåva vert fastsett ved loddtrekking etter fristen for melding til eksamen.

I samsvar med nasjonale retningslinjer vert det lagt vekt på korrekt og god språkbruk.

Hjelpemiddel til eksamen

-

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Vår og haust

Litteraturliste

Pensumet er på om lag 650 sider av normal vanskegrad.

Litteraturlista vil vere klar innan 1. desember.

Den emneansvarlege fastset pensumet. Dersom dette overlappar i vesentleg grad med pensum som studenten har hatt før, må det leggast opp eit individuelt pensum som den emneansvarlege godkjenner.

Emneevaluering

 Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for nordisk

Emneansvarleg

Programstyret for nordisk

Administrativt ansvarleg

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Eksamensinformasjon