Hjem
Studentsider
Masteremne

Klinisk ernæring del 1

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeNUCLI351
 • Talet på semester1
 • Språk

  Norsk eller engelsk

 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust (1.semester)

Mål og innhald

Emnet skal gje ein introduksjon og basis til viktige generelle førehald som er knytt til yrket som klinisk ernæringsfysiolog:

Helsevesenets oppbygging, relevante lover og forskrifter, nasjonale og internasjonale foreiningar for klinisk ernæring, evidensbasert praksis og metodar for vurdering av kosthald.

Relevante sjukdomsmekanismar: Inflammasjon, traume, reparative prosesser, tumorbiologi, miljøskadar, svolt & underernæring, intoleranse og allergi for mat.

Ernæring hos sjuke; "Screening" av ernæringsstatus, kost og kosthald på sjukehus, spesielle kosthald, kosttilskot, enteral ernæring, parenteral ernæring.

Læringsutbyte

Studentane skal tileigne seg kunnskap om generelle tilhøve som er relevante for kliniske ernæringsfysiologar, korleis helsevesenet er bygd opp, relevante lover og forskrifter og evidensbasert praksis. Dei skal og tileigne seg kunnskap om ernæring av sjuke og relevante sjukdomsmekanismar.

Læringskrav

Studenten skal etter gjennomført undervisning, ha lært seg sjølvstendig evne til å vurdere overordna regelverk som regulerer seinare utøving av yrket. Kjennskap til viktige sjukdomsmekanismar. Studenten skal kunne foreta ein sjølvstendig evaluering av ernæringsstatus og utarbeide tiltak for å betre denne og redusere seinare risiko for sjukdom.

Krav til forkunnskapar

Bachelorprogram i human ernæring.

Krav til studierett

Opptak til masterprogram i klinisk ernæring

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesningar, kliniske demonstrasjonar, pasientintervju, gruppearbeid

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Gruppearbeid, postteneste, poliklinikkteneste, kliniske demonstrasjonar og oppgåve.

Vurderingsformer

4 timars skriftleg eksamen.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Litteraturliste

- Aktuelle kapittel i Krause´s Food and the Nutrition Care Process, Elsevier, 13th ed

-Aktuelle kapittel i Manual of Dietetic Practice, Wiley Blackwell, 5th ed
- Kosthåndboken, Helsedirektoratet 2012
- Screeningverktøyet «God ernæringspraksis»
- Artiklar frå tidsskrift
- Abstrakt eller kopi av førelesningar vil bli lagt ut på studentportalen
- Regelverk

Emneevaluering

I samband med instituttet sitt kontinuerlege arbeid for å forbetra studiet blir det jamleg organisert studentevaluering av studieopplegg og undervisning, med tilbakemelding til studentane. Evalueringsresultata vil liggje til grunn for revisjonar av studieplanar, pensum og studie-/undervisningsopplegg.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studie-nutrition@uib.no / +47 55 97 30 41 / +47 55 58 25 35

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  25.09.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.09.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen