Hjem
Studentsider
Masteremne

Klinisk ernæring del 3

Mål og innhald

Emnet gjer ein grundig introduksjon til sjukdomslære (patologi) og diagnose av somatiske sjukdommar i vaksne, samt medisinsk behandling og passande ernæringsmessige tiltak. Målet er at studentane får nok kunnskap om ulike sjukdomsmekanismar slik at de kan gje optimal og individuelt tilpassa ernæringsrettleiing.

Læringsutbyte

Det blir venta at studenten etter fullført emne kan:

Kunnskaper:

 • Gjere greie for normalfunksjonar og metabolske endringar som oppstår som ein konsekvens av sjukdom.

Ferdigheter:

 • Vurdere ernæringsbehovet til sjuke vaksne
 • Gje tilpasset kostbehandling ved akutt og kronisk sjukdom

Kompetanse:

 • Formidle, kommunisere og samarbeide med ulike fagpersonell og pasienter

Krav til forkunnskapar

Bachelorprogram i human ernæring

Krav til studierett

Opptak til masterprogram i klinisk ernæring

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesningar, kliniske demonstrasjonar, gruppearbeid

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Gruppearbeid, postteneste, poliklinikkteneste, kliniske demonstrasjonar, oppgåve

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen, 6 timar

Karakterskala

Karakterskala A-F

Emneevaluering

I samband med instituttet sitt kontinuerlege arbeid for å forbetra studiet blir det jamleg organisert studentevaluering av studieopplegg og undervisning, med tilbakemelding til studentane. Evalueringsresultata vil liggje til grunn for revisjonar av studieplanar, pensum og studie-/undervisningsopplegg.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studie-nutrition@uib.no / +47 55 97 30 41 / +47 55 58 25 35

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skriftleg eksamen

  Dato
  11.12.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  01.09.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen