Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Moderne norsk

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeNOSPAN101
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk. Svensk og dansk kan òg bli brukte.
 • Ressursar

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

-

Undervisningssemester

Vår 

Undervisningsstad

Bergen 

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gi studentane eit felles utgangspunkt i studiet av moderne norsk brukt som første- og andrespråk. Det skal byggje opp ein grunnstamme av kunnskap som er naudsynt for norsklærarar, språkkonsulentar og andre som utøver yrke der gode norskspråklege kvalifikasjonar er eit krav. Emnet skal fremje studentane sine skriveferdigheiter i bokmål.

Innhald:

Emnet har to hovudtema: grammatikk (morfologi og syntaks) og ordkunnskap. I tillegg kjem mindre innslag av fonetikk/fonologi og tekstkunnskap.

Desse temaa har vinkling mot norsk både som førstespråk og andrespråk. Norsk språk blir studert som sjølvstendig system, men det blir òg sett inn i typologisk samanheng med tanke på korleis det liknar på og skil seg frå andre språk, og kva særtrekka betyr i innlæring av norsk som andrespråk.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

har grunnleggande kunnskap om artikulatorisk fonetikk og om norsk fonologi

har brei og god kunnskap om moderne norsk grammatikk (morfologi og syntaks) og metodar for morfologisk og syntaktisk analyse

har god kunnskap om ordbetydning og strukturen i ordtilfanget

har kunnskap om nokre sentrale språklege drag ved tekstar

har noko kunnskap om likskapar og skilnadar mellom norsk og andre språk, særleg innanfor grammatikken (morfologi og syntaks)

har noko kunnskap om andrespråkslæring, innlærarspråk og utfordringar i læring av norsk

Ferdigheiter

Studenten

kan bruke dei nemnde kunnskapane i praktiske oppgåver med språkleg materiale

kan bruke enkel elektronisk programvare i framstilling av morfologiske og syntaktiske analysar

skriv korrekt og godt bokmål

Generell kompetanse

Studenten

kan gjennomføre faglege oppgåver under rettleiing og formidle resultata skriftleg

kan finne, vurdere og referere til relevant faglitteratur

har innsikt i etiske problemstillingar knytte til handsaminga av språkleg materiale

kan delta i kunnskapsbaserte diskusjonar om norsk språk og om norsk som andrespråk

Krav til forkunnskapar

 Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ex.fac. Språk og kommunikasjon eller tilsvarande. Gode ferdigheiter i skriftleg bokmål.

Studiepoengsreduksjon

Det er full overlapping med NOSP102, NOSP102-F. NORAN101-F og NOSPAN101 har 10 studiepoeng fagleg overlapp.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga består i hovudsak av obligatoriske oppgåveseminar. I tillegg kan det bli gitt enkelte førelesingar.

Studentane les pensum og ser videoførelesingar i forkant av oppgåveseminara slik at dei har sett seg inn i det aktuelle lærestoffet og kan få utbyte av oppgåvene.

I seminara blir studentane plasserte i klassar. Talet og storleiken på klassane er avhengig av studenttalet og tilgjengelege lærarressursar. Den emneansvarlege fastset maksimalstorleiken på klassane. Studentane melder seg på ein føretrekt klasse innan fastsett frist. Studentar som ikkje melder seg til nokon klasse, blir plasserte i ein klasse av den emneansvarlege, og det same gjeld studentar som det ikkje er plass til i føretrekt klasse.

Klasselæraren deler klassen inn i mindre grupper av studentar som arbeider saman. Læraren kan omgruppere ved behov.

I seminara arbeider studentgruppene med oppgåver i tilknyting til lærestoffet. Studentane skal ha sett seg inn i lærestoffet på førehand. Læraren gir i liten grad fellesundervisning, men korte innleiingar og avrundingar og innlegg om vanskelege tema blir gitt ved behov.

På slutten av kvar dobbeltime leverer éin student frå kvar gruppe skriftleg svar på oppgåvene gruppa har arbeidd med.

Lågt studenttal

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttets retningslinjer for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verte aktuelt, vil studentane få informasjon om det ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er obligatorisk å møte fram på minst 75 % av oppgåveseminara.

Kvar student må levere minst to oppgåvesvar som omtalt for oppgåveseminara (jf. under «Arbeids- og undervisningsformer»). Tekstane skal skrivast på bokmål.

Obligatorisk aktivitet er gyldig i undervisningssemesteret og semesteret etter.

Vurderingsformer

7 dagars heimeeksamen på 4000-5000 ord. Eksamenssvaret skal skrivast på bokmål.

Hjelpemiddel til eksamen

Under arbeidet med heimeeksamen har studenten uavkorta tilgang til faglege ressursar, innanfor og utanfor pensumet, og er oppmoda om å bruke desse til fulle.

Karakterskala

Karakterskala A - F.

Vurderingssemester

Vår. Der er og vurdering tidleg i haustsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Pensumet er på ca. 1000 sider av normal vanskegrad og vert fastsett av den emneansvarlege i samråd med andre vitskapleg tilsette i nordisk språk og norsk som andrespråk.

Litteraturlista vil vere klar innan 1. desember.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for nordisk

Emneansvarleg

Programstyret for nordisk

Administrativt ansvarleg

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Institutt

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Kontakt

Kontaktinformasjon

studierettleiar@lle.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  25.09.2020, 13:00
  Innleveringsfrist
  02.10.2020, 13:00
  Trekkfrist
  11.09.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen