Hjem
Studentsider
Masteremne

Pasientkommunikasjon

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeNUCLI355
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust (1.semester)

Mål og innhald

Utøving av yrket som klinisk ernæringsfysiolog (KEF) krev at ein har biologisk, psykologisk og sosial individforståing. Som KEF må ein meistre klinisk kommunikasjon, konsultasjonen og behandlar-pasienttilhøvet som arbeidsreiskap. Ein må og kunne formidle bodskapen sin til individ og små og større grupper på ein måte som fører til endring i åtferda til pasienten. Difor er det viktig å kjenne pedagogiske metodar og motiverande samtaleteknikkar

Læringsutbyte

Det blir venta at studenten etter fullført emne kan:


Kunnskaper:

 • Beskrive kommunikative arbeidsmåtar og utfordrande kliniske kommunikative situasjonar.
 • Beskrive vanlege etiske utfordringar i klinisk praksis

Ferdigheter:

 • Gjennomføre og anvende pasientsentrert konsultasjonsteknikkar
 • Gjennomføre og anvende motiverande samtaleteknikk og tilpasse endringsprosess.
 • Bruke egna munnlege og skriftlege presentasjons- og formidlingsteknikkar

Kompetanse:

 • Kommunisere med pasientar og publikum

Krav til forkunnskapar

Bachelorprogram i human ernæring

Krav til studierett

Opptak til masterprogram i klinisk ernæring

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisinga er studentsentrert, basert på dialog og refleksjon og er i stor grad opplevingsbasert.

Førelesingar: ca 20 timar

Klinikk/praksis: ca 4 timar

Konsultasjonskurs: ca 17 timar

Praktiske Oppgåver

Obligatorisk undervisningsaktivitet

- Praksis

- Konsultasjonskurs

- Gjennomføre presentasjon/praktisk oppgåve

Vurderingsformer

Obligatorisk deltaking på undervisning (minst 80%).

Karakterskala

Greidd/ikkje greidd

Litteraturliste

Relevante utdrag, kompendium og stensilar, dugleikstrening og klinisk resonnering / refleksjon. Egon Vifladt, Helsepedagogikk. Barth og Näsholm, Motiverande samtale - MI

Emneevaluering

I samband med instituttet sitt kontinuerlege arbeid for å forbetra studiet blir det jamleg organisert studentevaluering av studieopplegg og undervisning, med tilbakemelding til studentane. Evalueringsresultata vil liggje til grunn for revisjonar av studieplanar, pensum og studie-/undervisningsopplegg.

Kontakt

studie-nutrition@uib.no/ +47 55 97 30 41 / +47 55 58 25 35