Hjem
Studentsider
Masteremne

Nordisk: Språkleg særemne

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeNOSP320
 • Talet på semester1
 • Språk

  Norsk og ev. dansk og svensk.

 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

 Master

Undervisningssemester

 Vår og haust

Undervisningsstad

 Bergen

Mål og innhald

 Mål:

Studentane skal skaffe seg grundig kunnskap på eit avgrensa temaområde innanfor nordisk språkforsking. Emnet skal gi kunnskapar og ferdigheiter som går ut over det studentane har tileigna seg på bachelornivå.

Innhald:

Det tematiske innhaldet på emnet vert definert av studenten sjølv, i samråd med ein faglærar. Det kan føre vidare eit tema som er introdusert i andre delar av studiet, eller det kan ta opp ein annan deldisiplin innanfor nordisk språkvitskap, ev. av tverrfagleg art. Det er ein føresetnad at litteraturen er på eit plan som passar for 300-nivået.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap på det feltet av nordisk språkforsking som emnet omfattar
 • har god kunnskap om teoriar og metodar på feltet

Ferdigheiter

Studenten

 • kan bruke kunnskapen frå feltet i sjølvstendige språklege undersøkingar av avgrensa omfang
 • kan bruke fagrelevante metodar og vanleg brukte digitale verktøy
 • kan finne fram til og vurdere kvaliteten på faglitteratur
 • skriv norsk korrekt og godt

Generell kompetanse

Studenten

 • kan resonnere om fagrelevante etiske problemstillingar
 • kan presentere og diskutere språkvitskapleg stoff klart og forståeleg
 • kan tileigne seg ny kunnskap på avansert fagleg nivå

Krav til forkunnskapar

Ingen 

Tilrådde forkunnskapar

Ingen 

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet kan takast av studentar med studierett ved masterprogrammet i nordisk språk og litteratur.

Det er berre høve til å ta emnet etter innvilga søknad. Frist for søknad er sju dagar før fristen for melding til eksamen i det aktuelle semesteret. Fagkoordinator for nordisk språk handsamar søknaden.

Arbeids- og undervisningsformer

Dette er i utgangspunktet eit sjølvstudium. Inntil seks timars rettleiing. Student og faglærar undersøkjer om det er mogleg å knyte studiet til forskingsseminar, kurs e.l. lokalt eller andre stader som vil betre læingsutbytet.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er obligatorisk å levere og få godkjent pensumliste.

Obligatoriske aktivitetar gjeld berre i det semesteret då dei vert gjennomførte.

Vurderingsformer

På emnet nyttar ein heimeeksamen på 7 dagar med omfang på om lag 5000 ord.

Målforma på semesteroppgåva vert fastsett ved loddtrekking seinast 14 dagar før eksamenen startar.

I samsvar med nasjonale retningslinjer vert det lagt vekt på korrekt og god språkbruk.

Hjelpemiddel til eksamen

Under arbeidet med heimeeksamenen har studenten uavkorta tilgang til faglege ressursar, innanfor og utanfor pensumet, og er oppmoda om å bruke desse til fulle.

Karakterskala

Karakterskala A - F.

Vurderingssemester

 Vår og haust

Litteraturliste

Pensumet skal tilsvare om lag 1000 sider av normal vanskegrad.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for nordisk

Emneansvarleg

Programstyret for nordisk

Administrativt ansvarleg

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Institutt

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  27.05.2021, 13:00
  Innleveringsfrist
  03.06.2021, 13:00
  Trekkfrist
  13.05.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen