Hjem
Studentsider
Masteremne

Klinisk ernæring del 2

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår, 1.studieår.

Mål og innhald

Kosthold og ernæring til mor og barn.

Ernæring til gravide og barn i alle aldrar under normale tilhøve og ved somatisk og psykisk sjukdom.

Læringsutbyte

Det er venta at studenten etter fullført emne kan:

 

Kunnskapar

Gjere greie for:

 • Normale og risikosvangerskap
  • Kunnskap om ernæring til gravide kvinner, kva mors ernæring tyder for fosteret og spesielle tilhøve rundt ernæring ved sjukdom under svangerskapet.
 • Vekst og utvikling hos friske og syke barn.
  • Ernæringa sin innverknad på normal vekst og utvikling av barn, og konsekvensar av amming og morsmjølkerstatning til spedbarn.
  • Betydinga av ernæring ved utvikling og behandling av overvekt og anorexia nervosa hos barn og ungdom.
  • Forebygging og behandling av kostholdsrelaterte sykdommer hos barn og unge og tilstander som påvirker omsetning og behov for næringstoffer
  • Spesielle ernæringsbehov ved akutt og kronisk sjukdom hos barn og ungdom.
  • Sondeernæring, gastrisk ernæring, Perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG), Perkutan endoskopisk jejunostomi (PEJ) og total parenteral ernæring (TPN) til barn og ungdom.
  • Ernæring knytt til psykiatriske sjukdommar hos barn og ungdommar.

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Kartlegge og vurdere ernæringsbehovet til gravide, ammende kvinner og friske barn i alle aldersgrupper.
 • Kartlegge og vurdere ernæringsbehovet til syke barn og unge, med kroniske eller akutte sykdommer som for eksempel kreftsykdommer, magetarmsykdommer og psykiatriske tilstander.

Kompetanse

Gi råd om kosthold og ernæring til gravide, ammende kvinner, friske og syke barn (og deres foresatte). Samarbeide med tverrfaglige ernæringsteam.

Krav til forkunnskapar

Kunnskap om ernæring til vaksne og generell ernæringskunnskap inklusive kunnskap om parenteral ernæring.

Krav til studierett

Opptak til masterprogram i klinisk ernæring

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

40 timar førelesningar, 20 timar kliniske demonstrasjonar, postteneste og poliklinikkteneste, og 10 timar gruppearbeid. Emnet blir avslutta med eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Gruppearbeid, postteneste, poliklinikkteneste, kliniske demonstrasjonar, deltaking i møter med ernæringsteam og eksamen vil vera obligatorisk.

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen, 3 timar

Grunnet utbruddet av COVID-19 (koronavirus) vil eksamen for vårsemesteret 2021 bli arrangert som hjemmeeksamen, med hjemmel i studietilsynsforskriften § 2-7. Karakterskala bestått/ikke bestått

Litteraturliste

Markestad: Klinisk Pediatri
Retningslinjer for kostholdet i helseinstitusjoner, HOD.
Artiklar frå tidsskrift.
Abstrakt eller kopi av førelesningar vil bli lagt ut på studentportalen.

Emneevaluering

I samband med instituttet sitt kontinuerlege arbeid for å forbetra studiet blir det jamleg organisert studentevaluering av studieopplegg og undervisning, med tilbakemelding til studentane. Evalueringsresultata vil liggje til grunn for revisjonar av studieplanar, pensum og studie-/undervisningsopplegg.

Kontakt

studie-nutrition@uib.no/ +47 55 97 43 70 / +47 55 58 25 35

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  26.03.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  01.02.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen