Hjem
Studentsider
Masteremne

Medisinsk ernæringsbehandling av vaksne

Hovedinnhold

Mål og innhald

Målet med emnet er at studentane skal ha avansert opplæring i klinisk ernæringsbehandling. Studentane får grunnleggande innføring i patofysiologi, diagnostiske prosedyrar og relevant medisinsk behandling av somatiske sjukdommar, samt ei grundig opplæring i endring i ernæringsbehov ved sjukdom og medisinsk ernæringsbehandling av somatiske sjukdommar hos vaksne. Emnet tar for seg sjukdommar innan gastro, lever- og pancreas, endokrinologi, hjarte-kar, lunge, nyre, revmatologi, nevrologi samt kreft, kritisk sjukdom og geriatri. Studentane vil og få ei innføring i problemstillingar innan ernæring ved psykiske sjukdommar. Emnet har varierte læringsformer, inkludert førelesingar, gruppearbeid og klinisk praksis.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar: Studentane..

 • Har avansert kunnskap om medisinsk ernæringsbehandling ved komplekse ernæringsrelaterte problemstillingar og kritisk sjukdom.
 • Har avansert kunnskap om dei metabolske endringane som oppstår ved sjukdom og korleis desse påverkar pasientens ernæringsbehov.
 • Har avansert kunnskap innanfor diagnosespesifikk ernæringsbehandling av sjukdommar innan innan gastro, lever- og pancreas, endokrinologi, hjarte-kar, lunge, nyre, revmatologi, nevrologi samt kreft, kritisk sjukdom og geriatri.
 • Kan anvende kunnskap om patofysiologi for dei viktigaste sjukdommane innan gastro, lever- og pancreas, endokrinologi, hjarte-kar, lunge, nyre, revmatologi, nevrologi samt kreft, kritisk sjukdom og geriatri.
 • Har inngåande kunnskap om pasientforløp.

Ferdigheiter: Studentane..

 • Kan analysere eit samansett sjukdomsbilete og gje tilpassa og målretta medisinsk ernæringsbehandling.
 • Kan bruke kunnskap om immunforsvaret for å gje ernæringsbehandling ved infeksjonssjukdom og autoimmun sjukdom.
 • Kan bruke innsamla informasjon og samanlikne med kriterium, anbefalingar og retningslinjer, og anvende dette til å stille ein ernæringsdiagnose.
 • Kan bruke kunnskap om ernæringskartlegging og diagnose til å gjennomføre ein ernæringsintervensjon.
 • Kan bruke relevante medisinske ernæringsprodukt, derunder val og dosering av næringsdrikkar, sondeernæring og intravenøs ernæring.

Generell kompetanse: Studentane..

 • Kan anvende sine kunnskapar og ferdigheiter til å gjennomføre ernæringsbehandling for vaksne pasientar.
 • Kan anvende sine kunnskapar og ferdigheiter til å utarbeide og oppdatere prosedyrar og rutinar ved ernæringsrelaterte tilstandar og sjukdommar.
 • Kan formidle kunnskapsbasert praksis om kosthald og ernæring til pasientar, brukarar, pårørande og andre helseprofesjonar på ein vitskapeleg men lettforståeleg måte.
 • Kan analysere, reflektere over og handtere etiske problemstillingar i sitt arbeid som klinisk ernæringsfysiolog i tråd med yrkesetiske retningslinjer.
 • Kan anvende sine kunnskapar og ferdigheiter til å jobbe som klinisk ernæringsfysiolog i samsvar med akademisk standard.
 • Kan anvende sine kunnskapar og ferdigheiter til å drive kunnskapsbasert ernæringspraksis.
 • Kan anvende sine kunnskapar og ferdigheiter til å reflektere over eiga rolle og praksis som klinisk ernæringsfysiolog, også i tverrfaglege team.

Krav til forkunnskapar

Bachelorprogram i human ernæring

Krav til studierett

Opptak til masterprogram i klinisk ernæring

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesing, gruppearbeid, klinisk praksis

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Gruppearbeid, klinisk praksis

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen, 6 timar

Karakterskala

Karakterskala A-F

Emneevaluering

I samband med instituttet sitt kontinuerlege arbeid for å forbetra studiet vert det jamleg organisert studentevaluering av studieopplegg og undervisning, med tilbakemelding til studentane. Evalueringsresultata vil liggje til grunn for revisjonar av studieplanar, pensum og studie-/undervisningsopplegg.

Kontakt

studie-nutrition@uib.no (+47) 55 58 54 44 / (+47) 55 58 61 46

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg eksamen (Ny eksamen)

  Dato
  11.03.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  01.02.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted