Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Moderne norsk

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

-

Undervisningssemester

Vår 

Undervisningsstad

Bergen 

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gi studentane eit felles utgangspunkt i studiet av moderne norsk brukt som første- og andrespråk. Det skal byggje opp ein grunnstamme av kunnskap som er naudsynt for norsklærarar, språkkonsulentar og andre som utøver yrke der gode norskspråklege kvalifikasjonar er eit krav. Emnet skal fremje studentane sine skriveferdigheiter i bokmål.

Innhald:

Emnet har to hovudtema: grammatikk (morfologi og syntaks) og ordkunnskap. I tillegg kjem mindre innslag av fonetikk/fonologi og tekstkunnskap.

Desse temaa har vinkling mot norsk både som førstespråk og andrespråk. Norsk språk blir studert som sjølvstendig system, men det blir òg sett inn i typologisk samanheng med tanke på korleis det liknar på og skil seg frå andre språk, og kva særtrekka betyr i innlæring av norsk som andrespråk.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har grunnleggande kunnskap om artikulatorisk fonetikk og om norsk fonologi
 • har brei og god kunnskap om moderne norsk grammatikk (morfologi og syntaks) og metodar for morfologisk og syntaktisk analyse
 • har god kunnskap om ordbetydning og strukturen i ordtilfanget
 • har kunnskap om nokre sentrale språklege drag ved tekstar
 • har noko kunnskap om likskapar og skilnadar mellom norsk og andre språk, særleg innanfor grammatikken (morfologi og syntaks)
 • har noko kunnskap om andrespråkslæring, innlærarspråk og utfordringar i læring av norsk

Ferdigheiter

Studenten

 • kan bruke dei nemnde kunnskapane i praktiske oppgåver med språkleg materiale
 • skriv korrekt og godt bokmål

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjennomføre faglege oppgåver under rettleiing og formidle resultata skriftleg
 • kan finne, vurdere og referere til relevant faglitteratur
 • har innsikt i etiske problemstillingar knytte til handsaminga av språkleg materiale
 • kan delta i kunnskapsbaserte diskusjonar om norsk språk og om norsk som andrespråk

Krav til forkunnskapar

 Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ex.fac. Språk og kommunikasjon eller tilsvarande. Gode ferdigheiter i skriftleg bokmål.

Studiepoengsreduksjon

Det er full overlapping med NOSP102, NOSP102-F. NORAN101-F og NOSPAN101 har 10 studiepoeng fagleg overlapp.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga består i hovudsak av obligatoriske oppgåveseminar. I tillegg kan det bli gitt enkelte førelesingar.

Studentane les pensum og ser videoførelesingar i forkant av oppgåveseminara slik at dei har sett seg inn i det aktuelle lærestoffet og kan få utbyte av oppgåvene.

I seminara blir studentane plasserte i klassar. Timetalet og storleiken på klassane er avhengig av studenttalet og tilgjengelege lærarressursar. Studentane melder seg på ein føretrekt klasse innan fastsett frist. Studentar som ikkje melder seg til nokon klasse, blir plasserte i ein klasse av den emneansvarlege, og det same gjeld studentar som det ikkje er plass til i føretrekt klasse.

I seminara arbeider studentane med oppgåver i tilknyting til lærestoffet. Studentane skal ha sett seg inn i lærestoffet på førehand. Læraren gir i liten grad fellesundervisning, men korte innleiingar og avrundingar og innlegg om vanskelege tema blir gitt ved behov.

Lågt studenttal

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttets retningslinjer for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verte aktuelt, vil studentane få informasjon om det ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er obligatorisk å delta på oppgåveseminara. Studenten må vere til stades minst 75 % av tida for å få aktivitetskravet godkjent.

Kvar student må levere svar på oppgåvene til fire oppgåveseminar. Oppgåvene skal normalt kunne løysast i seminara og leverast når seminartimane er over. Tekstane skal skrivast på bokmål.

 Obligatorisk aktivitet er gyldig i undervisningssemesteret og semesteret etter.

Vurderingsformer

4 dagars heimeeksamen på 3000-4000 ord. Eksamenssvaret skal skrivast på bokmål.

Hjelpemiddel til eksamen

Under arbeidet med heimeeksamen har studenten uavkorta tilgang til faglege ressursar, innanfor og utanfor pensumet, og er oppmoda om å bruke desse til fulle.

Karakterskala

Karakterskala A - F.

Vurderingssemester

Vår. Der er og vurdering tidleg i haustsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Pensumet er på ca. 1000 sider av normal vanskegrad og vert fastsett av den emneansvarlege i samråd med andre vitskapleg tilsette i nordisk språk og norsk som andrespråk.

Litteraturlista vil vere klar innan 1. desember.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for nordisk

Emneansvarleg

Programstyret for nordisk

Administrativt ansvarleg

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Institutt

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  30.05.2022, 13:00
  Innleveringsfrist
  03.06.2022, 13:00
  Trekkfrist
  16.05.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen