Hjem
Studentsider
Masteremne

Nordisk: Språkleg masteremne B

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeNOSP313
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk og ev. dansk og svensk.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

 Master

Fulltid/deltid

-

Undervisningssemester

 Haust

Undervisningsstad

 Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet skal gi ei grundig innføring i eit avgrensa temaområde innanfor nordisk språkforsking. Det skal gi kunnskapar og ferdigheiter som går ut over det studentane har tileigna seg på bachelornivå.

Innhald:

Kva fagområde emnet dekkjer, ligg ikkje fast, men varierer frå gong til gong emnet blir tilbode. Emnet kan gi tilbod om fordjuping i til dømes morfologi, syntaks, fonologi, semantikk, språkhistorie, språkleg variasjon, språkleg tekstanalyse, namnegransking, leksikologi, leksikografi, austnordisk, vestnordisk osv.

Tema hausten 2021: Aktuell grammatikkforsking

På dette emnet kjem du i nærkontakt med den nyaste grammatikkforskinga og den ferskaste kunnskapen om nordiske språk. Dei fleste av pensumtekstane er utgitt i tidsrommet 2016-2021, og to er så nye at dei ventar på utgiving.

Emnet kombinerer utvalde tema frå grammatikken i nordiske språk med ei innføring i empirisk språkvitskapleg metode. Grunnboka er skriven av Anatol Stefanowitsch og heiter "Corpus linguistics: A guide to the methodology" (Boka er gratis og kan enkelt lastast ned frå nettet og skrivast ut.) Som tittelen seier, handlar boka om bruk av korpus i språkforskinga. Eit korpus er ei stor samling av autentisk tekst. I vår tid betyr dette i praksis elektroniske samlingar med millionvis av ord, utstyrte med avanserte søkjegrensesnitt.

I undervisninga kjem vi til å bruke ulike slike korpus. Ein vil lære korleis ein søkjer for å finne relevante data, og korleis ein etterbehandlar søkjeresultata. Læreboka inneheld ein del innføring i statistiske tenkjemåtar og metodar, og vi skal arbeide med ein del av det stoffet. Framstillinga av dette er temmeleg lett tilgjengeleg, men vi kjem til å hoppe over nokre tyngre delar uansett. Emnet kjem i alle høve ikkje til å ha fokus på prøving i statistiske ferdigheiter, så det er ikkje noko krav om særlege matematiske innsikter eller interesser.

Vi skal innom ei rekkje grammatiske tema: eit oversyn over norsk orddanning, morfologisk nydanning (ord på "korona-"), utvikling av ein ny kvantor ("masse"), forsterkande forledd (f.eks. "kjempe-", "lyn-"), NPN-uttrykk (f.eks. "år etter år"), pseudokoordinasjon (f.eks. "ligge og sove"), moglege og umoglege suffikskombinasjonar (f.eks "-aktighet", men ikkje *"-hetaktig"), historisk produktivitet (islandsk "-legur"), framtidskonstruksjonar (svensk "ska" vs. "komma att") og proprietive og privative adjektiv (masteroppgåva "Kakerlakkfrie kantiner og hundeløse hjem"). Her kjem vi naturlegvis til å gå inn i dei språkvitskapleg interessante fenomena som er behandla, men vi skal òg ha fokus på dei metodane som er brukte i ei rekkje av tekstane.

Læringsutbyte

 Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

* har avansert kunnskap på det feltet av nordisk språkforsking som emnet omfattar

* har god kunnskap om teoriar og metodar på feltet

Ferdigheiter

Studenten

* kan bruke kunnskapen frå feltet i sjølvstendige språklege undersøkingar av avgrensa omfang

* kan bruke fagrelevante metodar og vanleg brukte digitale verktøy

* kan finne fram til og vurdere kvaliteten på faglitteratur

* skriv norsk korrekt og godt

Generell kompetanse

Studenten

* kan resonnere om fagrelevante etiske problemstillingar

* kan presentere og diskutere språkvitskapleg stoff klart og forståeleg kan tileigne seg ny kunnskap på avansert fagleg nivå

Krav til forkunnskapar

Ingen 

Tilrådde forkunnskapar

Ingen 

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett på (1) masterprogram i nordisk språk og litteratur, eller (2) lektorutdanning med master i nordisk.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga kombinerer førelesingar med seminar.

Både undervisninga og vurderinga føreset at studentane følgjer emneprogresjonen og arbeider aktivt med lærestoffet.

Det blir ikkje gitt særskild undervisning i individuelt opplagt pensum (jf. Litteraturliste).

Undervisninga blir lagd utanom dei vekene då studentar på lektorutdanninga er i langpraksis. I vekene med langpraksis vert det gitt øvingsoppgåver.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttets retningslinjer for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verte aktuelt, vil studentane få informasjon om det ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er obligatorisk å undervise medstudentane i ein utvald del av pensumet (ca. 30 sider). Framlegginga bør gjere bruk av presentasjonsprogramvare og skal ta 15-20 minutt.

Rettleiing på semesteroppgåve.

Godkjend aktivitet er gyldig i undervisningssemesteret og semesteret etter.

Vurderingsformer

På emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

* Rettleidd semesteroppgåve. Semesteroppgåva er eit sjølvstendig forskingsarbeid av avgrensa omfang.

Semesteroppgåva skal ha eit omfang på inntil 6000 ord, litteraturliste og vedlegg ikkje medrekna.

* Munnleg eksamen

Det vert sett separate karakterar på semesteroppgåva og munnleg eksamen. Ved utrekning av samla karakter tel semesteroppgåva 60 % og munnleg eksamen 40 %.

Målforma på semesteroppgåva vert fastsett ved loddtrekking etter fristen for melding til eksamen.

I samsvar med nasjonale retningslinjer vert det lagt vekt på korrekt og god språkbruk.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen hjelpemiddel til munnleg eksamen.

Karakterskala

Karakterskala A - F.

Vurderingssemester

Haust. Der er òg vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldige obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Pensumet er på om lag 1000 sider av normal vanskegrad.

Litteraturlista vil vere klar innan 1. juni. Den emneansvarlege fastset pensumet. Dersom dette overlappar i vesentleg grad med pensum som studenten har hatt før, må det leggast opp eit individuelt pensum som den emneansvarlege godkjenner.

Emneevaluering

 Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for nordisk

Emneansvarleg

Programstyret for nordisk

Administrativt ansvarleg

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Institutt

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Semesteroppgåve og munnleg eksamen

  Trekkfrist
  14.02.2022
  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   28.02.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Eksamensperiode
   01.03.2022–04.03.2022